Pravila natečaja "Iz česa je tvoje mesto?"

1.ČLEN

ORGANIZATOR

Organizator natečaja z nazivom "Iz česa je tvoje mesto?" je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (v nadaljevanju Organizator) za blagovno znamko Cockta. Na ozemlju Republike Slovenije natečaj v imenu in za račun Organizatorja izvaja agencija DROM, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (u daljem tekstu: Agencija).

Vsi udeleženci, ki sodelujejo v natečaju, sprejemajo ta Pravila, so z njimi seznanjeni in se s pristopom k natečaju z njimi popolnoma strinjajo.

2. ČLEN

TRAJANJE IN NAMEN NATEČAJA

Natečaj je organiziran in se izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije za vse potrošnike izdelkov iz 3.čl. teh Pravil, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v natečaju, opredeljene s temi Pravili, 03.4.2024. do 03.5.2024. Natečaj se izvaja na način:
1. Prijave trajajo od 03.04. do 03.05.2024
2. Objava dobitnikov 06.05.2024

Natečaj je organiziran in se izvaja z namenom:
- promocije Organizatorja in njegovih dejavnosti, izdelkov in ponudb s številnimi promocijskimi in marketinškimi vsebinami in dejavnostmi, vključno s pošiljanjem novic in drugih informacij o aktualnostih Organizatorja (kot so informativne ponudbe, obvestila o promocijah, novi izdelki, nagradne igre, natečaji in druge marketinške aktivnosti), ter občasno izvedbo splošne nepersonalizirane (anonimne) analize in statistične obdelave zbranih podatkov z namenom nadaljnjega izboljšanja storitev organizatorja, njegovih spletnih strani, ter drugih oblik informiranja (SMS, telefonsko, na naslov prebivališča ...);

3. ČLEN

POGOJI ZA SODELOVANJE IN NAČIN SODELOVANJA V NATEČAJU

V natečaju sme sodelovati vsak polnoletni potrošnik (fizična oseba), s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v času trajanja natečaja pravilno izpolni podatke na spletni strani in odda prijavni obrazec. V natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju natečaja njegovih povezanih družbah in Agencijah ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec sme sodelovati v natečaju le v svojem lastnem imenu, s sodelovanjem v natečaju udeleženec potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi Pravili.

Prijava v natečaj je mogoča preko cockta.eu/iz_cesa_je_tvoje_mesto/

Z vstopom na spletno stran cockta.eu/iz_cesa_je_tvoje_mesto/ udeleženec izpolni obrazec, če želi sodelovati v natečaju. Za registracijo in sodelovanje udeleženec najprej vnese svoje podatke (ime, priimek, kontaktni telefon, državo in e-poštni naslov). Udeleženec sme sodelovati le s svojimi podatki.
Poleg tega je v prijavi potrebno vnesti odgovarjajoči opis oz. vprašanje na temo: Ne glede na to, s čim se ukvarjaš (s fotografijo, plesom, športom ali čim drugim), nam napiši, kaj je tvoja strast, v kateri kažeš svojo avtentičnost. Napišeš lahko 200 znakov iz padajočega menija pa je potrebno izbrati eno izmed 24 vrednot.

Po prijavi udeležencev bo Organizator pregledal vsako prijavo in če bo ugotovil, da prijava izpolnjuje vse pogoje tega natečaja in če je prijava izvedena na ustrezen način (brez žaljivih/vulgarnih ali drugih neprimernih vsebin v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi normami obnašanja v družbi ali pa oglašuje proizvode, za katere Organizator meni da so konkurenca znamki Cockta) in podobno, bo prijava odobrena v 48 urah. Ime kandidata, ter njegov/njen odgovor bo viden na spletni strani cockta.eu/iz_cesa_je_tvoje_mesto/.

V kolikor prijava ne izpolnjuje vseh navedenih pogojev, jo Organizator lahko izloči iz natečaja.

Nakup izdelkov Cockta ni pogoj za sodelovanje v natečaju.

Udeleženec sme kadarkoli do konca natečaja in žrebanja preklicati sodelovanje v natečaju. Preklic mora zahtevati pisno z elektronskim sporočilom na elektronski naslov Organizatorja [email protected]. V tem primeru se udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v natečaju, prav tako pa se v noben namen ne smejo uporabiti in obdelati njegovi osebni in drugi podatki, pridobljeni v natečaju.

4. ČLEN

Vse pravilno poslane prijave preko spletne strani WWW in pravilno poslane prijave za sodelovanje brez nakupa iz 4. čl. so vnesene v centralno bazo prijav udeležencev.

5. ČLEN

Pravila natečaja bodo objavljena na spletni strani Cockta cockta.eu/iz_cesa_je_tvoje_mesto/.

6. ČLEN

ŠTEVILO PRIJAV

Med eno prijavo lahko udeleženec odgovori le na eno vprašanje. V primeru, da kandidat prijavo odda večkrat, se to šteje kot ena prijava. Večkratni vnos podatkov v prijavni obrazec ne poveča možnosti izbora kandidata, pri izboru se upošteva samo prva prijava.

7. ČLEN

KONEC NATEČAJA IN IZBOR DOBITNIKOV

Zmagovalec ne prejme denarne nagrade. Izbrana sta dva dobitnika.
Ta natečaj je organiziran z namenom osebne promocije dobitnikov s skupnim ustvarjanjem vsebine z nosilci kampanje Cockta.
V skladu s kreativnimi rešitvami, ki jih je predstavil izbrani kandidat, organizator dobitnikoma organizira snemanje vsebine, s pomočjo katere lahko predstavi sebe in svoje aktivnosti.
Z dobitnikoma bo dogovorjen datum snemanja materiala, ki bo kasneje objavljen na družbenih omrežjih znamke Cockta in promoviran z vnaprej določenim medijskim proračunom, tako da doseže določen doseg v Republiki Sloveniji.
Način in obseg izvedbe, kot tudi način in obseg komunikacije izvedbe na digitalnih kanalih kandidata in organizatorja, določita obe strani s stikom preko telefona ali e-pošte.
Organizator ne odgovarja, če izvedba ni izvedljiva, organizator in zmagovalec pa bosta storila vse, kar je v njuni moči, da v takih primerih najdeta alternativo z namenom, da nagrado podelita nekomu drugemu.

8. ČLEN

IZBOR ZMAGOVALCA

V natečaju bo Organizator izbral 2 dobitnika.

Izbira kandidatov bo potekala v eni fazi in sicer po naslednjih kriterijih, ki so opisani v nadaljevanju tega člena.

KRITERIJ ZA IZBOR DVEH (2) DOBITNIKOV

Izbor 2 dobitnikov bo opravila komisija, sestavljena iz treh (3) predstavnikov Organizatorja in Agencije. Na podlagi prijavljenih materialov (opisi) bo komisija ocenila usklajenost z vsebino in vrednotami znamke Cockta, kot tudi kakovost vsebine. Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala naslednje kriterije:
- Originalnost odgovorov na vprašanja
- Kreativnost in vizualna privlačnost predstavitve
- Kakovost in jasno komuniciranje
- Pozornost posvečena detajlom
- Moč navdiha
- Faktor originalnosti in presenečenja

9. ČLEN

O izbiri 2 dobitnikov e vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas izbora, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije in izbranih kandidatov (ime, priimek). O rezultatih glasovanja se vodi zapisnik in na podlagi tega se izbere končna dva (2) dobitnika, ki mora vsebovati: kraj in čas izbora, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije in izbranega dobitnika (ime, priimek).

10. ČLEN

IZBOR ZMAGOVALCA

Imena 2 dobitnikov bodo objavljena 6. 5. 2024 na spletni strani cockta.eu/iz_cesa_je_tvoje_mesto/.

Dobitnik bo o izboru obveščen preko elektronske pošte ali klica najkasneje 8 dni po zaključenem izboru s strani Organizatorja.

Vsi sodelujoči v natečaju se z sodelovanjem izrecno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov za namene obveščanja o nagradi (ime in priimek) na spletni strani cockta.eu/iz_cesa_je_tvoje_mesto/.

11. ČLEN

AVTORSKE PRAVICE

Vsak kandidat, ki pošlje svojo prijavo Organizatorju v skladu s temi Pravili in dostavi kratko zgodbo/odgovor v pisni obliki v skladu s Členom 3 teh Pravil, s tem sodeluje v natečaju in zagotavlja, da je prijavljeni pisni material njegova avtorska last in prenaša vsa materialna avtorska pravica Organizatorju brez časovnih in teritorialnih omejitev. V primeru, da udeleženec v material vključuje tudi druge osebe, je z udeležbo na tem natečaju dolžan pridobiti predhodno soglasje prikazanih oseb ali zakonitega zastopnika v primeru mladoletne osebe, da zagotavlja in uporablja material v namene natečaja in promocijske namene Organizatorja. Dobitniki bodo podpisali posebno soglasje, da se posneti material lahko uporablja v promocijske namene.

ČLAN 13.

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

S podpisom pogodbe o sodelovanju prenehajo vse obveznosti Organizatorja do dobitnika. Organizator ne nosi nobene odgovornosti ali stroškov, ki bi nastali dobitniku po snemanju materiala. Snemanje materiala s dobitniki se šteje za izpolnitev obveznosti organizatorja.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki bi jih imel kandidat po podpisu ali med obdobjem veljavnosti pogodbe o sodelovanju ali ki so nastali kot rezultat dejanj Agencije ali tretjih oseb, ki organizirajo in izvajajo svoje obveznosti v zvezi z natečajem.

ČLAN 14.

PREKINITEV NATEČAJA

Natečaj se lahko prekine samo v primeru, če nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma katerih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi natečaja obveščeni preko elektronskih ali drugih medijev.

ČLAN 15.

ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV, PRAVICE ORGANIZATORJA ZA OBJAVLJANJE PODATKOV O DOBITNIKIH

S sodelovanjem v natečaju udeleženci izrecno v celoti sprejemajo določila teh pravil. Sodelovanje v natečaju, pošiljanje prijave na spletno stran Organizatorja in posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Vsekakor pa se s sodelovanjem v natečaju vsak udeleženec strinja, da sme Organizator njegove osebne podatke zbirati in shranjevati ali izvajati druge potrebne ukrepe v skladu z veljavnimi predpisi. Pravice in obveznosti, ki jih Organizator pridobi na podlagi teh pravil natečaja, veljajo tudi za Agencijo.

Vsak udeleženec ima pravico vpogleda v svoje podatke, posredovane Organizatorju, zahtevati njihovo spremembo ali izbris, umakniti svoje soglasje v zvezi s podatki ali sodelovanjem v natečaju, pod pogoji in v skladu z zakonom. S sodelovanjem v tem natečaju se udeleženci strinjajo in dajejo svoje soglasje, da sme v primeru, da postanejo dobitniki nagrade, Organizator brezplačno uporabiti in javno objaviti v tiskanem, avdio, video materialu njihove osebne podatke - ime, priimek, vprašanje, odgovor in druge podatke, ki jih da na voljo udeleženec/dobitnik za namene javne objave rezultatov natečaja tako v času razglasitve zmagovalca in podelitve nagrad kot pri objavi poročil, člankov, digitalnih publikacij ali podobnih gradiv, povezanih z natečajem. Dobitnik nagrade bo na poziv Organizatorja dal pisno soglasje.

Udeleženci natečaja soglašajo, da se o vprašanjih, ki so navedena v prijavnem obrazcu ter o odgovorih, sme narediti video, avdio, fotografski in/ali filmski posnetek, ter da sme takšen video, avdio, fotografski, filmski ali drug posnetek Organizator in/ali Agencija v celoti ali delno uporabljati, javno predvajati, javno predstavljati, ne glede na vrsto medija in število oddaj ter brez časovne, teritorialne ali druge omejitve, ter da se tak zapis sme predelovati, spremeniti, vključevati ali kako drugače spreminjati; oziroma se na drugačen način uporabiti za namene priporočanja izdelkov in storitev Organizatorja ali za njihovo oglaševanje, brez kakršnega koli posebnega naknadnega soglasja avtorja, dodatnih honorarjev, plačil in/ali protistoritev, z obveznostjo spoštovanja moralnih pravic avtorjev in veljavne zakonodaje. Na poziv Organizatorja bodo udeleženci dali pisno soglasje.

Organizator kot upravljavec zbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev natečaja zbira, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev izključno za namene izvajanja natečaja in promocijske namene Organizatorja, v skladu s temi pravili.
Udeleženec bo ob prijavi na natečaj na posebno zahtevo Organizatorja, če bo to želel, aktivno potrdil svojo privolitev za uporabo obveznih osebnih podatkov in za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov in osebni dostop do udeleženca, uporabo s strani povezanih podjetij Organizatorja ipd.) in bo, če bo želel, posredoval druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za točno določene in druge namene. To soglasje sme udeleženec kadarkoli preklicati z zahtevo na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja glede na kontakte na spletni strani Organizatorja.

Organizator uporablja in obdeluje osebne podatke, ki jih posreduje izključno udeleženec, udeleženec pa je sam odgovoren za točnost in pravilnost podatkov. Prav tako je dolžan in odgovoren, da o njihovi spremembi pravočasno obvesti Organizatorja.
Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, lahko pa tudi nasprotuje uporabi svojih osebnih podatkov v primerih, ki temeljijo na obstoju njegovega zakonitega interesa in zlasti takrat, kadar jih Organizator uporablja za neposredni marketing.
Za uveljavljanje vseh svojih pravic in obveznosti glede uporabe osebnih podatkov se lahko udeleženec obrne na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja ali v skladu z navodili na predloženih promocijskih materialih.

Nagrajenec se zaveda in se izrecno strinja, da sme Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupati pogodbenemu obdelovalcu podatkov, v tem primeru je to DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto.
Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov sme obdelovati osebne podatke le v okviru odobritve ali naročila, ki ga prejme od Organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in za namene izvedbe nagradnega natečaja, v skladu s temi pravili.
Vsi osebni podatki bodo varovani z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, ter se bo z njimi ravnalo zakonito in pošteno v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec je seznanjen in soglaša z možnostjo, da Organizator izvaja določene aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov prek obdelovalcev v EU ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca baze podatkov). Pri tem bo Organizator prenos opravil na zakonit način in na obdelovalca podatkov, ki izpolnjuje vse ustrezne varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo do preklica s strani udeležencev v skladu s temi pravili, razen če zakon določa drugače.
Vse ostale podrobnosti v zvezi z ravnanjem in varovanjem osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic lahko udeleženec prebere v pravilih zasebnosti in politiki piškotkov, ki so dostopna na spletni strani Organizatorja.

16. ČLEN

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija v zvezi z natečajem se hrani pri Organizatorju, odvisno od namena hrambe, in sicer:
- dokumentacija, povezana z organizacijo in preverjanjem natečaja ter ta Pravila, se hrani v prostorih Organizatorja pet (5) let;
- dokumentacija, ki se nanaša na končne dobitnike (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija), se vodi v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov bo Organizator ali Agencija dokumentacijo uničila v skladu s svojimi internimi akti.

17.ČLEN

ZAKLJUČNA DOLOČILA

Udeleženec, ki sodeluje na natečaju, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil. Organizator ni odgovoren za pozne, nepopolne ali na kakršenkoli drug način neprimerne prijave na natečaj. Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih, povezanih z natečajem in pravili, povezanimi z njim, je dokončna in velja za vse kandidate. V primeru kakršnihkoli sporov ali nejasnosti se šteje, da so ta Pravila primarna v primerjavi z drugimi publikacijami, bodisi v pisni, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Avtentično razlago teh Pravil ima izključno v domeni Organizator.

Organizator natečaja si pridržuje pravico do spremembe teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. Organizator bo o vseh možnih spremembah teh Pravil obvestil zainteresirane strani z objavo na spletni strani cockta.eu/pravila_natecaja_iz_cesa_je_tvoje_mesto/

Vse osebe, povezane z natečajem (npr. Organizator, Agencija, kandidati...) se strinjajo, da se bodo spori, ki izhajajo iz tega natečaja, reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za odločanje o primeru pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejetja.

Ljubljana, 26. 3. 2024