Opšti uslovi učešća u nagradnom konkursu "LIVE FOR YOUR THING COLLECTION"

1. Organizator

Organizator nagradnog konkursa „LIVE FOR YOUR THING COLLECTION" je „Atlantic Štark" d.o.o. Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29.

2. Svrha

Svrha nagradnog konkursa je promocija brenda Cockta, implementacija marketinške komunikacije i promocija organizatora u Republici Srbiji.

3. Trajanje

Nagradni konkurs se održava na Cockta Facebook stranici, na objavi od 20. oktobra 2021. godine i traje pet dana od objavljivanja.

4. Učesnici

Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju sva punoletna fizička lica - državljani Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod organizatora „Atlantic Štark"d.o.o. ili bilo kog drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ovog nagradnog konkursa, kao i članovi uže porodice ovih lica (bračni drug, deca ili usvojenici i roditelji ili usvojitelji).

Učesnik u nagradnom konursu mora biti stvarna osoba. Lažne osobe i profili učesnika u nagradnom konkursu ne mogu učestvovati ili će ih organizator isključiti. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu FB stranice od strane učesnika, oni će bez upozorenja biti diskvalifikovani iz Konkursa i njihovi odgovori će biti obrisani. Učesnici koji su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku iz Konkursa isključi učesnika za koga proceni da svojim postupanjem vezanim za Konkurs krši njegova pravila ili narušava fer pravila takmičenja drugim učesnicima.

5. Učestvovanje u nagradnom konkursu

Učesnici su dužni da pročitaju ova pravila pre nego što uzmu učešće.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

- saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.
- Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa mogu da se koriste u promotivne i druge marketinške svrhe.
- Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su ime i prezime, broj telefona, adresa stanovanja, prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika i dostavljanja nagrade.
- Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.
- Pristajem da budem kontaktiran od strane Atlantic Štarka-a u vezi ovog konkursa.
- Potvrđujem da sam upoznat sa pravom Atlantic Štarka-a da pri realizaciji ovog nagradnog konkursa ne prihvati ili ukloni sve materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Atlantic Štark promoviše (biće uklonjeni materijali koji se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).
- Potvrđujem da Atlantic Štark ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Atlantic Štark nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

6. Tok nagradnog konkursa

Učesnici u nagradnom konkursu učestvuju na način da tokom trajanja nagradnog konkursa, pod objavom organizatora na Cockta Facebook stranici, u komentar upišu kreativan odgovor na nagradno pitanje. Nagrada će biti dodeljena učesniku od strane komisije od tri člana koji koji će birati dobitnika koji na najkreativniji i najzanimljiviji način odgovori na nagradno pitanje.

7. Nagrade

U okviru ovog nagradnog konkursa, organizator će dodeliti 1 nagradu: Yugoslovenka Cockta torbica. Vrednost nagrade je 40 € sa PDV -om. Nagrada se ne može zameniti za gotovinu ili drugu nagradu. Nagrada se ne mogu preneti na treća lica.

8. Dobitnici i preuzimanje nagrada

Dobitnik će o nagradi biti obavešten putem privatne poruke na Facebooku, a biće objavljen i u komentaru ispod nagradne poruke na Cockta Facebook stranici. Dobitnik izričito dozvoljava objavljivanje svog imena i prezimena na veb stranici www.cockta.eu, u elektronskoj pošti organizatora, koja će biti namenjena obaveštavanju o rezultatima nagradnog konkursa, on / ona takođe dozvoljava objavljivanje njegovog / njenog imena i prezimena na Facebook stranici Cockta, što neće zahtevati plaćanje ili nadoknadu od organizatora. Ako dobitnik ne odgovori u roku od 15 dana od prijema obaveštenja o primljenoj nagradi i ne dostavi organizatoru sve potrebne podatke, pojedinačna nagrada neće biti dodeljena. Organizator zadržava pravo da dodeli nagradu u roku od 30 dana od prijema potrebnih informacija od dobitnika. Dobitnik mora preuzeti nagradu najkasnije 15 dana od poziva za primanje nagrade. Ako dobitnik ne prihvati nagradu u navedenom roku, smatra se da nije prihvatio nagradu.

9. Oporezivanje nagrade

Nagrade u ovoj nagradnoj igri ne podležu oporezivanju.

10. Zaštita ličnih podataka

Svi lični podaci su zaštićeni u skladu sa važećim zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Učesnici nagradnog konkursa se izričito saglašavaju da Organizator koristi njihove lične podatke, koje su učesnici naveli u okviru učešća u nagradnom konkursu, za potrebe ovog nagradnog konkursa i to do opoziva. Učešćem se učesnik saglašava da Organizatoru nagradnog konkursa ili od njega ovlašćenim licima, odnosno saugovaračima dozvoli korišćenje svojih ličnih podataka (kontaktni podaci: elektronska adresa) u cilju eventulalnog obaveštavanja o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama i drugim promotivnim aktivnostima, sa mogućnošću odjave.

U periodu upravljanja ličnim podacima pojedinac ima mogućnost uvida i ažuriranja podataka u bazi podataka, kao i da zahteva brisanje ličnih podataka, slanjem zahteva na e-mail [email protected]. Učesnik je upoznat i izričito se slaže da organizator može pojedine radnje u vezi sa obradom dobijenih ličnih podataka poveriti Agenciji, odnosno drugom ugovornom obrađivaču u i/ili izvan EU. Ugovorni obrađivač može da obrađuje lične podatke samo u granicama ovlašćenja, odnosno narudžbine koju dobije od naručioca, u skladu sa definisanim namenama.

11. Rešavanje sporova

Sporovi nastali u vezi sa ovim nagradnim konkursom, koji se ne mogu rešiti mirnim putem, biće u nadležnosti suda u Beogradu.

12. Objavljivanje pravila

Ovi opšti uslovi i pravila nagradnog konkursa objavljeni su na Cocktina Facebook stranici.

Datum: 20. oktobar 2021.