Pravila privatnosti

ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo) deo je poslovnog sistema Atlantic Grupe u okviru kog su uspostavljeni i primenjuju se visoki standardi poslovnog upravljanja i transparentnog poslovanja što znači odgovorno, zakonito i etično ponašanje svih pravnih subjekata Atlantic Grupe koji ujedno obuhvataju poštovanje privatnosti i zaštitu podataka o ličnosti.

Uzimajući u obzir pomenute standarde, Društvo kao rukovalac u okviru poslovnog sistema Atlantic Grupe zakonito, pošteno i transparentno prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa važećim propisima i preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite podataka o ličnosti od nezakonitog pristupa i zloupotrebe.

Društvo je svesno da je zaštita podataka o ličnosti važna kako za naše korisnike tako i za druge pojedince. Upravo zato želimo da vas obavestimo koje podatke o ličnosti prikupljamo, kako upravljamo njima i kako se staramo oko njihove zaštite.

Svrha, obim i pravni osnov obrade

Podaci o ličnosti se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe, u neophodnom obimu i obrađuju se na način koji je u skladu sa tim svrhama.

Društvo će podatke o ličnosti prikupljati i obrađivati samo kada je to dozvoljeno propisima:

- kada je obrada potrebna radi ispunjavanja zakonske obaveze;
- kada pojedinac da pristanak za obradu svojih podatka o ličnosti;
- kada je obrada potrebna za izvršavanje ugovora čiji je ugovarač pojedinac na kog se odnose podaci o ličnosti ili za preduzimanje mera na zahtev takvog pojedinca pre zaključenja ugovora;
- kada je obrada potrebna za zaštitu životnih interesa pojedinca na kog se odnose podaci o ličnosti ili drugog fizičkog lica;
- kada je obrada potrebna za zakonite interese Društva ili povezanih društava.

Prikupljanje i korišćenje podatka o ličnosti

Podaci o ličnosti su informacije koje vas neposredno ili posredno identifikuju. To su na primer vaše ime i prezime, elektronska adresa, broj telefona, IP adresa ili poštanska adresa.

Društvo ne prikuplja vaše podatke o ličnosti osim kada vi izričito dostavite podatke takve vrste (na primer u okviru upita vezanog za određeni proizvod ili uslugu, prilikom zaključenja ugovora ili u okviru zahteva za određeno postupanje pre zaključenja ugovora, uključivanjem u programe vernosti, prilikom prijave za primanje elektronskih vesti, učešćem u anketama, konkursima i nagradnima igrama, poručivanjem oglednih primeraka ili brošura, u okviru molbi za donacije i prilikom traženja određenih informacija, predajom biografije ili otvorene ponude ili prilikom prijave na konkurse za slobodna radna mesta, kao i zapošljavanjem u našem Društvu...).

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo, čuvamo, koristimo ili prenosimo u obimu – sadržinskom i vremenskom – koji je potreban u određenom slučaju, na primer da odgovorimo na vaša pitanja, ispunimo vaše zahteve, da vas obavestimo o svojim proizvodima ili rezultatima konkursa ili nagradne igre, da ispunimo ugovornu obavezu ili preduzmemo neophodne radnje pre zaključenja ugovora ili da ispunimo druge zakonske i pravne obaveze. Zbog tih razloga Društvo mora ponekad da prenese podatke o ličnosti drugim društvima u Atlantic Grupi i povezanim društvima ili spoljnim pružaocima usluga na dalju obradu. Pružaoci usluga mogu na primer da budu angažovani u kontekstu usluga pozivnog centra, distribucije robe ili oglasnog materijala ili za organizaciju i sprovođenje nagradnih igara. Društvo od tih lica traži da prihvate važeće pravne propise, postupaju u skladu sa našim uputstvima i uzmu u obzir naša interna pravila o zaštiti podataka o ličnosti, kao i da preduzmu odgovarajuće organizacione i tehničke mere zaštite. Zbog tih razloga vaši podaci o ličnosti moraće da se prenesu i u druge zemlje EU ili zemlje van EU, pri čemu će se Društvo prilikom takvog prenosa postarati da on bude u potpunosti u skladu sa zakonom i da bude izvršen uz sve raspoložive i odgovarajuće mere zaštite podataka o ličnosti.

Društvo garantuje da neće nikome prodati vaše podatke o ličnosti, da ih neće proslediti ili posuditi trećim licima ukoliko to ne bude potrebno za ispunjenje određene svrhe u koju ste nam dali podatke o ličnosti, a osim toga garantuje da vaši podatke o ličnosti neće dati nijednom neovlašćenom primaocu.

Postoji mogućnost da ćemo morati vaše podatke o ličnosti da dostavimo nadležnom organu javne vlasti ukoliko je to predviđeno zakonom ili drugim obavezujućim propisom.

Prikupljeni podaci čuvaće se koliko god je to potrebno za svrhu u koju su prikupljeni, odnosno do roka određenog važećim propisima.

Korišćenje podataka o ličnosti u svrhe oglašavanja i marketinga

Kada se vaši podaci o ličnosti koriste u svrhe oglašavanja i marketinga u skladu sa važećim zakonskim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, vaši podaci čuvaju se i koriste u te svrhe, na primer za slanje elektronskih obaveštenja, oglednih primeraka proizvoda, poziva za učešće u konkursima i nagradnim igrama putem elektronske pošte ili pošte ili drugog komunikacionog kanala koji ste prihvatili.

Ukoliko se vaši podaci o ličnosti budu koristili u svrhu slanja individualnih (vama) prilagođenih oglasa i promocija radi kreiranja i održavanja korisničkog profila, o tom ćete biti unapred obavešteni, dakle pre slanja takvih oglasa i promocija, a pre takve obrade podataka o ličnosti posebno ćemo vas izričito i informisano zamoliti za pristanak.

Vaše podatke ćemo takođe upotrebiti ukoliko budemo želeli da analiziramo i unapredimo efikasnost naših veb-usluga, oglašavanja, marketinga, tržišnih istraživanja i prodajnih napora u anketama ili raznim drugim upitnicima ili na način koji će obezbediti da vaši podaci o ličnosti ne budu navedeni imenom, odnosno da ne mogu da se povežu sa konkretnim licem.

Ostvarivanje prava pojedinca

U bilo kom trenutku možete od nas da zatražite informaciju o svojim podacima o ličnosti koje obrađujemo ili da zatražite njihovo ispravljanje, da opozovete njihovo korišćenje ili da zatražite brisanje svojih podataka o ličnosti ili da opozovete pristanak za sve ili samo neke svrhe (osim kada to nije moguće, na primer kada je reč o obradi podataka u statističke svrhe u vezi sa kojim podaci ni u kom slučaju ne omogućavaju identifikaciju), odnosno zabranite prenos podataka drugom rukovaocu pod zakonskim uslovima, a osim toga možete da otkažete primanje naših informativnih i promotivnih materijala.

Takođe možete da istaknete prigovor na korišćenje svojih podataka o ličnosti u situacijama zasnovanim na postojanju našeg legitimnog interesa, naročito kada ih koristimo za potrebe direktnog marketinga.

Sa naše strane ćemo se u najvećoj mogućoj i razumnoj meri starati da podaci o ličnosti koje nam stavite na raspolaganje budu pravilno evidentirani, a ujedno je odgovornost za tačnost i na vama, pa vas molimo da podatke redovno i blagovremeno ažurirate, odnosno da nam dostavite zahtev za upis promene ili za ispravku.

U vezi sa ostvarivanjem svojih prava i obaveza oko korišćenja podataka o ličnosti možete da se obratite na elektronsku adresu ili poštansku adresu sedišta Društva koje su navedene na veb-sajtu ili na elektronsku adresu: [email protected] ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

Prilikom uspostavljanja kontakta i prijema navedenih zahteva uložićemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i sprečimo neovlašćenu obradu podataka o ličnosti.

Posle prijema vaših zahteva, sprovešćemo zatraženu aktivnost u odgovarajućem roku, ali najdocnije u roku od 30 dana od dana prijema, i o tome vas prema potrebi obavestiti, a sve u skladu sa zakonom.

Deca

Podatke o deci, po pravilu, ne prikupljamo. Ukoliko utvrdimo da su nam oni dostavljeni bez pristanka roditelja ili zakonskih zastupnika, obrisaćemo ih u najkraćem mogućem roku. Pri tome ćemo se pridržavati smernica primljenih od vas kao roditelja ili zakonskog staraoca.

Ukoliko bismo ipak u neke svrhe prikupljali podatke o deci koja imaju toliko godina da je u skladu sa važećim zakonima za obradu njihovih podataka o ličnosti potreban pristanak roditelja, o tome ćemo objaviti odgovarajuću informaciju i preduzeti razumne mere kako bismo utvrdili da li deca imaju pristanak roditelja, odnosno zakonskog staraoca.

Bezbednost podataka

Implementirali smo tehničke i organizacione mere kako bismo sprečili gubitak vaših podataka, njihovo menjanje, otuđenje, pristup njima od strane neovlašćenog trećeg lica, odnosno njihovu bilo kakvu neovlašćenu obradu. Pristup vašim podacima o ličnosti je ograničen samo na one zaposlene kojim su te informacije potrebne za pružanje naših usluga, odnosno rešavanje vašeg pitanja. Stalno obrazujemo svoje zaposlene o tome koliko su važni poverljivost podataka i čuvanje privatnosti, kao i zaštita vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su potrebni za određenu obradu, a čuvamo ih samo onoliko koliko je potrebno, odnosno predviđeno zakonskim propisima.

Na našem veb-sajtu moći ćete povremeno da pronađete veze do drugih veb-sajtova ili portala, a osim toga možemo da vam ponudimo i karakteristike društvenih mreža koje omogućavaju deljenje podataka o ličnosti na društvenim mrežama. Preporučujemo vam da u svakom slučaju prethodno pročitate pravila o zaštiti podataka o ličnosti na tim portalima ili društvenim mrežama ili kod trećih lica, kao i o preduzetim merama o njihovoj zaštiti jer mogu da se razlikuju od ovih Pravila i naših preduzetih mera, a za to mi ne možemo da budemo odgovorni.

Ograničenje odgovornosti

Mada preduzimamo dostupne tehničke, organizacione i kadrovske mere za zaštitu podataka o ličnosti od slučajne ili namerne zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, ne možemo da garantujemo da uprkos odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti neki podaci o ličnosti koje prikupimo neće nikad biti slučajno otkriveni.

U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanetu korisnicima ili trećim licima slučajnim otkrivanjem podataka o ličnosti.

Budući da nemamo nadzor nad podacima o ličnosti koje dostavite prilikom pristupa drugim portalima i nad korišćenjem takvih podataka ili neposredno nad trećim licima (na primer prilikom učešća u sponzorisanim aktivnostima), u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom isključujemo odgovornost za štetu koju bi vi ili treće lice moglo da pretrpi usled prosleđivanja podataka o ličnosti.

Ažuriranje i izmene

Zadržavamo pravo na izmene ili ažuriranje delova ovih Pravila u svakom trenutku i bez prethodne najave. Posetite povremeno naš veb-sajt kako biste bili upoznati sa izmenama ili ažuriranjima Pravila. Biće objavljen i datum početka važenja aktuelne verzije Pravila.

Ova Pravila su zadnji put izmenjena 4.2.2020.