Freedom Squad pravila tekmovanja

1.ČLEN

ORGANIZATOR

Organizator natečaja z nazivom "ŽIVI ZA SVOJO STVAR!" je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (v nadaljevanju Družba oziroma Organizator) za blagovno znamko Cockta. Na ozemlju Republike Slovenije, Hrvaške, Srbije, BIH, Makedonije in Črne Gore natečaj v imenu in za račun Organizatorja izvaja DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: Agencija).

Vsi kandidati ki sodelujejo v natečaju, sprejemajo ta Pravila, so z njimi seznanjeni in se s pristopom k natečaju z njimi popolnoma strinjajo.

2. ČLEN

TRAJANJE IN NAMEN NATEČAJA

Natečaj je organiziran in se izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije in Črne Gore za vse polnoletne uporabnike iz 3.čl. teh Pravil, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na natečaj, opredeljene s temi Pravili, v obdobju od 29. 3. 2021 do 31. 12. 2021.
Natečaj je organiziran in se izvaja z namenom:

- izbora kandidatov iz držav Rep ublike Slovenije, Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine,Makedonije in Črne Gore. Organizator izbere skupno osem ( 8) kandidatov iz omenjenih držav, ki bodo skladno s sklenjeno pogodbo z Organizatorjem v letu 2021 sodelovali pri promocijskih aktivnostih na digitalnih kanalih in družbenih omrežjih organizatorja (spletna stran, Facebook, Instagram, TikTok, Youtube) in Organizatorja oz. znamko Cockta prav tako promovirali na lastnih kanalih družbenih omrežij. Način in obseg sodelovanja ter promocije se določi po zaključenem izboru s podpisom pogodbe z vsakim izmed izbranih kandidatov.

- promocije Organizatorja in njegovih dejavnosti, izdelkov in ponudb s številnimi promocijskimi in marketinškimi vsebinami in dejavnostmi, vključno s pošiljanjem novic in drugih informacij o aktivnostih Organizatorja (kot so informativne ponudbe, obvestila o promocijah, novi izdelki, nagradne igre, natečaji in druge marketinške aktivnosti), ter občasno izvedbo splošne nepersonalizirane (anonimne) analize in statistične obdelave zbranih podatkov z namenom nadaljnjega izboljšanja storitev organizatorja in interneta ter drugih oblik informiranja (SMS, telefonsko, na naslov prebivališča ...);

3. ČLEN

ORGANIZACIJA IN NAČIN PRIJAVE NA NATEČAJ

Na natečaj se lahko prijavi vsak polnoletni potrošnik (fizična oseba s stalnim ali prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, Republiki Hrvaški, Republiki Srbiji, Republiki Bosni in Hercegovini, Republiki Črni Gori, Republiki Severni Makedoniji), ki na spletni strani v celoti izpolni in pravilno odda prijavni obrazec.

Registracija poteka preko spletne strani cockta.eu/freedom_squad. Vnesti je treba obvezne osebne podatke, potrebne za izbor kandidatov in doseganje namena, za katerega je natečaj organiziran skladno s temi Pravili (ime in priimek, kontaktna številka, e-mail naslov, povezava do javno dostopnega Instagram računa in/ali Facebook računa in/ali TikTok računa). Prav tako je potrebno vnesti ustrezni opis oz. motivacijsko predstavitev v pisni in/ali video obliki.

Nakup izdelkov Cockta ni pogoj za sodelovanje v natečaju.

Kandidat lahko kadar koli do izbora končnih kandidatov in do podpisa pogodbe (v primeru, da je udeleženec izbran na natečaju) prekliče svojo prijavo na natečaj. Preklic je potrebno zahtevati v pisni obliki po elektronski pošti na e-mail naslov organizatorja [email protected]. V tem primeru se kandidat izključi iz nadaljnjega sodelovanja v natečaju, njegovih osebnih in drugih podatkov, pridobljenih v natečaju, pa ni dovoljeno uporabljati in obdelovati za noben namen.
V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni, lastniki in vodstvo Družbe ali Agencije in njenih povezanih podjetij ter člani njihovih ožjih družin (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci, bratje, sestre in pravno izenačene osebe), oziroma druge osebe, ki kakor koli sodelujejo pri organizaciji in izvedbi tega natečaja.

4. ČLEN

Vse pravilno poslane prijave kandidatov preko spletne strani cockta.eu/freedom_squad iz 3. čl. so vnes ene v centralno bazo prijav kandidatov.

5. ČLEN

Pravila natečaja bodo objavljena na spletnih straneh Cockte cockta.eu in na spletni strani cockta.eu/freedom_squad.

6. ČLEN

ŠTEVILO PRIJAV

Vsak kandidat sme v natečaju sodelovati z eno unikatno prijavo. V primeru, da kandidat prijavo odda večkrat, se to šteje kot ena prijava. Večkraten vnos podatkov v prijavni obrazec ne poveča možnosti izbora kandidata, pri izboru pa se upošteva zgolj prva prijava.

7. ČLEN

NAGRADNI SKLAD

Vsak izmed izbranih osmih kandidatov prejme nagrade, ki so opredeljene v nagradnem skladu.

Nagradni sklad vsebuje:

PODPIS POGODBE O SODELOVANJU IN KREIRANJU VSEBIN ZA ZNAMKO COCKTA

Vsak izmed izbranih kandidatov dobi priložnost, da preko Cocktinih digitalnih kanalov in kanalov družbenih omrežij promovira sebe, svoj talent in svoje kreativne rešitve (preko lastnih foto ali video izdelkov). Način in količina vsebin, ki jih kandidat ustvari in bodo objavljene, se opredelijo v pogodbi, ki jo izbrani kandidat podpiše z Organizatorjem po zaključenem izboru in pred začetkom sodelovanja. Sodelovanje bo vključevalo vsaj pet objav posameznega izbranega kandidate na lastnem Instagram profilu na mesec, štiri sekvence Instagram zgodb na lastnem profilu na mesec in tri TikToke na lastnem profilu na mesec v skladu z navodili Družbe in Agencije.

MENTORSKO SREČANJE

Skladno s talentom in kreativnimi rešitvami, ki jih predstavlja izbrani kandidat, Organizator kandidatu določi mentorja. Organizator organizira srečanje kandidata in mentorja, v katerem mentor kandidatu pomaga pri razvoju njegovega talenta. Način in obseg srečanja Organizator in kandidat določita v naprej.

DOŽIVETJE V VREDNOSTI DO 1.500,00 EUR

Skladno s talentom in kreativnimi rešitvami, ki jih predstavlja izbrani kandidat, Organizator kandidatu nameni fond v vrednosti do 1.500,00 EUR, s pomočjo katerega lahko kandidat izvede določeno aktivnost. Način in obseg izvedbe kot tudi način in obseg komunikacije izvedbe na digitalnih kanalih kandidata in Organizatorja, obe stranki določita ob podpisu pogodbe o sodelovanju.

8. ČLEN

IZBOR KANDIDATOV

V natečaju bo Organizator skupno izbral osem (8) nagrajencev.
Izbor nagrajencev bo potekal v dveh fazah:

1. Izbor 20 finalistov. Izbor bo potekal izmed vseh kandidatov, ki so se na spletni strani prijavili med 29. 3. 2021 in 18. 4. 2021 do polnoči. Izbor finalistov bo na spletni strani objavljen 22. 4. 2021. Izbor finalistov bo glede na oddane prijave opravila komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Organizatorja in Agencije.

2. Med 22. 4. 2021 in 29. 4. 2021 bo na spletni strani potekalo glasovanje. Obiskovalci spletne strani bodo lahko na spletni strani oddali glas za svojega kandidata. Osem (8)kandidatov z največ zbranimi glasovi bo podpisalo pogodbo z Organizatorjem, kot izhaja iz prejšnjega člena. Izbor osmih kandidatov bo opravljen in objavljen na spletni strani 3. 5. 2021. Glasovanje je mogoče le v državah regije.

Uporabniki smejo na spletni strani za kandidate glasovati večkrat.

KRITERIJI ZA IZBOR DVAJSETIH (20) KANDIDATOV

Izbor bo opravila strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Organizatorja in Agencije.

Strokovna komisija bo na podlagi oddanih izdelkov (opis in fotografije, slike oz. video posnetki na profilih družbenih omrežij) ocenjevala skladnost s podobo in vrednotami znamke Cockta, kot tudi vsebinsko in vizualno kakovost izdelkov. Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala naslednje kriterije:

1. Originalnost izdelkov
2. Kreativnost in vizualna privlačnost
3. Kakovost in komunikacijska jasnost izdelkov
4. Pozornost za detajle
5. Inspirativna moč
6. Faktor originalnosti in presenečenja
7. Sporočilnost

9. ČLEN

- izboru dvajsetih (20) finalistov se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas izbora, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije in izbranih kandidatov (ime, priimek).

- rezultatih glasovanja in na podlagi tega izboru končnih osmih (8) kandidatov se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas izbora, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije in izbranih kandidatov (ime, priimek).

10. ČLEN

IZBOR FINALISTOV IN KONČNIH KANDIDATOV

Imena 20 finalistov bodo objavljena 22. 4. 2021 na spletni strani cockta.eu/freedom_squad.

Imena končnih 8 kandidatov bodo objavljena 3. 5. 2021 na spletni strani cockta.eu/freedom_squad. Izbrani kandidati bodo o končnem izboru obveščeni tudi pisno po navedeni elektronski pošti ali preko privatnega sporočila na družbenem omrežju Facebook ali Instagram najkasneje v 8 dneh po zaključenem izboru.

Vsi sodelujoči v natečaju se z udeležbo v natečaju izrecno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek) na spletnem mestu cockta.eu/freedom_squad.

11. ČLEN

PODPIS POGODB S KONČNIMI KANDIDATI

Končni kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, bodo najkasneje v osmih (8) dneh po objavi kandidatov na spletni strani pozvani k podpisu pogodbe o sodelovanju z Organizatorjem, v kateri bodo natančno opredeljeni obseg, način in pogoji sodelovanja.

Nagrade, ki so del podpisane pogodbe so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za kandidata plačal Organizator natečaja. Bruto vrednost nagrad je vključena v letno davčno osnovo (tj. pri odmeri dohodnine).
Kandidat mora Agenciji posredovati vse potrebne podatke za predajo nagrade (naslov stalnega prebivališča, ki mora biti na ozemlju Republike Slovenije, Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije ali Črne Gore) v 7 dneh po prejemu obvestila o upravičenosti do nagrade, poslanega s strani Agencije. V nasprotnem primeru se šteje, da se je kandidat odpovedal nagradi.

Če Agencija od kandidata zaradi izročitve nagrade potrebuje še kakršne koli dodatne podatke, jih mora kandidat posredovati v 5 delovnih dneh od datuma prejema vabila za predložitev podatkov, sicer ima Organizator pravico, da nagrade temu kandidatu ne podeli.

Če kandidat v navedenem roku ne podpiše pogodbe o sodelovanju, ga Agencija ali Organizator o tem pisno obvesti in odredi nadaljnji rok 15 dni za podpis pogodbe. V primeru, da kandidat niti v naknadnem roku ne podpiše pogodbe, izgubi pravico do podpisa pogodbe in v njej opredeljene nagrade.
Agencija ali Organizator lahko posameznega kandidata izključita iz izbora in zahtevata vračilo že podeljene nagrade oz. se odločita, da se nagrada ne podeli, če Agencija ali Organizator utemeljeno ugotovita, da kandidat ni spoštoval Pravil natečaja oz. je na kakršen koli način kršil katero koli pravilo natečaja ali določila veljavne zakonodaje.

12. ČLEN

AVTORSKE PRAVICE

Posamezni kandidat, ki Organizatorju pošlje svojo prijavo v skladu s temi pravili s poslano prijavo motivacijsko predstavitvijo v pisni in/ali video obliki in tako sodelovanjem v natečaju jamči, da je poslani pisni oziroma video material njegovo avtorsko delo in na organizatorja prenaša vse materialne avtorske pravice brez časovne in teritorialne omejitve. V primeru, da sodelujoči v videu material vključi druge osebe, se s sodelovanjem v tem natečaju zavezuje, da je predhodno pridobil soglasja prikazanih oseb oziroma zakonitega zastopnika v kolikor gre za mladoletno osebo, za posredovanje in uporabo video materiala za namen natečaja in promocijske namene organizatorja.

Osem (8) izbranih kandidatov, ki bodo pozvani k podpisu pogodbe o sodelovanju in s tem h kreiranju vsebin, kot bo opredeljeno v tej pogodbi, se zavezujejo, da na Organizatorja prenašajo vse materialne avtorske pravice za vse svoje avtorske objave iz komunikacije, ki bo definirana po pogodbi, in sicer se zavezujejo k izključnem prenosu za območje Republike Slovenije, Republike Hrvaške, Republike Srbije, Republike Bosne in Hercegovine, Republike Severne Makedonije in Črne Gore za obdobje treh let od ustvaritve posamezne objave. Avtorske pravice se s pogodbo prenesejo, geografsko, časovno in vsebinsko neomejeno, in neomejeno ne glede na načine in tehnične rešitve uporabe, izrabe, predelave Avtorskega dela" in sicer se to nanaša na pravico reproduciranja, pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico predelave, pravico avdiovizualne priredbe in pravico distribuiranja, v katerikoli namen, prav tako pa se odpoveduje kakršni koli dodatni odmeni ali premoženjski koristi z izjemo pogodbenega zneska opredeljenega v pogodbi, ter za namene, kot bodo opredeljeni v pogodbi.

13. ČLEN

PRENEHANJE OBVEZNOSTI

S podpisom pogodbe o sodelovanju, prenehajo vse obveznosti Organizatorja do kandidata. Organizator ne krije stroškov zavarovanja ali kakršnih koli drugih stroškov ali zakonskih dajatev, ki so obvezne za kandidata pri urejanju morebitnih obveznosti pri pristojnih organih.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki jih je kandidat imel po podpisu oz. v času veljavnosti pogodbe o sodelovanju in so nastali kot posledica dejanj Agencije ali tretjih oseb, ki organizirajo in izvajajo svoje obveznosti v zvezi z natečajem.

14. ČLEN

PREKINITEV NATEČAJA

Natečaj se lahko prekine samo v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja ali zaradi katerih dogodka ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. kandidati in ostali zainteresirani bodo o prekinitvi natečaja obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih.

15. ČLEN

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV; PRAVICA DO OBJAVE PODATKOV O SODELUJOČIH

S sodelovanjem v natečaju se kandidati strinjajo in dovoljujejo, da lahko Organizator, v kolikor postanejo finalisti in/ali izbrani kandidati, brez nadomestila njihove osebne podatke uporabljata in objavljata v tiskanem, zvočnem, slikovnem in video gradivu: ime, priimek, naslov, fotografija, video gradivo in druge informacije, ki jih udeleženec/kandidat ponudi z namenom javne objave rezultatov natečaja, tako ob objavi zmagovalcev kot podpisu pogodbe o sodelovanju, kot tudi pri objavi reportaž, člankov ali podobnega gradiva v zvezi z natečajem. Na zahtevo Organizatorja bo kandidat dal svoje soglasje tudi v pisni obliki.

Kot upravljavec zbirke osebnih podatkov kandidatov in nagrajencev natečaja Družba zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov kandidatov izključno za izvedbo natečaja in promocijske namene v skladu s Pravili.

Kandidat se strinja, da se njegovi osebni podatki lahko uporabljajo tudi za anonimne (nepersonalizirane) analize in statistiko dostavljenih podatkov.

Po prijavi v natečaj bo lahko kandidat na posebno zahtevo Organizatorju z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo in profiliranje osebnih podatkov, uporabo podatkov pri povezanih družbah Organizatorja itd.) in bo, po želji zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za določene in druge namene.

Kandidat lahko dano privolitev kadar koli prekliče tako, da Organizatorju po navadni ali elektronski pošti pošlje zahtevo na naslov oziroma elektronski naslov, naveden na spletni strani cockta.eu/freedom_squad.

Družba uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi kandidat. Kandidat je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov in je dolžan pravočasno obvestiti Organizatorja o vsaki spremembi teh podatkov.

Kandidat ima pravico kadar koli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, prav tako ima pravico zahtevati prekinitev njihove obdelave v primerih, ko Organizatorju obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, zlasti če Organizatorju osebne podatke uporablja za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje pravic in obveznosti, povezanih z uporabo osebnih podatkov, lahko kandidat Organizatorju piše na elektronski naslov ali naslov sedeža Družbe oziroma ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu.

Kandidat se zaveda in se izrecno strinja, da lahko Organizatorju posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov, in sicer DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto. Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od Družbe, v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni.

Osebni podatki se uporabljajo in shranjujejo, dokler jih kandidati ne prekličejo v skladu s Pravili, razen če zakon ne določa drugače.

Kandidati smejo kadar koli zahtevajo izbris ali prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za določen namen. Če takšno zahtevo vložijo med trajanjem natečaja do objave končnega izbora in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za namene natečaja, prenehajo sodelovati v natečaju.

Kandidat je obveščen in se strinja, da Organizator izvaja določene aktivnosti, povezane z obdelavo njegovih osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki osebne podatke obdeluje v imenu upravljavca baze podatkov). Pri tem bo organizator podatke prenesel zakonito in izbral obdelovalca podatkov, ki ustreza predpisanim varnostnim standardom, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Organizator si bo prizadeval z vsemi razumno koristnimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi zagotoviti, da se osebni podatki kandidatov natečaja obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavno zakonodajo.

Druge podrobnosti v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic najdete v pravilih zasebnosti in politiki piškotkov, objavljeni na spletni strani cockta.eu/freedom_squad.

Organizator bo diskvalificiral kandidata, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, ali če ugotovi, da je kandidat mladoletna oseba, in sumi, da je zlorabil natečaj.

Kandidat, ki sodeluje v natečaju, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v Pravilih, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

16. ČLEN

DAVČNE OBVEZNOSTI

Po Zakonu o dohodnini je vsak nagrajenec, ki bo prejel nagrado, davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa je vključena v davčno osnovo nagrajenca. Organizator bo obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi (po stopnji 25%) od nagrad, katerih bruto vrednost presega vrednost, določeno z zakonom za plačilo dohodnine (42,00 EUR). Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in odtegnil odbitek davka hkrati z izračunom drugih dohodkov v skladu z veljavnimi predpisi.

Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno odločbo o dohodnini bremenijo nagrajence. Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, če je kandidat izbran v natečaju. Če prejemnik nagrade ne predloži potrebnih podatkov, organizator nagrade ne bo podelil.

17. ČLEN

DOKUMENTACIJA

Dokumentacijo v zvezi z natečajem hrani Organizator ali Družba, odvisno od namena hrambe, in sicer:

- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo natečaja in ta Pravila se hranita v prostorih Družbe pet (5) let;
- dokumentacija v zvezi z izbranimi finalisti in končnimi kandidati (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po izteku zgoraj navedenih rokov Organizator ali Družba dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

18. ČLEN

KONČNE DOLOČBE

Vsak, ki sodeluje v natečaju, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil.

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ali kako drugače neprimerne prijave v natečaju.

Odločitev Organizatorju o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse kandidate.

V primeru kakršnega koli spora ali dvoumnosti se ta Pravila štejejo za primarna v zvezi z drugimi objavami, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

Avtentična razlaga teh Pravil je izključno v domeni Organizatorja.

Organizator natečaja si pridržuje pravico do spremembe teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo Organizator zainteresirane obvestil z objavo na spletni strani https://www.facebook.com/Cockta.

Vse osebe, povezane z natečajem (npr. Organizator, Agencija, kandidati...), se strinjajo, da bodo spore iz tega natečaja reševale sporazumno, v nasprotnem je za odločanje v zadevi stvarno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Ta Pravila začnejo veljati z dnem sprejetja.

Ljubljana, 26. 3. 2021