Pravila nagradnog natječaja "LIVE FOR YOUR THING COLLECTION"

MOLIMO PROČITAJTE OPĆE UVJETE SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU KOJU UTVRĐUJU NAČIN SUDJELOVANJA I KORIŠTENJA VAŠIH OSOBNIH INFORMACIJA TE JE VAŽNO DA PAŽLJIVO PROČITATE ODREDBE.

1. Organizator

Sudjelovanje u nagradnom natječaju "Cockta" (u daljnjem tekstu: sudjelovanje u nagradnom natječaju) organizira Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, a suorganizator je tvrtka DROM agency d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mjesto (u daljnjem tekstu organizator).

2. Prijenos podataka

Sudjelovanje u nagradnom natječaju ni na koji način nije povezano s Facebook Ireland, Ltd. Podaci koje zatraži organizator neće biti dostavljeni Facebook Ireland, Ltd. Za sva pitanja u vezi sudjelovanja obratite se na [email protected].

3. Pristanak

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju prihvaćate sve ovdje navedene opće uvjete sudjelovanja.

4. Svrha

Nagradni natječaj priređuje se i provodi u svrhu:

- promidžbe Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite nepersonalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora i internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja...);
- unapređenja i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.

5. Trajanje

Nagradni natječaj odvija se na Cockta Facebook stranici, u objavi sa nazivom "Nagradni natječaj" na dan 20. listopada 2021 i traje 5 dana od objave. Organizator zadržava pravo premještanja nagradnog natječaja na neki drugi dan u tjednu.

6. Sudionici

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati oni korisnici Facebooka koji se slažu s ovim općim uvjetima sudjelovanja i imaju više od 18 godina, s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj, te ukoliko ispunjava sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima.
Sudionik nagradnog natječaja mora biti stvarna osoba. Lažni profili sudionika u nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati te će ih organizator isključiti. Profili bez slike profila ili s malim brojem prijatelja smatraju se opravdanim razlozima za sumnju da se radi o lažnom profilu, ako njihov vlasnik u roku od 24 sata ne odgovori na privatnu poruku organizatora. Sudionik može otkazati sudjelovanje u bilo kojem trenutku do kraja nagradnog natječaja slanjem zahtjeva za otkazivanje na e-mail adresu [email protected]. U tom slučaju sudionik je isključen iz nagradnog natječaja i njegovi se podaci brišu. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe zaposlene kod organizatora i suorganizatora, članovi njihove uže obitelji (bračni ili izvanbračni partner ili partner registriranog istospolnog partnerstva, djeca ili usvojenici te roditelji ili posvojitelji). Organizator će izuzeti navedene osobe iz nagradnog natječaja

7. Tijek nagradnog natječaja

Sudionici nagradnog natječaja sudjeluju tako da tijekom trajanja nagradnog natječaja, pod objavom organizatora na Cocktinoj Facebook stranici, u komentar upišu odgovor na nagradno pitanje. Nagrada će biti dodijeljena sudioniku koji na najkreativniji i najzanimljiviji način odgovori na nagradno pitanje, o čemu će odluku donijeti povjerenstvo imenovano od strane organizatora.

Zapisnik o dobitniku s njegovim osobnim podacima tiskan je u jednom primjerku, potpisan od svih članova povjerenstva i pohranjen u sjedištu organizatora u trajanju od jedne godine. Povjerenstvo se sastoji od tri predstavnika organizatora.

Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

8. Nagrade

U okviru ovog nagradnog natječaja organizator će dodijeliti 1 nagradu: torbicu Yugoslovenka x Cockta.

Vrijednost nagrade je 300 kn s PDV - om. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu ili drugu nagradu. Nagrade se ne mogu prenositi na treće osobe.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima i sudionicima nagradnog natječaja.

9. Dobitnici i preuzimanje nagrade

Dobitnik će o nagradi biti obaviješten putem privatne poruke na Facebooku, a bit će objavljen i u komentaru ispod objave nagradnog natječaja na Cocktinoj Facebook stranici. Dobitnik izričito dopušta objavu svog imena i prezimena na web stranici www.cockta.eu, u e-mailovima organizatora, koji će obavijestiti javnost o rezultatima nagradnog natječaja. On / ona dopušta i objavljivanje njegovog / njezinog imena i prezimena na Facebook stranici Cockte te neće zahtijevati plaćanje ili naknadu od organizatora. Ako se dobitnik ne javi u roku od 15 dana od primitka obavijesti o primljenoj nagradi i ne dostavi organizatoru sve potrebne podatke za preuzimanje nagrade, nagrada neće biti dodijeljena. Organizator zadržava pravo dodjele nagrade u roku od mjesec dana od primitka potrebnih podataka od dobitnika. Dobitnik mora preuzeti nagradu najkasnije 15 dana od poziva za primanje nagrade. Ako dobitnik ne prihvati nagradu u navedenom roku, smatra se da ne namjerava prihvatiti nagradu.

10. Oporezivanje nagrade

Nagrade u ovom nagradnom natječaju ne podliježu oporezivanju.

11. Isključenje odgovornosti

Organizator i osobe uključene u provedbu nagradnog natječaja ne odgovaraju za bilo kakvu štetu nastalu zbog nagrade. U slučaju okolnosti izvan njihove kontrole (viša sila), mogu otkazati ili prekinuti nagradni natječaj. Također o tome moraju obavijestiti sudionike putem Cocktine Facebook stranice, a po potrebi i na druge načine.

Organizator ne preuzima odgovornost za:

- bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u nagradnom natječaju ili trećih osoba,
- neželjene posljedice ili štetu koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju,
- (ne)točnost i (ne)ažuriranost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju
- za aktivnosti koje se događaju pod profilom sudionika, kao niti za neautorizirane ulaske u profil sudionika (sudionik je odgovoran za kreiranje sigurne lozinke i zaštitu svog profila od neautoriziranog ulaska)
- za osobne podatke koje sudionik učini dostupnima drugim sudionicima nagradnog natječaja ili trećim osobama na bilo koji način, te za korištenje tako dostavljenih podataka od strane drugih sudionika ili trećih osoba
- okolnosti i situacije za koje je ovim pravilima isključena odgovornost Organizatora, odnosno za koje je definirana odgovornost sudionika ili dobitnika.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku poništiti prijavu sudionika u sljedećim slučajevima:

- prijave sudionike za koje se utvrdi da nisu ispunili sve korake potrebne za kvalifikaciju za nagradni natječaj,
- prijavljeni sadržaj nije djelo sudionika koji ga prijavljuje. U slučaju sumnje, sudionik je dužan odgovoriti u roku od 24 sata na upit Organizatora i pružiti relevantan dokaz,
- prijave sudionika koji se koriste lažnim podacima ili lažnim profilima,
- prijave sudionika čiji su sadržaji uvredljivi ili na drugi način neprimjereni
- Organizator će diskvalificirati sudionika ili dobitnika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi, odnosno da je njegov prijatelj na fotografiji maloljetna osoba ili nije suglasan s korištenjem njegovog lika i podataka sukladno ovim Pravilima, te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradnog natječaja.

Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj i primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

12. Zaštita osobnih podataka

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Prilikom prijave u nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.
Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

13. Rješavanje sporova

Sporovi nastali u vezi s ovom nagradnim natječajem, a koji se ne mogu riješiti sporazumno, bit će pod nadležnošću suda u Zagrebu.

14. Objava pravila

Organizator pridržava pravo u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga na promjenu pravila i uvjeta sudjelovanja u nagradnom natječaju kao i pravo prekida nagradnog natječaja, uz obvezu da isto pravovremeno objavi na isti način kao i pravila nagradnog natječaja.

Ovi opći uvjeti i pravila nagradnog natječaja objavljeni su na Cocktinoj Facebook stranici.

Datum objave: 20. listopada 2021.

Organizator: Atlantic Droga Kolinska d.o.o.