Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradnem natečaju "LIVE FOR YOUR THING COLLECTION"

PROSIMO, PREBERITE SPODAJ NAVEDENE SPLOŠNE POGOJE SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU. DOLOČAJO NAČIN SODELOVANJA IN UPORABE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, ZATO JE TOLIKO BOLJ POMEMBNO, DA SPODNJE DOLOČBE NATANČNO PREBERETE.

1. Organizator

Sodelovanje v nagradnem natečaju "Live for your thing collection" (v nadaljevanju sodelovanje v nagradn natečaj) poteka v organizaciji podjetja Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, soorganizator pa podjetje DROM agency d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju skupaj organizator).

2. Posredovanje podatkov

Sodelovanje v nagradnem natečaju ni na nikakršen način povezano s podjetjem Facebook Ireland, Ltd. Podatki in informacije, ki jih zahteva organizator, ne bodo posredovani podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsa vprašanja v zvezi s sodelovanjem se obrnite na naslov [email protected].

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec sprejema vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja.

4. Namen

Namen nagradnega natečaja je promocija blagovne znamke Cockta, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

5. Trajanje

Nagradni natečaj poteka na Facebook strani Cockta (https://www.facebook.com/Cockta), in sicer v okviru objave (v kateri bo jasno označeno, da gre za nagradni natečaj), dne 20. 10. 2021 in traja 5 dni od objave. Organizator si pridržuje pravico, da nagradni natečaj premakne na drug dan v tednu, o čemer bo vse zainteresirane ustrezno obvestil.

6. Sodelujoči

V nagradnem natečaju smejo sodelovati tisti uporabniki Facebooka, ki se strinjajo s temi splošnimi pogoji sodelovanja in so starejši od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo vse pogoje iz teh splošnih pogojev in pravil sodelovanja. Sodelujoči v nagradnem natečaju mora biti resnična oseba. Lažne osebe in profili sodelujočih v nagradnem natečaju ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil. Kot razumni razlogi za sum, da gre za lažni profil, štejejo zlasti profili brez profilne slike ali z majhnim številom prijateljev ali v kolikor na zasebno sporočilo organizatorja njihov lastnik ne odgovori v roku 24 ur. Sodelujoči sme kadarkoli do zaključka nagradnega natečaja preklicati sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov [email protected]. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nagradnega natečaja, njegovi podatki pa nemudoma izbrišejo.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradnega natečaja, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradnega natečaja izključeni s strani organizatorja.

7. Potek nagradnega natečaja

Sodelujoči v nagradnem natečaju sodelujejo na način, da v času trajanja nagradnega natečaja kot izhaja iz točke 5 pod objavo organizatorja na Facebook strani Cockta v komentar zapišejo pravilen odgovor na nagradno vprašanje. Nagrado bo prejel tisti sodelujoči, ki na nagradno vprašanje pisno odgovori na najbolj kreativen in zanimiv način, o čemer bo po lastni presoji odločala za ta namen imenovana komisija. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

Zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani vseh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju.

8. Nagrade

Organizator bo v okviru tega nagradnega natečaj podelil 1 nagrado: torbico by Yugoslovenka x Cockta.

Vrednost nagrade je 40 € z DDV. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

S podelitvijo nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja nagradnega natečaja do nagrajenca.

9. Nagrajenci in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko zasebnega sporočila na Facebooku, prav tako bo objavljen v komentarju pod nagradno objavo na Facebook strani Cockta. Nagrajenec zase izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletni stran www.cockta.eu, v e-poštnih sporočilih organizatorja, ki bodo namenjena obveščanju javnosti o rezultatih nagradnega natečaja, prav tako dovoljuje objavo svojega imena in priimka na časovnici Facebook strani Cockta, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. V kolikor se nagrajenec v 15-ih dneh od prejetja sporočila o prejeti nagradi ne bo odzval in organizatorju ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov, se posamezna nagrada ne bo podelila. Organizator si pridržuje pravico, da nagrado podeli v roku 1 meseca po prejetju zahtevanih podatkov od nagrajenca. Nagrajenec mora nagrado prevzeti najkasneje v roku 15 dni od poziva o prevzemu nagrade. V kolikor nagrajenec ne prevzame nagrade v določenem roku, velja, da nagrade nima namena prevzeti.

10. Obdavčitev nagrade

Nagrade v tem nagradnem natečaju niso predmet obdavčitve.

11. Izključitev odgovornosti

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja , ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji v katerikoli fazi odpovedo ali prekinejo nagradni natečaj. O tem morajo obvestiti vse zainteresirane preko Facebook strani Cockta in če je to potrebno, tudi na druge načine.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za:

- kakršnekoli posledice nastale zaradi napačne uporabe ali zlorabe splošnih pogojev sodelovanja v nagradnem natečaju s strani udeležencev v nagradnem natečaju ali s strani tretjih oseb;
- nezaželene posledice ali škoda, ki jo utrpijo udeleženci v nagradnem natečaju
- (ne)točnost in (ne) ažurnost podatkov, ki jih organizatorju dajo na voljo udeleženci v nagradnem natečaju
- Za aktivnosti ki se dogajajo pod facebook profilom udeleženca, kot tudi ne za nepooblaščena dostopanja do profila udeleženca (udeleženec odgovarja za kreiranje varnega gesla za zaščito svojega profila pred nepooblaščenimi dostopi).
- Za osebne podatke, ki jih udeleženec da na voljo drugim udeležencem nagradnega natečaja ali tretjim osebam na kakršenkoli način, ter za uporabo dostavljenih podatkov s strani drugih udeležencev ali tretjih oseb.
- druge okoliščine in situacije, glede katerih je s temi pravili izključena odgovornost organizatorja, oziroma za katere je določena odgovornost udeleženca ali nagrajenca.

Organizator si pridržuje pravico v kateremkoli trenutku razveljaviti prijavo udeleženca v naslednjih primerih:

- Prijave udeležencev za katere ugotovi da niso izpolnili vseh potrebnih korakov za udeležbo v nagradnem natečaju
- Prijavljena vsebina ni delo udeleženca, ki jo prijavlja. V primeru dvoma je udeleženec dolžan odgovoriti v roku 24ur na zahtevo organizatorja in predložiti relevanten dokaz
- Prijave udeležencev ki uporabljajo lažne podatke in/ali lažne profile
- Prijave udeležencev katerih vsebina je žaljiva in/ali na karšenkoli drug način neprimerna
- Organizator bo diskvalificiral vsakega udeleženca in/ali nagrajenca v kolikor ugotovi da je predložil neresnične, lažne ali tuje osebne podatke, kakor tudi v kolikor ugotovi da gre za mladoletno osebo, oziroma v kolikor obstaja kakršenkoli dvom v zlorabo tega nagradnega natečaja.

12. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradnem natečaju organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje osebne podatke izključno za namene:

- izvedbe nagradnega natečaja skladno s temi splošnimi pogoji;
- objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
- obveščanja nagrajencev o prejemu nagrade in podelitve nagrad.

Zagotovitev oziroma predložitev podatkov je prostovoljna, vendar potrebna za sodelovanje v nagradnem natečaju.
Z oddajo komentarja udeleženca v natečaju, na način kot izhaja iz točke 7, se udeleženec strinja, da je za namen izvedbe nagradnega natečaja potrebna obdelava posredovanih osebnih podatkov.

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta z dne 27.4.2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, skladno s pravili zasebnosti in politiko piškotkov, ki sta objavljena in s katerimi se udeleženci seznanijo na spletni strani Organizatorje in s katerimi se udeleženec s sodelovanjem v nagradnem natečaju izrecno strinja.

Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Ne glede na zgoraj navedeno se udeleženec zaveda in se izrecno strinja, da sme Atlantic Droga Kolinska d.o.o., posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov in sicer agenciji DROM agency d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto, za namen, nadzora nad izvedbo nagradnega natečaja ter podelitve nagrad. Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni.

13. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s tem nagradnim natečajem, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

14. Objava pravil

Ti splošni pogoji in pravila nagradnega natečaja so objavljeni na Facebook strani Cockta (https://www.facebook.com/Cockta).

Datum objave: 20. 10. 2021