Pravila natječaja "Od čega je tvoj grad?"

ČLAN 1.

ORGANIZATOR

Organizator natječaja pod nazivom „Od čega je tvoj grad?" je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (u daljem tekstu: Organizator) za proizvod Cockta. Na području Republike Hrvatske natječaj provodi u ime i za račun Organizatora agencija DROM, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (u daljem tekstu: Agencija).

Svi sudionici koji sudjeluju u natječaju prihvaćaju ova Pravila, s njima su upoznati i pristupanjem natječaju s njima se slažu u potpunosti.

ČLAN 2.

TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Natječa se organizira i provodi na području Republike Hrvatske za sve potrošače proizvoda iz čl. 3. ovih Pravila koji ispune uvjete za sudjelovanje u natječaju definirane ovim Pravilima, u periodu 03.4.2024. do 03.5.2024. Natječaj se odvija na način:
1. Prijave traju od 03.04. - 03.05.2024.
2. Objava pobednika 06.05.2024.

Natječaj se održava i provodi u svrhu:
- izbora pobjednika u okviru ovog natječaja
- promocije Organizatora i njegovih aktivnosti, proizvoda i ponuda s nizom promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje obavijesti i drugih informacija o aktivnostima Organizatora (poput informativnih ponuda, promotivnih informacija, novih proizvoda, nagradnih igara, natječaja i drugih marketinških aktivnosti), također povremeno provođenje opće anonimne analize i statističke obrade prikupljenih podataka u svrhu daljeg poboljšanja usluga organizatora i Interneta, kao i ostalih oblika informacija (SMS, telefon, adresa prebivališta...)

ČLAN 3.

ORGANIZACIJA I NAČIN SUDJELOVANJA U NATJEČAJU

U natječaju može sudjelovati svaka punoljetna osoba (fizička osoba s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj,) koja na web stranici pravilno ispuni i pošalje prijavni obrazac.

Prijava se odvija putem web stranice cockta.eu/hr/od_cega_je_tvoj_grad/ Potrebno je unijeti obvezne osobne podatke, koji su potrebni za odabir kandidata i postizanje svrhe zbog koje se natječaj organizira u skladu s ovim Pravilima (država, grad, ime i prezime, kontakt broj, adresa e-pošte). Također je potrebno unijeti odgovarajući opis odnosno objašnjenje na temu: Koja je tvoja strast / hobi. Bilo da se baviš fotografijom, plesom, sportom ili nečim drugim, napiši nam koja je to tvoja strast u kojoj pokazuješ svoju autentičnost do 100 karaktera; ali i Od čega je tvoj grad? Šta te u njemu posebno inspirira? Po čemu je autentičan? Imaš prostor od 200 znakova.; ali i da iz padajućeg izbornika izabereš jednu od 24 vrijednosti

Sadržaj koji će, prema mišljenju Organizatora, biti uvredljiv, neprimjeren, na drugi način protuzakonit i/ili namjeenjen reklamiranju proizvoda za koje Organizator smatra da su konkurentni proizvodima robne marke Cockta, bit će uklonjen i obrisan te neće biti uzet u obzir u razmatranje u natječaju.

Kupovina proizvoda Cockta nije uvjet za sudjelovanje u natječaju. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju prijavu na natječaju do konačnog odabira dobitnika i potpisivanja ugovora (u slučaju da je sudionik izabran u natječaju). Otkazivanje se mora zatražiti pismeno putem e-pošte na e-adresu organizatora [email protected]. U tom slučaju sudionik je isključen iz daljeg sudjelovanja u natjelaju, a njegovi osobni i drugi podaci prikupljeni putem natječaja ne smiju se koristiti i obrađivati u bilo koju svrhu. U natječaju ne mogu sudjelovati zaposleni, vlasnici i uprava Organizatora i njihovih povezanih društava, kao ni članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre i s njima i zakonski izjednačene osobe), niti druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri organizovanju i ovog natječaja.

ČLAN 4.

Sve ispravno poslate prijave kandidata putem web stranice  cockta.eu/hr/od_cega_je_tvoj_grad/ unose se u središnju bazu podataka prijava kandidata.

ČLAN 5.

Pravila natječaja bit će objavljena na web stranici Cockte cockta.eu/hr/pravila_natjecaja_od_cega_je_tvoj_grad/

ČLAN 6.

BROJ PRIJAVA

Svakom sudioniku je dozvoljeno sudjelovati u natječaju sa samo jednom prijavom. U slučaju da kandidat prijavu podnosi više puta, to će se smatrati jednom prijavom. Višestruki unos podataka u prijavni obrazac ne povećava mogućnost odabira kandidata, a pri odabiru se uzima u obzir samo prva prijava.

ČLAN 7.

ZAVRŠETAK NATJEČAJA I IZBOR POBJEDNIKA

Pobjednik ne dobiva novčanu nagradu. Biraju se dva dobitnika.

Ovaj natječaj se organizira u cilju osobne promocije pobjednika kroz kreiranje zajedničkog sadržaja sa Cocktinim nositeljima kampanje.

U skladu s kreativnim rješenjima koja je predstavio odabrani kandidat, Organizator dobitniku organizira snimanje sadržaja uz pomoć kojeg može predstaviti sebe i određene aktivnosti.

S dobitnicima bit će dogovoren datum snimanja materijala, koji će naknadno biti objavljen na društvenim mrežama brenda Cockta i promoviran s unaprijed određenim medijskim budžetom, tako da ostvari određeni doseg u Republici Hrvatskoj.

Način i opseg provođenja, kao i način i opseg komunikacije provođenja na digitalnim kanalima kandidata i Organizatora, utvrđuju obje strane s kontaktom putem telefona ili e-maila.

Organizator ne odgovara ukoliko provođenje nije izvodljivo, a Organizator i dobitnik učinit će sve što je u njihovoj moći da u tim slučajevima, nađu alternativu s namjerom da se nematerijalna nagrada dodijeli nekom drugom.

ČLAN 8.

IZBOR POBJEDNIKA

U natječaju, Organizator će odabrati 2 dobitnika.

Izbor kandidata odvijat će se u jednoj fazi i to prema uvjetima u nastavku ovog članka.

UVJETI ZA ODABIR DVA (2) DOBITNIKA

Odabir dva dobitnika izvršit će komisija sastavljena od tri (3) predstavnika Organizatora i Agencije. Na temelju prijavljenih materijala (opisi), komisija će procijeniti usklađenost sa sadržajem i vrijednostima brenda Cockta, kao i kvalitetu sadržaja. Komisija će u ocjenjivanju uzeti u obzir sljedeće uvjete:

1. Originalnost odgovora na pitanja
2. Kreativnost i vizalna privlačnost grada
3. Kvaliteta i jasno komuniciranje
4. Pažnja usmjerena na detalje
5. Moć nadahnuća
6. Faktor originalnosti i iznenađenja
7. Poruka koja se šalje

ČLAN 9.

O izboru 2 dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izbora, imena, prezimena i adrese prisutnih članova komisije i odabranih kandidata (ime, prezime). O rezultatima glasanja vodi se zapisnik i na temelju njega biraju se konačna dva (2) dobitnika, i isti mora sadržati: mjesto i vreme izbora, imena, prezimena i adrese prisutnih članova komisije i odabranog dobitnika (ime prezime).

ČLAN 10.

IZBOR FINALISTA I KONAČNOG DOBITNIKA

Imena 2 dobitnika bit će objavljena 6. 5. 2024. na web stranici cockta.eu/hr/od_cega_je_tvoj_grad/.

Imena konačnih dobitnika bit će objavljena 6.5. 2024. na web stranici cockta.eu/hr/od_cega_je_tvoj_grad/. Dobitnik će biti obavješten putem email adrese ili pozivom najkasnije 8 dana po zaključenom odabiru sa strane Organizatora.

Svi sudionici natječaja sudjelovanjem u natječaju izričito se slažu s objavljivanjem njihovih osobnih podataka (ime, prezime) na web stranici cockta.eu/hr/od_cega_je_tvoj_grad/.

ČLAN 11.

AUTORSKA PRAVA

Svaki kandidat koji pošalje svoju prijavu Organizatoru u skladu s ovim Pravilima uz dostavljenu kratke priču u pisanom obliku u skladu sa Članom 3 ovih Pravila, time sudjeluje u natječaju i garantira da je prijavljeni pisani materijal njegovo autorsko pravo i prenosi sva materijalna autorska prava Organizatoru bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja. U slučaju da sudionik u materijalu uključuje i druge osobe, sudjelovanjem u ovom natječaju, obavezan je dobiti i prethodni pristanak prikazanih osoba ili zakonskog zastupnika u slučaju malol9jetne osobe, da pruža i koristi materijal u svrhu natječaja i promotivne svrhe Organizatora. Dobitnici će potpisati posebnu suglasnost da se snimljeni materijal može upotrebljavati u promotivne svrhe.

ČLAN 12.

PRESTANAK OBAVEZA

Potpisivanjem ugovora o suradnji, prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitniku. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost niti troškove koji bi proizašli dobitniku nakon snimanja materijala. Snimanje materijala s dobitnicima se smatra ispunjenjem obaveza organizatora.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ili troškove koje je kandidat imao nakon potpisivanja ili tokom perioda važenja ugovora o suradnji ili koji su nastali kao rezultat radnji Agencije ili trećih strana koje organiziraju i provode svoje obveze u vezi s natječajem.

ČLAN 13.

PREKID NATJEČAJA

Natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu natječaja biti obaviješteni putem elektronskih ili drugih medija.

ČLAN 14.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA; PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Sudjelovanjem u natječaju, sudionici su suglasni i da daju dozvolu da, ako postanu pobjednici, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u pisanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata natječaja, kako prilikom objave dobitnika, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz natječaj. Na poziv Organizatora, pobjednik će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj osobnih podataka sudionika i dobitnika natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje popis prikupljenih osobnih podataka sudionika natječaja i pobjednika isključivo u svrhu provođenja natjelaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Dobitnik se slaže da se njegovi osobni podaci mogu koristiti za anonimne (nepersonalizirane) analize i statistiku dostavljenih podataka.

Prilikom prijave na natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje datih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatsku obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), i da će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene druge svrhe.

Danu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu
[email protected].

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, takođe može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe marketinga.

Za ostvarenje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Pobjednik je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih osobnij podataka ugovornom obrađivaču podataka, a to je DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto.

Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati osobe podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Kompanije, u skladu s važećim zakonodavstvom i u određene svrhe. Osobni podaci upotrebljavat će se i pohranjivati sve dok ih dobitnici ne opozovu u skladu s Pravilima, ako zakonom nije drugačije određeno.

Kandidati mogu u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ili prestanak korištenja svojih osobnih podataka u određenu svrhu. Ako podnesu takav zahtjev tokom trajanja natječaja do objave konačnog odabira i ako se tiče upotrebe njihovih osobnih podataka u svrhe natječaja, oni prestaju sudjelovati u natječaju. Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji garantiraju visoki nivo zaštite osobnih podataka. Svi osobni podaci bit će zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno skladno važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka. Ostale pojedinosti o obradi i zaštiti osobnih podataka i ostvarivanju vaših prava mogu se naći u pravilima o privatnosti i pravilima o kolačićima objavljenim na web stranici cockta.eu/hr/pravila_zastite_privatnosti/

Organizator će diskvalificirati kandidata ako utvrdi da je dostavio lažne, netočne ili tuđe osobne podatke ili ako utvrdi da je kandidat maloljetan i ako sumnja da je zloupotrebio natječaj. Kandidat koji sudjeluje u natječaju prihvaća sva prava i obveze definirane Pravilima i potvrđuje da je svjestan svrhe upotrebe svojih osobnih podataka i postupanja s njima.

ČLAN 15.

DOKUMENTACIJA

Dokumentaciju u vezi s natječajem čuva Organizator, u zavisnosti o namjeni pohrane, i to:
- dokumentacija vezana uz organizaciju i proveru natječaja i ova Pravila čuvaju se u prostorijama Organizatora pet (5) godina;
- dokumentacija koja se odnosi na odabrane finaliste i konačne dobitnike (obavijesti o osobnim podacima, porezna dokumentacija) vodi se u skladu s važećim poreznim i računovodstvenim propisima.
Nakon isteka gore navedenih rokova, Organizator ili Agencija uništit će dokumentaciju u skladu sa svojim internim aktima.

ČLAN 16.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sudionik koji sudjeluje u natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator nije odgovoran za kasne, nepotpune ili na drugi način neprikladne prijave na natječaj. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz natječaj i pravila vezana uz njega konačna je i odnosi se na sve kandidate. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, smatrat će se da su ova Pravila primarna u odnosu na druge publikacije, bilo u pisanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku.
Autentično tumačenje ovih Pravila isključivo je u domenu Organizatora.

Organizator natječaja zadržava pravo izmjene ovih Pravila ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Organizator će obavijestiti zainteresirane strane o svim mogućim izmjenama ovih Pravila objavljivanjem na web stranici cockta.eu/hr/pravila_natjecaja_od_cega_je_tvoj_grad/

Sve osobe povezane sa natječajem (npr. Organizator, Agencija, kandidati...) slažu se da će se sporovi proizašli iz ovog natječaja riješavati sporazumno, u protivnom je nadležan osnovni sud u Zagrebu za odlučivanje o slučaju.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Zagreb, 26.03.2024.