Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradnem natečaju "ZGRABI SVOJO SREČO IN OSVOJI COCKTA OVITEK ZA TELEFON"

ORGANIZATOR IN TRAJANJE

Organizator nagradne aktivacije "ZGRABI SVOJO SREČO IN OSVOJI COCKTA OVITEK ZA TELEFON!" je Atlantic Trade, d.o.o., Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI39318338, ki ga zastopa direktorica Irena Petrič (v nadaljevanju Organizator).

Nagradna aktivacija poteka v obdobju od 1. 2. 2023 s pričetkom ob 00:00 in traja do razdelitve zaloge nagrad, kot je opredeljena na nadaljevanju.

Vsi udeleženci, ki sodelujejo v nagradni aktivaciji, sprejemajo ta pravila, so z njimi seznanjeni in se v celoti strinjajo z njimi.

Pravila so javno dostopna na spletni strani: https://cockta.eu/

PRAVICA DO SODELOVANJA

V nagradni aktivaciji smejo sodelovati vse fizične osebe, ki s stalnim ali prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v navedenem obdobju trajanja aktivacije kupijo vsaj eno pakiranje Cockta Free 0,275 ml v izbranih lokalih po Sloveniji, kjer je izdelek v prodaji v obsegu kot ga zahteva Organizator in je aktivacija za Organizatorja glede na predvideno število srečk smiselna.

MEHANIZEM SODELOVANJA

Za sodelovanje v nagradni aktivaciji mora potrošnik v navedenem obdobju nagradne aktivacije kupiti vsaj eno pakiranje Cockta Free 0,275 ml v lokalu. Nagradna aktivacija poteka v lokalih po Sloveniji, izbranih pod zgoraj omenjenimi pogoji. V vsakem od izbranih lokalov je na voljo 50 srečk, verjetnost dobitka je 50 %, če se upošteva se srečke, ki so na voljo v posameznem lokalu.

Za kupljeno Cockta Free 0,275 ml potrošnik od natakarja prejme srečko, ki jo postrga v lokalu. Če je srečka dobitna, prejme potrošnik za nagrado Cockta ovitek za telefon. Nagrade se prevzemajo tako, da dobitnik natakarju pokaže dobitno srečko, natakar pa mu izroči nagrado takoj na samem kraju.

NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad sestavljajo:

Naziv nagrade Skupna zaloga nagrad 
Cockta ovitek za telefon  10.000 kosov

Vrednost posamezne nagrade je: 0,46 € z DDV.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, za druge nagrade ali storitve in niso prenosljive na druge osebe. Slike nagrad na promocijskem gradivu so simbolične.

PREVZEM NAGRAD

Nagrajeni so lahko samo udeleženci, ki so sodelovali v nagradni aktivaciji in so izpolnili pogoje, določene s temi pravili.

Nagrado bo možno prevzeti samo osebno, na lokaciji nakupa izdelka Cockta Cockta Free 0,275 ml. Nagrade se prevzemajo tako, da dobitnik, dobitno srečko pokaže natakarju, natakar pa mu izroči nagrado – Cockta ovitek za telefon.

Natakar ima, po predhodni preverbi z Organizatorjem, pravico, da nagrade ne podeli:
- če zmagovalec ne izpolnjuje pogojev za prejem nagrade;
- če se ugotovi, da je udeleženec v nagradni aktivaciji sodeloval v nasprotju s pravili nagradne aktivacije;
- v drugih primerih, ko dodelitev ne bi bila mogoča ali zakonita.

SODELOVANJE V NAGRADNI AKTIVACIJI

Z samim sodelovanjem pri tej aktivaciji se šteje, da je vsak udeleženec prebral ta pravila, jih popolnoma razumel, ter se z njimi strinja.

PRENEHANJE OBVEZNOSTI

V trenutku prevzema nagrade, prenehajo vse obveznosti Organizatorja do nagrajenca. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki bi nastali dobitniku s prevzemom ali po prevzemu nagrade.

PREKINITEV NAGRADNE AKTIVACIJE in DISKVALIFIKACIJA UDELEŽENCEV

Nagradna aktivacija se lahko prekine samo v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja ali zaradi katerih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradne aktivacije obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih.

Če obstaja sum zlorabe nagradne aktivacije, lahko natakar udeleženca diskvalificira, po predhodni preverbi z Organizatorjem. Kot zloraba nagradne aktivacije bo veljal vsak poskus manipulacije in goljufije s srečkami za praskanje, udeleženci, ki bodo ujeti v takem ravnanju, bodo diskvalificirani, onemogočeno pa jim bo tudi nadaljnje sodelovanje v tej nagradni aktivaciji. Odločitev o diskvalifikaciji na podlagi prej omenjenega je v izključni presoji in domeni natakarjev in Organizatorja po prej omenjenem postopku.

KONČNE DOLOČBE

Vsak, ki sodeluje v nagradni aktivaciji, sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil.

Organizator ne odgovarja za zapoznela, nepopolna ali kako drugače neprimerna sodelovanja v nagradni aktivaciji.
Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno aktivacijo in pravili, povezanimi z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.

Ljubljana, 3. 1. 2023