Iz česa si ti pravila tekmovanja

1.ČLEN

ORGANIZATOR

Organizator natečaja z nazivom "IZ ČESA SI TI" je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (v nadaljevanju Družba oziroma Organizator) za blagovno znamko Cockta na ozemlju Republike Slovenije v imenu in za račun Organizatorja izvaja DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: Agencija).

Vsi udeleženci ki sodelujejo v natečaju, sprejemajo ta Pravila, so z njimi seznanjeni in se s pristopom k natečaju z njimi v celoti strinjajo.

2. ČLEN

TRAJANJE IN NAMEN NATEČAJA

Natečaj je organiziran in se izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije za vse potrošnike proizvodov iz 3.čl. teh Pravil, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na natečaj, opredeljene s temi Pravili, v obdobju od 31.3.2023. do 5.5.2023. Natečaj poteka po sledeči časovnici:
- Prijave bodo potekale od 31.3.2023 do 19. 4. 2023.
- Objava dvajsetih (20) finalistov 21. 4. 2023.
- Obiskovalci spletne strani glasujejo za najboljšega med finalisti med 21.4.2023 in 30. 4.2023 ter izberejo nagrajenca/ko.
- Objava nagrajenca/-ke 5. 5. 2023.

Natečaj je organiziran in se izvaja z namenom:

- izbire nagrajenca in podelitev nagrade v okviru tega natečaja
- promocije Organizatorja in njegovih dejavnosti, izdelkov in ponudb s številnimi promocijskimi in marketinškimi vsebinami in dejavnostmi, vključno s pošiljanjem novic in drugih informacij o aktivnostih Organizatorja (kot so informativne ponudbe, obvestila o promocijah, novi izdelki, nagradne igre, natečaji in druge marketinške aktivnosti), ter občasno izvedbo splošne nepersonalizirane (anonimne) analize in statistične obdelave zbranih podatkov z namenom nadaljnjega izboljšanja storitev Organizatorja, njegovih spletnih strani in drugih oblik informiranja (SMS, telefonsko, na naslov prebivališča ...);

3. ČLEN

ORGANIZACIJA IN NAČIN PRIJAVE NA NATEČAJ

Na natečaj se sme prijaviti vsak polnoletni potrošnik (fizična oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji), ki na spletni strani v celoti izpolni in pravilno odda prijavni obrazec.

Prijava poteka preko spletne strani https://cockta.eu/iz_cesa_si_ti najkasneje do 19. 4. 2023 do polnoči. Vnesti je potrebno obvezne osebne podatke, potrebne za izbor kandidatov in doseganje namena, za katerega je natečaj organiziran skladno s temi Pravili (ime in priimek, kontaktna številka, e-mail naslov). Prav tako je potrebno vnesti ustrezni opis oz. pojasnilo v pisni in foto obliki na temo: Napiši nam tri lastnosti, ki te najbolje opisujejo in naloži fotografijo, ki te lastnosti tudi predstavlja ter opiši, svojo strast za katero bi uporabil/-a nagradni budget.

Vsebina, ki bo po mnenju Organizatorja žaljiva, neprimerna, drugače nezakonita in/ali namenjena oglaševanju izdelkov, ki jih Organizator šteje za konkurenčne proizvodom blagovne znamke Cockta, bo odstranjena in izbrisana, ter ne bo upoštevana v natečaju.

Nakup izdelkov Cockta ni pogoj za sodelovanje v natečaju.

Kandidat lahko kadarkoli do izbora končnih kandidatov (v primeru, da je udeleženec izbran na natečaju) prekliče svojo prijavo na natečaj. Preklic je potrebno zahtevati v pisni obliki po elektronski pošti na e-mail naslov Organizatorja [email protected]. V tem primeru se udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v natečaju, njegovih osebnih in drugih podatkov, pridobljenih v natečaju, pa ni dovoljeno uporabljati in obdelovati za noben namen.
V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni, lastniki in vodstvo Družbe ali Agencije in njenih povezanih podjetij ter člani njihovih ožjih družin (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci, bratje, sestre in pravno izenačene osebe), oziroma druge osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji in izvedbi tega natečaja.

4. ČLEN

Vse pravilno poslane prijave udeležencev iz 3. čl., preko spletne strani https://cockta.eu/iz_cesa_si_ti najkasneje do 19. 4. 2023 do polnoči se vnašajo v centralno bazo prijav kandidatov.

5. ČLEN

Pravila natečaja bodo objavljena na spletni strani https://cockta.eu/iz_cesa_si_ti

6. ČLEN

ŠTEVILO PRIJAV

Vsak kandidat sme v natečaju sodelovati z eno unikatno prijavo. V primeru, da kandidat prijavo odda večkrat, se to šteje kot ena prijava. Večkraten vnos podatkov v prijavni obrazec ne poveča možnosti izbora kandidata, pri izboru pa se upošteva zgolj prva prijava.

7. ČLEN

NAGRADNI SKLAD

Glavni dobitnik prejme nagrado, ki je opredeljena v nagradnem skladu.

Nagradni sklad vsebuje:

BUDGET V VREDNOSTI NAJVEČ 1.000,00 EUR

Skladno s kreativnimi rešitvami, ki jih je predstavil izbrani kandidat, Organizator dobitniku nameni fond v vrednosti največ 1.000,00 EUR z vključenim DDV, s pomočjo katerega lahko kandidat izbere opremo za izvajanje svoje aktivnosti in razvijanje svoje strasti.
Nagrajenec izbere opremo, Organizator pa mu opremo v okviru budgeta zagotovi.
V primeru, da je znesek izbrane opreme nagrajenca nižji od 1.000,00 EUR bruto, Organizator ne povrne razlike do namenjenega fonda v vrednosti največ 1.000,00 EUR bruto.

Nagrajenec ne more zahtevati denarne protivrednosti nagrade, niti je ne more prenesti na drugo osebo.

Vrednosti omenjenega fonda nagrajenec pri izboru opreme ne sme preseči. Ne Organizator ne nagrajenec ne moreta podeljene nagrade nikakor finančno povečati ali nadgraditi, doplačilo s strani nagrajencev torej ni dovoljeno.

Način in obseg realizacije obe stranki določita ob prevzemu nagrade.

Organizator ne odgovarja, v kolikor nakup točno določene opreme na dogovorjen način ni izvedljiv, Organizator in nagrajenec pa bosta storila vse, kar je v njuni moči, da v teh primerih poiščeta alternativo z namenom podelitve nagrade.

8. ČLEN

IZBOR FINALISTOV IN KONČNEGA NAGRAJENCA

V natečaju bo Organizator skupno izbral dvajset (20) finalistov na koncu pa enemu nagrajencu podelil eno (1) nagrado.

Izbor kandidatov in končnega nagrajenca bo potekal v dveh fazah:

1. Izbor 20 finalistov. Izbor bo potekal izmed vseh kandidatov, ki se bodo na spletni strani www.cockta.eu/URL prijavili med 31. 3. 2023 in 19. 4. 2023 do polnoči. Izbor finalistov bo na spletni strani objavljen 21. 4. 2023. Izbor finalistov bo glede na oddane prijave opravila komisija, sestavljena iz skupaj treh predstavnikov Organizatorja in Agencije.

2. Med 21. 3. 2023 in 30. 4. 2023 bo na spletni strani https://cockta.eu/iz_cesa_si_ti potekalo glasovanje. Obiskovalci spletne strani bodo lahko na spletni strani oddali glas za svojega kandidata. En(1)kandidat z največ zbranimi glasovi bo prejel nagrado kot izhaja iz prejšnjega člena.

3. Objava nagrajenca glede na število glasov bo na spletni strani https://cockta.eu/iz_cesa_si_ti, dne 5. 5. 2023.

Obiskovalci spletne strani smejo na spletni strani za kandidate glasovati večkrat, vendar največ 5x dnevno, pri čemer je dovoljeno in bo upoštevano zgolj glasovanje z IP-naslovov na ozemlju Republike Slovenije.

KRITERIJI ZA IZBOR DVAJSETIH (20) FINALISTOV
Izbor dvajsetih (20) finalistov bo opravila strokovna komisija, ki jo sestavljajo skupaj trije (3) predstavniki Organizatorja in Agencije.

Strokovna komisija bo na podlagi prijavljenih materialov (opis in fotografija) ocenjevala skladnost s podobo in vrednotami blagovne znamke Cockta, kot tudi vsebinsko in vizualno kakovost izdelkov. Strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala naslednje kriterije:
1. Originalnost izdelkov
2. Kreativnost in vizualna privlačnost
3. Kakovost in komunikacijska jasnost izdelkov
4. Pozornost za detajle
5. Inspirativna moč
6. Faktor originalnosti in presenečenja
7. Sporočilnost

9. ČLEN

O izboru dvajsetih (20) finalistov se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas izbora, imena, priimke in naslove prisotnih članov strokovne komisije in izbranih kandidatov (ime, priimek).

O rezultatih glasovanja in na podlagi, katerega bo izbran končni nagrajenec se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas izbora, imena, priimke in naslove prisotnih članov komisije in nagrajenca (ime, priimek).

10. ČLEN

OBJAVA FINALISTOV IN KONČNEGA NAGRAJENCA

Imena dvajsetih (20) finalistov bodo objavljena 21. 4. 2023 na spletni strani https://cockta.eu/iz_cesa_si_ti

Ime končnega nagrajenca bo objavljeno 5. 5. 2023 na spletni strani https://cockta.eu/iz_cesa_si_ti. Končni nagrajenec bo po končnem izboru obveščen tudi pisno po elektronski pošti najkasneje v osmih (8) dneh po zaključenem izboru s strani Organizatorja.

Vsi udeleženci v natečaju se z udeležbo v natečaju izrecno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek) na spletnem mestu https://cockta.eu/iz_cesa_si_ti .

11. ČLEN

NAGRADE

Končni nagrajenec, ki izpolnjuje pogoje iz teh Pravil, bo najkasneje v osmih (8) dneh po objavi nagrajenca na spletni strani pozvan k prevzemu nagrade za katero, takrat bo skupaj z Organizatorjem v natančno definiral obseg, način in pogoje prevzema nagrade.

Glavni nagrajenec mora najprej Organizatorju posredovati vse potrebne podatke za predajo nagrade (naslov stalnega prebivališča, ki mora biti na ozemlju Republike Slovenije, davčno številko v Republiki Sloveniji) v sedmih (7) dneh po prejemu obvestila o upravičenosti do nagrade, poslanega s strani Organizatorja. V nasprotnem primeru se šteje, da se je dobitnik odpovedal nagradi.

Če Organizator od glavnega nagrajenca za potrebe izročitve nagrade potrebuje še kakršne koli dodatne podatke, jih mora glavni nagrajenec dostaviti posredovati v petih (5) delovnih dneh od datuma prejema poziva k predložitvi podatkov, sicer ima Organizator pravico, da nagrade temu nagrajencu ne podeli.

Agencija ali Organizator lahko posameznega udeleženca izključita iz izbora in zahtevata vračilo morebitne že podeljene nagrade oz. se odločita, da se nagrada ne podeli, če Agencija ali Organizator utemeljeno ugotovita, da udeleženec ni spoštoval Pravil natečaja oz. je na kakršen koli način kršil katero koli pravilo natečaja ali določilo veljavne zakonodaje.

12. ČLEN

AVTORSKE PRAVICE

Vsak udeleženec, ki Organizatorju pošlje svojo prijavo v skladu s 3. členom teh Pravil s poslano prijavo v pisni in foto obliki s tem potrjuje sodelovanje v natečaju in jamči, da je poslani pisni oziroma foto material njegovo avtorsko delo in na Organizatorja prenaša vse materialne avtorske pravice brez časovne in teritorialne omejitve. V primeru, da udeleženec v foto material vključi druge osebe, se s sodelovanjem v tem natečaju zavezuje, da je predhodno pridobil soglasja prikazanih oseb oziroma zakonitega zastopnika v kolikor gre za mladoletno osebo, za posredovanje in uporabo foto materiala za namen natečaja in promocijske namene Organizatorja.

13. ČLEN

PRENEHANJE OBVEZNOSTI

S prevzemom nagrade prenehajo vse obveznosti Organizatorja do končnega nagrajenca. Organizator ne krije stroškov zavarovanja ali kakršnih koli drugih stroškov ali zakonskih dajatev, ki so obvezne za končnega nagrajenca zaradi izročitve ali po izročitvi nagrade.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki bi jih končni nagrajenec imel po prevzemu nagrade in so nastali kot posledica dejanj Agencije ali tretjih oseb, ki organizirajo in izvajajo svoje obveznosti v zvezi z natečajem.

14. ČLEN

PREKINITEV NATEČAJA

Natečaj se lahko prekine samo v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja ali zaradi dogodkov, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci in ostali zainteresirani bodo o prekinitvi natečaja obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih.

15. ČLEN

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV; PRAVICA DO OBJAVE PODATKOV O SODELUJOČIH

S sodelovanjem v natečaju se udeleženci strinjajo in dovoljujejo, da lahko Organizator, v kolikor postanejo finalisti in/ali izbrani nagrajenec, brez nadomestila njihove osebne podatke uporablja in objavlja v tiskanem, zvočnem, slikovnem in video gradivu: ime, priimek, naslov, fotografija, video gradivo in druge informacije, ki jih udeleženec/kandidat ponudi z namenom javne objave rezultatov natečaja, tako ob objavi zmagovalcev kot podpisu pogodbe o sodelovanju, kot tudi pri objavi reportaž, člankov ali podobnega gradiva v zvezi z natečajem. Na zahtevo Organizatorja bo kandidat dal svoje soglasje tudi v pisni obliki.
Kot upravljavec zbirke osebnih podatkov kandidatov in nagrajenca natečaja Družba zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencevizključno za izvedbo natečaja in promocijske namene v skladu s Pravili.

Udeleženec se strinja, da se njegovi osebni podatki lahko uporabljajo tudi za anonimne (nepersonalizirane) analize in statistiko dostavljenih podatkov.

Po prijavi v natečaj bo lahko udeleženec na posebno zahtevo Organizatorju z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo in profiliranje osebnih podatkov, uporabo podatkov pri povezanih družbah Organizatorja itd.) in bo, po želji zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za določene in druge namene.

Udeleženec lahko dano privolitev kadarkoli prekliče tako, da Organizatorju po navadni ali elektronski pošti pošlje zahtevo na elektronski naslov [email protected]. Družba uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov in je dolžan pravočasno obvestiti Organizatorja o vsaki spremembi teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, prav tako ima pravico zahtevati prekinitev njihove obdelave v primerih, ko Organizatorju obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, zlasti če Organizatorju osebne podatke uporablja za namene neposrednega trženja.
Za uveljavljanje pravic in obveznosti, povezanih z uporabo osebnih podatkov, lahko kandidat Organizatorju piše na elektronski naslov ali naslov sedeža Družbe oziroma ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu.

Udeleženec se zaveda in se izrecno strinja, da lahko Organizatorju posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov, in sicer DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto. Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od Družbe, v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni.

Osebni podatki se uporabljajo in shranjujejo, dokler jih udeleženci ne prekličejo v skladu s Pravili, razen če zakon ne določa drugače.

udeleženci smejo kadar koli zahtevajo izbris ali prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za določen namen. Če takšno zahtevo vložijo med trajanjem natečaja do objave končnega izbora in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za namene natečaja, prenehajo sodelovati v natečaju.

Udeleženec je obveščen in se strinja, da Organizator izvaja določene aktivnosti, povezane z obdelavo njegovih osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki osebne podatke obdeluje v imenu upravljavca baze podatkov).

Pri tem bo organizator podatke prenesel zakonito in izbral obdelovalca podatkov, ki ustreza predpisanim varnostnim standardom, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Organizator si bo prizadeval z vsemi razumno koristnimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi zagotoviti, da se osebni podatki udeležencev natečaja obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavno zakonodajo.
Druge podrobnosti v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic najdete v pravilih zasebnosti in politiki piškotkov, objavljeni na spletni strani cockta.eu/freedom_squad.

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, ali če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba, in sumi, da je zlorabil natečaj.

Udeleženec, ki sodeluje v natečaju, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v Pravilih, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

16. ČLEN

DAVČNE OBVEZNOSTI

V Sloveniji so nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence plačal Organizator nagradne igre. Bruto vrednost nagrad je vključena v letno davčno osnovo (tj. pri odmeri dohodnine). Organizator bo od nagrad, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine (42,00 eur), obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi (po stopnji 25%). Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, bremenijo nagrajence. Organizator sme zahtevati davčno številko v Republiki Sloveniji v primeru, da je udeleženec nagrajenec v nagradnem natečaju. V kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, Organizator nagrade temu prejemniku ne bo podelil.

17. ČLEN

DOKUMENTACIJA

Dokumentacijo v zvezi z natečajem hrani Organizator ali Družba, odvisno od namena hrambe, in sicer:

- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo natečaja in ta Pravila se hranita v prostorih Družbe pet (5) let;
- dokumentacija v zvezi z izbranimi finalisti in končnimi kandidati (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po izteku zgoraj navedenih rokov Organizator ali Družba dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

18. ČLEN

KONČNE DOLOČBE

Vsak, ki sodeluje v natečaju, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil.
Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ali kako drugače neprimerne prijave v natečaju.
Odločitev Organizatorju o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.
V primeru kakršnega koli spora ali dvoumnosti se ta Pravila štejejo za primarna v zvezi z drugimi objavami, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.
Avtentična razlaga teh Pravil je izključno v domeni Organizatorja.
Organizator natečaja si pridržuje pravico do spremembe teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo Organizator zainteresirane obvestil z objavo na spletni strani https://cockta.eu/iz_cesa_si_ti.
Vse osebe, povezane z natečajem (npr. Organizator, Agencija, udeleženci...), se strinjajo, da bodo spore iz tega natečaja reševale sporazumno, v nasprotnem je za odločanje v zadevi stvarno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

Ta Pravila začnejo veljati z dnem sprejetja.

Ljubljana, 30. 3. 2023