Pravila nagradne igre "Tvoja nagrada, tvoja stvar!"

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS" 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS" 129/2004) i Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robama i uslugama („Službeni glasnik RS" 129/2004) i Odluke direktora br. 001713925 od 01.09.2020. godine, privredno društvo „ATLANTIC BRANDS" doo Beograd, donosi Pravila nagradne igre u robi i uslugama "Tvoja nagrada, tvoja stvar!"

Član 1.

Priređivač

Priređivač nagradne igre je privredno društvo „ATLANTIC BRANDS" doo Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, 11010 Beograd-Voždovac, PIB : 106886051 matični broj: 20699825.

Nagradna igra se priređuje na osnovu Odluke direktora o priređivanju nagradne igre u robi i uslugama br 001713925 od 01.09.2020. godine.

Član 2.

Vrsta nagradne igre

Nagradna igra je po vrsti nagradna igra u robi.

Član 3.

Zvanični naziv nagradne igre

Naziv nagradne igre je „TVOJA NAGRADA TVOJA STVAR ".

Član 4.

Pravo i mesto učešća

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica - državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod Priređivača, „ATLANTIC BRANDS" doo Beograd, ili bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ove nagradne igre, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova.

Nagradna igra će se priređivati na teritoriji Republike Srbije u trgovinskim radnjama.

Priređivač zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

Član 5.

Proizvodi Priređivača koji učestvuju u nagradnoj igri

U nagradnoj igri učestvuje proizvod „Cockta original" litraže 0,5l i 1,5l i „Cockta free" litraže 0,5l i 1,5l, isključivo sa čepom koji po sebi ima bele crtice.

Član 6.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se organizuje za područje cele teritorije Republike Srbije u periodu od 07.10.2020. godine do 20.11.2020. godine.

Član 7.

Pravila za učešće u nagradnoj igri

Da bi učestvovao u nagradnoj igri, učesnik treba da u toku trajanja nagradne igre kupi u trgovinskim radnjama Republike Srbije jedan proizvod „Cockta original" litraže 0,5l ili 1,5l ili „Coctka free" litraže 0,5l ili 1,5l, isključivo sa čepom koji po sebi ima bele crtice, pronađe ispod čepa nagradni kod i da izvrši prijavu putem internet obrasca. Prijava putem internet obrasca se vrši na internet stranici nagradnaigra.cockta.eu gde je potrebno popuniti sledeće podatke: ime i prezime, e-mail adresu i upisati kod koji je pronađen ispod čepa proizvoda. Nakon prvog prijavljivanja biće formiran profil učesnika gde isti nastavlja da upisuje samo kodove, lične podatke nije potrebno ponovo ukucavati. Učesnik je dužan da čuva fiskalni račun kao dokaz kupovine i provere broja fiskalnog računa prilikom uručivanja nagrade.

Sve bliže informacije potrošači mogu dobiti pozivanjem besplatne info linije kontakt centra broj 0800 200 003, svakim radnim danom (ponedeljak-petak) od 08.00 č -16.00 č.

U izvlačenju učestvuju kodovi koji su prijavljeni u periodu od 07.10.2020. od 00:01 č do 19.11.2020. 23:59 č.

Jedan učesnik može prijavljivati neograničen broj kodova za vreme trajanja nagradne igre i može biti dobitnik samo jedne nagrade iste kategorije. Svaki pojedini kod može biti iskorišćen samo jednom. U slučaju da kod sa istom numeracijom bude ponovo poslat od strane istog ili drugog lica (s istog ili drugog uređaja sa kog je moguće ostvariti prijavu) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Član 8.

Nagrade i nagradni fond

U nagradnoj igri sledeće robne nagrade sa sledećom specifikacijom i vrednošću u dinarima biće dodeljene dobitnicima nagradne igre:

Prva nagradna kategorija
9 x "iPhone 11"
Pojedinačna vrednost nagrade sa uključenim PDV-om: 110.200,00 rsd
Ukupna vrednost nagrada sa uključenim PDV-om: 991.800,00 rsd

Druga nagradna kategorija
8 x „Beats solo pro wireless" bežične slušalice
Pojedinačna vrednost nagrade sa uključenim PDV-om: 48.000 rsd
Ukupna vrednost nagrada sa uključenim PDV-om: 384.000,00 rsd

Treća nagradna kategorija
16 x „JBL Clip 3" bežični zvučnik
Pojedinačna vrednost nagrade sa uključenim PDV-om: 7.080,00 rsd
Ukupna vrednost nagrada sa uključenim PDV-om: 113.280,00 rsd

Ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi 1.489.080 dinara sa uključenim PDV-om.

Nagrade se ne mogu zameniti za novac.

Član 9.

Izvlačenje nagrada

Dobitnici nagrade se određuju automatski, putem softvera, slučajnom metodom iz baze svih pravilno poslatih kodova, a sve u skladu sa načinom definisanim ovim pravilima.

Izvlačenje nagrada se obavlja nakon završenog nagradnog kola uz nadzor tročlane komisije koju čine predsednik i dva člana, a koja će biti naknadno imenovana Odlukom Priređivača i koja će proveriti da li je dobitnik učestvovao u nagradnoj igri u skladu sa ovim pravilima.

Član 10.

Termini izvlačenja nagrada:

- 11.10. u 12č.: 1x „iPhone" telefon i 1x„JBL Clip 3" bežični zvučnik.
Učestvuju svi kodovi koji su prijavljeni u periodu od 07.10. do 10.10. do 23:59č a koji prethodno nisu izvučeni za nagradu iste kategorije u nagradnoj igri.

- 16.10. u 12č: 1x „iPhone" telefon, 1x„JBL Clip 3" bežični zvučnik i 1x" Beats solo pro wireless" bežične slušalice.
Učestvuju svi kodovi koji su prijavljeni u periodu od 07.10. do 15.10. do 23:59č a koji prethodno nisu izvučeni za nagradu iste kategorija za vreme trajanja nagradne igre.

- 21.10. u 12č: 1x „iPhone" telefon, 2x„JBL Clip 3" bežični zvučnik i 1x" Beats solo pro wireless".
Učestvuju svi kodovi koji su prijavljeni u periodu od 07.10. do 20.10. do 23:59č a koji prethodno nisu izvučeni za nagradu iste kategorije za vreme trajanja nagradne igre.

- 26.10. u 12č: 1x„iPhone" telefon, 2x„JBL Clip 3" bežični zvučnik i 1x" Beats solo pro wireless". Učestvuju svi kodovi koji su prijavljeni u periodu od 07.10. do 25.10. do 23:59č a koji prethodno nisu izvučeni za nagradu iste kategorije za vreme trajanja nagradne igre.

- 31.10. u 12č: 1x„iPhone" telefon, 2x„JBL Clip 3" bežični zvučnik i 1x" Beats solo pro wireless". Učestvuju svi kodovi koji su prijavljeni u periodu od 07.10. do 30.10. do 23:59č a koji prethodno nisu izvučeni za nagradu iste kategorije za vreme trajanja nagradne igre.

- 05.11. u 12č: 1x„iPhone" telefon, 2x„JBL Clip 3" bežični zvučnik i 1x" Beats solo pro wireless". Učestvuju svi kodovi koji su prijavljeni u periodu od 07.10. do 4.11. do 23:59č a koji prethodno nisu izvučeni za nagradu iste kategorije za vreme trajanja nagradne igre.

- 10.11. u 12č: 1x„iPhone" telefon, 2x„JBL Clip 3" bežični zvučnik i 1x" Beats solo pro wireless". Učestvuju svi kodovi koji su prijavljeni u periodu od 07.10. do 09.11. do 23:59č a koji prethodno nisu izvučeni za nagradu iste kategorije za vreme trajanja nagradne igre.

- 15.11. u 12č: 1x„iPhone" telefon, 2x„JBL Clip 3" bežični zvučnik i 1x" Beats solo pro wireless". Učestvuju svi kodovi koji su prijavljeni u periodu od 07.10. do 14.11. do 23:59č a koji prethodno nisu izvučeni za nagradu iste kategorije za vreme trajanja nagradne igre.

- 20.11. u 12č: 1x„iPhone" telefon, 2x„JBL Clip 3" bežični zvučnik i 1x" Beats solo pro wireless". Učestvuju svi kodovi koji su prijavljeni u periodu od 07.10. do 19.11. do 23:59č a koji prethodno nisu izvučeni za nagradu iste kategorije za vreme trajanja nagradne igre.

U izvlačenjima, na datume koji su navedeni, učestvuju svi kodovi koji su prijavljeni od 07.10. od 00:01č do 23:59č dana pre datuma izvlačenja nagrade a koji prethodno nisu izvučeni za nagradu iste kategorije za vreme trajanja nagradne igre.

Kod koji je prethodno izvučen za nagradu u jednoj kategoriji ne može učestvovati u izboru za nagradu neke druge kategorije.

U izvlačenju nagrada učestvuju prijave koje su primljene u periodu od 07.10.2020. 00:01č do 19.11.2020. 23:59 č.

O ishodu izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržati: mesto i vreme izvlačenja, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime, prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrednost nagrade pojedinog dobitnika.

Član 11.

Preuzimanje nagrada

U slučaju dobitka, dobitnici će putem e-mail adrese, koju su prijavili prilikom registrovanja i učestvovanja u nagradnoj igri, biti obavešteni u roku od 7 dana od datuma izvlačenja nagrada, a zatim će biti pozvani od strane kontakt centra Priređivača telefonom u roku od 7 dana radi dogovora oko preuzimanja nagrade.

Pri preuzimanju nagrade biće izvršeno utvrđivanje identiteta dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid lični dokument iz kojeg će se uzeti sledeći podaci: ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta i JMBG. Navedeni podaci će biti korišćeni isključivo u svrhu uručenja nagrade.

Ukoliko se dobitnik neke od nagrada ne odazove pozivu Priređivača da primi nagradu ili nagrada ne bude uručena krivicom dobitnika u roku od 30 (trideset) dana, dobitnik nema pravo na nagradu i on je više ne može potraživati od Priređivača.

Osim dobitnika lično, nagradu će moći preuzeti i osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem na kojem je potpis dobitnika overen od strane javnog beležnika. Pri preuzimanju nagrada dobitnici, odnosno osobe koje oni ovlaste specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade i po potrebi poseban ugovor, čime prestaju sve dalje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitnicima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane s preuzimanjem nagrada.

Spisak dobitnika nagrada svih kategorija, objaviće se u dnevnom listu „Danas", izdanje za područje cele Republike Srbije, kao i na internet stranici nagradnaigra.cockta.eu.

Za nagrade jemči Priređivač.

Član 12.

Odgovornost Priređivača

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa. Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane u članu 8, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac.

Član 13.

Zaštita ličnih podataka

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri, učesnici daju saglasnost da u slučaju nagrađivanja, Priređivač ima pravo da bez ikakve naknade, bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja, koristi u reklamne svrhe njegovo ime i prezime, adresu, e-mail adresu, fotografiju, video materijal i ostale podatke koje su im učesnici stavili na raspolaganje prihvatanjem pravilnika, a u svrhu javnog objavljivanja rezultata nagradne igre, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka i sličnih materijala vezanih za nagradnu igru. Na zahtev Priređivača, dobitnik će dati svoj pristanak u pisanom obliku.

Priređivač kao rukovaoc zbirke ličnih podataka učesnika i dobitnika nagradne igre, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka učesnika nagradne igre i dobitnika nagrada, u skladu sa ovim pravilnikom.

Priređivač koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavestiti Priređivača o njihovoj promeni.

Učesnici u nagradnoj igri se izričito saglašavaju da Priređivač koristi njihove lične podatke, koje su učesnici naveli u okviru učešća u nagradnoj igri, za potrebe ove nagradne igre i to do opoziva.

Učesnik ima pravo u bilo kom trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Priređivač, te može uložiti i prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Priređivač zasniva na postojanju svog legitimnog interesa.

U periodu upravljanja ličnim podacima učesnik ima mogućnost uvida i ažuriranja podataka u bazi podataka, kao i da zahteva brisanje ličnih podataka, slanjem zahteva na e-mail [email protected].

Sve ostale detalje u vezi postupanja i zaštite ličnih podataka, te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića koji su dostupni na veb stranici Priređivača.

Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacijskih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu s važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

Priređivač će preduzeti sve razumno potrebne mere da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti sa pozitivnim zakonodavstvom.

Član 14.

Poreske obaveze

Dobitnici nagrada nemaju obavezu plaćanja bilo kojih poreza, taksi niti drugih tereta u vezi sa nagradama, niti porez na dohodak građana. Priređivač se obavezuje da, umesto dobitnika, plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Član 15.

Maloletna i poslovno nesposobna lica

Maloletno lice ne može učestvovati u nagradnoj igri. Lice delimično ili potpuno lišeno poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka i uručenje bilo koje od nagrada, pored stavljanja na uvid ličnog dokumenta sa podacima iz odeljka o preuzimanju nagrada, neophodno je da bude u prisustvu zakonskog zastupnika uz pravovaljanu identifikaciju ovog lica.

Član 16.

Ostale odredbe

Odluka Priređivača o svim pitanjima u vezi sa nagradnom igrom i pravilima, povezanih sa njom, konačna je i važi za sve učesnike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku.

Član 17.

Pravo izmene i prekid nagradne igre

Nagradna igra može biti prekinuta jedino u slučaju više sile, uključujući i nemogućnost Priređivača da završi igru iz razloga koji stoje van njegove volje. U tom slučaju Priređivač će obavestiti učesnike o prekidu igre, razlozima za prekid igre i datumu prekida igre oglasom u dnevnom listu. Priređivač ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati usled prekida nagradne igre u smislu ovog člana.

Član 18.

Žalbe i reklamacije

Sve žalbe i reklamacije rešava Priređivač. U slučaju osnovanih žalbi Priređivač se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike nagradne igre.

Član 19.

Obavezujuća pravila

Svi učesnici su saglasni i obavezani pravilima nagradne igre koja će biti objavljena u dnevnom listu.

Učesnici automatski prihvaćaju ova pravila samim učestvovanjem u nagradnoj igri.

Član 20.

Nadležnost u slučaju spora

U slučaju spora između Priređivača i učesnika odnosno dobitnika nagradne igre, nadležan je sud u Beogradu.

Član 21.

Objavljivanja pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre, biće objavljena 8 dana pre otpočinjanja nagradne igre, u dnevnom listu „Danas" kao sredstvu javnog informisanja koje se distribuira na području cele Republike Srbije, kao i na nagradnaigra.cockta.eu

Kratak izvod iz pravila nagradne igre biće objavljen na promotivnom materijalu koji će biti postavljen na prodajnim mestima sa kojima Priređivač ima poslovnu saradnju.

Pravila nagradne igre biće deponovana kod Priređivača.
Svako ko ima pravni interes može da traži kopiju pravila nagradne igre o svom trošku.

Priređivač će u roku od 30 dana po okončanju nagradne igre obavestiti Ministarstvo finansija Uprava za igre na sreću o rezultatima nagradne igre.

Član 22.

Stupanje na snagu

Ova Pravila stupaju na snagu danom njihovog donošenja, a prema trećim licima danom javnog objavljivanja u dnevnim novinama, a nakon dobijanja saglasnosti ministra finansija.

 

Za Priređivača
Dragomir Kostić, direktor