Pravila nagradnog konkursa "Tvoja Cockta, tvoj retro"

ORGANIZATOR I TRAJANJE KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa „Tvoja Cockta, tvoj retro" je Atlantic Štark d.o.o. Beograd, ul. Bulevar Peka Dapčevića 29.
Konkurs traje u periodu od 01.11.2021. godine sa početkom u 00:01h do 30.11.2021. godine do 23:59 h i organizuje se u maloprodajnim objektima Delhaize (Tempo, Mega Maxi, Maxi, Shop&GO), na teritoriji Republike Srbije.

PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju sva punoletna fizička lica - državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod priređivača, „ATLANTIC ŠTARK " D.O.O. BEOGRAD, i Delhize Srbija ili bilo kog drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ovog nagradnog konkursa, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova.

MEHANIZAM UČESTVOVANJA

Konkurs se realizuje na internet stranici www.tvojretro.cockta.eu

Ulaskom na naznačenu internet stranicu učesnik otvara aplikaciju u okviru koje formira profil i daje odgovor na pitanje/temu „Opiši nam fotografiju koja bi nastala Fuji Instax fotoaparatom, a na kojoj đuskaš sa prijateljima uz svoju omiljenu pesmu koju si pustio/la na Denver gramofonu".

Prilikom otvaranja profila potrebno je uneti podatke: ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu. Učestvovanjem u nagradnom konkursu učesnik prihvata propisane uslove, kako je definisano u opštim odredbama.

Prilikom formiranja profila potrebno je ukucati broj fiskalnog računa, tačnije BI kod, koji je izdat isključivo u periodu trajanja nagradnog konkursa. Prihvatljivi su samo brojevi fiskalnih računa koji su izdati od strane Delhaize (Tempo, Mega Maxi, Maxi, Shop&GO) prodajnih objekata u periodu od 01.11.2021. godine sa početkom u 00:01h do 30.11.2021. godine do 23:59 i na kojima se među kupljenim artiklima nalazi minimum jedan od sledećih Cockta proizvoda:

- Cockta Original 1.5L, 0.5L, 0.33L.
- Cockta Free 1.5L, 0,5L, 0,33L.

Fiskalni račun je potrebno sačuvati do momenta preuzimanja nagrada.

Dobitnike bira žiri davanjem glasova na osnovu kriterijuma: kreativnost, originalnost. Odgovori koji osvoje najviše glasova od strane žirija osvojiće nagrade.

Žiri čine: Brand Operations Manager Atlantic Brands-a, Brand Building Manager SBU, Area Sales Manager SBU.
Žiri Organizatora će prihvatiti samo odgovore koje poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše Cockta.

U konkursu mogu da učestvuju svi koji:

• su stariji od 18 godina,
• su saglasni sa pravilima ovog konkursa
• pristaju da Organizator stekne sva imovinska prava intelektualne svojine i da na Organizatora prenesu vršenje svih autorskih prava autora, uključujući i izmenu istih i da od istih izradi promotivne materijale bez dodatnih nadoknada autorima;
• pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;
• pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;

Za sve informacije vezane za nagradni konkurs, učesnici se mogu obratiti Kontakt centru organizatora putem e-mail adrese [email protected] ili pozivom na broj 0800-200-003 radnim danima od 08h-16h (ponedeljak-petak).

FOND NAGRADA I PREUZIMANJE NAGRADE

Prilikom izbora dobitnika, najveći broj glasova od strane žirija će odrediti dobitnike nagrada u konkursu.
Dobitnici će s obzirom na broj osvojenih glasova osvojiti nagrade, raspoređene po vrednosti od najviše ka najmanjoj shodno broju osvojenih glasova:

- 10x Fuji Instax mini 11, fotoaparat
- 10x Denver gramofon VPL-118

Imena dobitnika nagrada biće objavljena na internet stranici www.tvojretro.cockta.eu najkasnije 7 dana od završetka nagradnog konkursa.

Učesnici čiji odgovori budu proglašeni kao pobednički biće pozvani od strane organizatora najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja dobitnika kako bi usledio dogovor o preuzimanju nagrada.

Uz preuzimanje nagrada dobitnici će dostaviti na uvid fiskalni račun kao dokaz ispunjenja uslova za učestvovanje u nagradnom konkursu kao i ličnu kartu radi identifikacije. Ukoliko dobitnik nema sačuvan fiskalni račun ili fiskalni račun ne ispunjava uslove koji su definisani ovim pravilima, on nema prava na nagradu i ne može je potraživati od Organizatora. U ovom slučaju žiri organizatora bira sledećeg dobitnika po istim kriterijumima. Ukoliko ni sledeći dobitnik nema ispunjene uslove za preuzimanje nagrade Organizator zadržava pravo da nagradu ne dodeli.

Ukoliko se dobitnik neke od nagrada iz ovog konkursa ne javi na telefonski poziv u periodu od petnaest (15) dana od dana objavljivanja dobitnika, smatraće se da je dobitnik odustao od nagrade, a Organizator nije dalje u obavezi da nagradu isporuči.

Nagrade nisu zamenjive za novac niti druge nagrade.
Nagrade su prenosive na druge osobe (punoletne), uz uslov da dobitnik o prenosu nagrade da pisanu saglasnost, s overom potpisa od strane javnog beležnika.

UČESTVOVANJE U NAGRADNOM KONKURSU

Učesnici su dužni da pročitaju ova pravila pre nego što uzmu učešće, a pre nego što nastave, trebalo bi da odštampaju ili sačuvaju kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

• Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.
• Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa mogu da se koriste u promotivne i druge marketinške svrhe.
• Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su ime i prezime, broj telefona, e-mail, prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade.
• Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.
• Pristajem da budem kontaktiran od strane Atlantic Brands-a u vezi ovog konkursa.
• Potvrđujem da sam upoznat sa pravom Atlantic Brands-a da pri realizaciji ovog nagradnog konkursa ne prihvati ili ukloni sve materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Atlantic Brands promoviše (biće uklonjeni materijali koji se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).
• Potvrđujem da Atlantic Brands ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Atlantic Brands nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

PRENOS PRAVA NA KORIŠĆENJE MATERIJALA

Učestvovanjem, dobitnik izričito izjavljuje da organizatoru prenosi neograničeno pravo na materijalna prava na priložen materijal.

Dobitnik dodatno prenosi sva autorska prava, geografski, vremenski i sadržajno neograničeno, bez obzira na načine i tehnička rešenja za korišćenje, obradu materijala.

Dobitnik prenosi sva materijalna prava na slogan Organizatoru, uključujući i pravo na obradu, što podrazumeva i prevod slogana i korišćenje slogana u prerađenom obliku.

Autorska prava uključuju, između ostalog:

- pravo na reprodukciju;

- korišćenje dela u ne celovitom obliku (saopštenje za javnost) obuhvata naročito sledeća prava:
a) pravo na javno izvođenje
b) pravo javnog prenosa
c) pravo javnog emitovanja sa fonogramima i videogramima
d) pravo na javno izlaganje
e) pravo emitovanja
f) pravo emitovanja retransmisije
g) pravo sekundarnog emitovanja
h) pravo stavljanja na raspolaganje javnosti.

- Korišćenje dela u modifikovanom obliku obuhvata naročito sledeća prava:
a) pravo na obradu
b) pravo na audiovizuelnu adaptaciju

- Korišćenje dela zaštićenog autorskim pravima uključuje sledeće pravo:

a) pravo na distribuciju
b) pravo da se delo dalje iznajmi

Takođe su obuhvaćena sva druga autorska prava i njihove izvedbe za poznate i nepoznate oblike upotrebe i tehničku i drugu upotrebu prava.

Organizator može neograničeno preneti stečena autorska prava na treća lica, sa čime se dobitnik izričito slaže.

Dobitnik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na priložen materijal i i garantuje da autorsko delo koje je predmet ovog ugovora ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Organizator nagradnog konkursa zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost

- za bilo kakve incidente ili povrede koji bi nastale usled korišćenja (upotrebe i/ili konzumiranja) dodeljenih nagrada, sa čime se nagrađeni izričito saglašavaju i prihvataju;
- u slučaju nepravilnog rada interneta, (ne)funkcionisanja i ostalih aktivnosti društvene mreže Fejsbuk ili (ne)funkcionisanja elektronske pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućavaju realizaciju ovog nagradnog konkursa;
- ako jedan ili više učesnika ne može da pristupi internet stranici ili da učestvuje u nagradnom konkursu iz bilo kog razloga ili tehničke greške, vezane za funkcionisanje mreže;
- u slučaju da je računar zaražen virusima ili za upad trećeg lica u računar učesnika nagradnog konkursa, kao ni za posledice povezivanja učesnika u mrežu putem internet stranice;
- za štetu pričinjenu učesniku, njegovoj računarskoj opremi, pametnom telefonu ili podacima pohranjenim na ovim uređajima, kao ni za lične i profesionalne posledice koje iz toga mogu proizaći za učesnika.

Organizator zadržava pravo da, u slučaju prevremenog prekida nagradnog konkursa iz razloga za koje nije odgovoran (viša sila i sl.), nagrade podeli između onih koji su učestvovali u nagradnom konkursu do trenutka prekida ili da nagradni konkurs, bez bilo kakvih obaveza prema učesnicima, ne okonča, odnosno prekine ga. O tome mora, putem medija, obavestiti učesnike. Organizator u tim slučajevima ne odgovara za eventualnu nastalu štetu.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Svojim učešćem u konkursu učesnici izričito prihvataju odredbe ovih pravila u celosti. Učešće na konkursu, slanje prijave na internet stranicu Organizatora i dostavljanje ličnih podataka je dobrovoljno. U svakom slučaju, učešćem u konkursu, svaki učesnik prihvata da njegove lične podatke Organizator može prikupiti i čuvati, odnosno preduzimati druge neophodne radnje u smislu pozitivnih propisa. Prava i obaveze koje je Organizator stekao na osnovu ovih pravila konkursa istovremeno se odnose i na agenciju.

Svaki učesnik ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni Organizatoru, tražiti njihovu izmenu ili brisanje, povući svoj pristanak u vezi sa podacima ili učešćem na konkursu, pod uslovima i u skladu sa zakonom. Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Učesnici konkursa su saglasni da se o njima ili pitanjima ispisanim u prijavnom formularu može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator i/ili agencija mogu u celosti ili u delovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način menjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa. Na poziv Organizatora, učesnici će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi. Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika i dobitnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka učesnika nagradnog konkursa i dobitnika nagrada isključivo u svrhu sprovođenja nagradnog konkursa i promotivne svrhe organizatora u koje je ovaj nagradni konkurs organizovan, u skladu sa ovim pravilima.

Prilikom prijave na konkurs, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje datih obaveznih ličnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalni pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe. Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kom trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na internet stranici Organizatora.
Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator zasniva na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.
Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvom na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacijskih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

Učesnik je informisan i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade ličnih podataka vrši preko obrađivača u EU ili van EU (fizička ili pravno lice koje obrađuje lične podatke u ime rukovaoca zbirke podataka). Pri tome će Organizator prenos vršiti na zakonit način i obrađivača koji zadovoljava sve primerene sigurnosne standarde koji garantuju visoki stepen zaštite ličnih podataka.

Lični podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane učesnika u skladu sa ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane za postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u pravilima zaštite privatnosti i politike kolačića, koji su dostupni na Internet stranici organizatora.

PORESKE OBAVEZE

Organizator će obračunati i platiti akontaciju poreza na lična primanja, u skladu sa važećim propisima, na nagrade čija bruto vrednost premašuje zakonom utvrđenu vrednost za plaćanje poreza na dohodak. Organizator će izračunati akontaciju poreza na dohodak i porez po odbitku odbiti istovremeno sa obračunom drugog dohotka, u skladu sa važećim propisima. Eventualne druge poreske obaveze ili doplate poreza na dohodak u skladu sa godišnjim poreskim rešenjem, padaju na teret nagrađenog.

Organizator može da zahteva matični broj u slučaju da učesnik bude nagrađen u nagradnom konkursu. Ako dobitnik nagrade ne dostavi potrebne podatke, organizator neće dodeliti nagradu.

PRISTUP PRAVILIMA NAGRADNOG KONKURSA

Pravila nagradnog konkursa objavljena su na internet stranici www.tvojretro.cockta.eu, gde su dostupna i stavljena na uvid svim učesnicima.

OSTALE ODREDBE

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa nagradnim konkursom i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila utvrđuje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid nagradnog konkursa ili potpuno zaustavljanje nagradnog konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na internet stranici www.tvojretro.cockta.eu.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

U Beogradu, dana 28.10.2021.

Organizator
Atlantic Štark doo
Beograd