Pravila nagradnog konkursa "Ovog Dana zaljubljenih postani Free. Oslobodi sebe!"

ORGANIZATOR I TRAJANJE KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa "Ovog Dana zaljubljenih postani Free. Oslobodi sebe!" je Atlantic Štark d.o.o. Beograd, ul. Bulevar Peka Dapčevića 29.

Konkurs traje u periodu od 01.02.2022. godine sa početkom u 00:01h do 13.02.2021. godine do 23:59 h i organizuje se na teritoriji Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije.

PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učešća u nagradnom takmičenju imaju sva punoletna fizička lica - državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, osim zaposlenih lica kod priređivača, Atlantic Štark d.o.o. Beograd, i bilo kog drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ovog nagradnog takmičenja, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova.

MEHANIZAM UČESTVOVANJA

Konkurs se realizuje na internet stranici www.cockta.eu/be_free ili u story objavi na Cockta Instagram profilu.

Da bi učestvovao u nagradnom konkursu, potrebno je da učesnik odgovori na jedno od 5 pitanja u periodu od 01.02.2022. godine sa početkom u 00:01h do 13.02.2022. godine do 23:59 h sa ograničenjem do 200 karaktera na internet stranici ili u story objavi na Cockta Instagram profilu.

Ulaskom na naznačenu internet stranicu učesnik otvara aplikaciju u okviru koje vrši prijavu za učestvovanje u nagradnom konkursu. Da bi se prijavio i učestvovao, učesnik prvo ukucava svoje podatke (ime, prezime, kontakt telefon, državu i e-mail adresu) i zatim iz padajućeg menija bira jedno pitanje na koje daje odgovor.

Na Cockta Instagram profilu učesnik učestvuje na način da u okviru story objave ponudi svoj odgovor u obrazcu s pitanjem.

Prilikom jedne prijave učesnik može odgovoriti na jedno pitanje. Ukoliko učesnik želi da odgovori na još neko pitanje, potrebno je da se ponovo prijavi i popuni svoje podatke. Učestvovanjem u nagradnom konkursu učesnik prihvata propisane uslove, kako je definisano u opštim odredbama. Jedan učesnik za vreme trajanja nagradnog konkursa ima pravo izvršiti više od jedne prijave i može biti dobitnik samo jedne nagrade za vreme trajanja nagradnog konkursa.

Nakon prijavljivanja od strane učesnika, svaka prijava će biti pregledana od strane organizatora. Ukoliko organizator utvrdi da prijava ispunjava sve uslove nagradnog konkursa (uneti tačni podaci o učesniku ali i da li je učesnik odgovorio na pitanje koje je odabrao prilikom prijave) i ukoliko je prijava izvršena na prikladan način (bez uvredljivog / vulgarnog sadržaja) i slično biće odobrene u roku od 48h i vidljiva na Internet stranici www.cockta.eu/be_free.

Ukoliko prijava ne ispunjava sve spomenute uslove organizator je ovlašćen da istu isključi iz konkursa.

Učesnik konkursa potvrđuje da poslati materijal, kojim učestvuje u nagradnom konkursu, predstavlja njegovo autorsko delo i da nije preuzet sa internet stranica, društvenih mreža ili drugih izvora. Materijal za koje postoji sumnja da nije autorski ili da je preuzet sa internet stranica ili drugih izvora, Organizator je ovlašćen da isključi iz konkursa.

Dobitnike bira žiri davanjem glasova na osnovu kriterijuma: najkreativniji, najoriginalniji, najupečatljiviji odgovor. Žiri vrši proglašenje dobitnika i vodi nadzor da je sve sprovedeno u skladu s pravilima, te će o istom sačiniti zapisnik.

U konkursu mogu da učestvuju svi koji:
• su stariji od 18 godina,
• su saglasni sa pravilima ovog konkursa
• pristaju da Organizator stekne sva imovinska prava intelektualne svojine i da na Organizatora prenesu vršenje svih moralnih prava autora, uključujući i izmenu istih i da od istih izradi promotivne materijale bez dodatnih nadoknada autorima;
• pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, državu, kontakt telefon i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;
• pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;

Za sve informacije vezane za nagradni konkurs, učesnici se mogu obratiti Kontakt centru organizatora putem e-mail adrese [email protected] ili pozivom na broj 0800-200-003 radnim danima od 08h-16h (ponedeljak-petak).

FOND NAGRADA I PREUZIMANJE NAGRADE

Nagrada za 20 učesnika sa prostora Srbije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine predstavlja Cockta paket iznenađenja koji sadrži Cockta proizvode gde će dobitnici imati prilike da eksluzivno prvi probaju novi proizvod. Nagrada ne prelazi ukupnu vrijednost od 20,00 EUR izraženu u nacionalnim valutama.

Imena dobitnika nagrada biće objavljena na internet stranici www.cockta.eu/be_free 14.02.2022. u formi videa.

Osvojene nagrade će biti poslate na kućne adrese dobitnika, a nakon što nam dostavi adresu za dostavu.

Ukoliko se dobitnik nagrade iz ovog takmičenja ne javi na telefonski poziv u periodu od petnaest (15) dana od dana objavljivanja dobitnika, smatraće se da je dobitnik odustao od nagrade, a Organizator nije dalje u obavezi da nagradu isporuči.

Nagrade nisu zamenjive za novac niti druge nagrade.
Nagrade su prenosive na druge osobe (punoletne), uz uslov da dobitnik o prenosu nagrade da pisanu saglasnost, s overom potpisa od strane javnog beležnika.

UČESTVOVANJE U NAGRADNOM TAKMIČENJU

Učesnici su dužni da pročitaju ova pravila pre nego što uzmu učešće, a pre nego što nastave, trebalo bi da odštampaju ili sačuvaju kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom takmičenju smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:
• Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.
• Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su ime i prezime, broj telefona, e-mail, prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade.
• Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.
• Pristajem da budem kontaktiran od strane Atlantic Štarka u vezi ovog konkursa.
• Potvrđujem da Atlantic Štark ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Atlantic Štark nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Organizator nagradnog takmičenja zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost
-za bilo kakve incidente ili povrede koji bi nastale usled korišćenja (upotrebe i/ili konzumiranja) dodeljenih nagrada, sa čime se nagrađeni izričito saglašavaju i prihvataju;
-u slučaju nepravilnog rada interneta, (ne)funkcionisanja i ostalih aktivnosti društvene mreže Fejsbuk ili (ne)funkcionisanja elektronske pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućavaju realizaciju ovog nagradnog takmičenja;
- ako jedan ili više učesnika ne može da pristupi internet stranici ili da učestvuje u nagradnom konkursu iz bilo kog razloga ili tehničke greške, vezane za funkcionisanje mreže;
- u slučaju da je računar zaražen virusima ili za upad trećeg lica u računar učesnika nagradnog takmičenja, kao ni za posledice povezivanja učesnika u mrežu putem internet stranice;
-za štetu pričinjenu učesniku, njegovoj računarskoj opremi, pametnom telefonu ili postojećim podacima na ovim uređajima, kao ni za lične i profesionalne posledice koje iz toga mogu proizaći za učesnika.

Organizator zadržava pravo da, u slučaju prevremenog prekida nagradnog konkursa iz razloga za koje nije odgovoran (viša sila i sl.), nagrade podeli između onih koji su učestvovali u nagradnom konkursu do trenutka prekida ili da nagradni konkurs, bez bilo kakvih obaveza prema učesnicima, ne okonča, odnosno prekine ga. O tome mora, putem medija, obavestiti učesnike. Organizator u tim slučajevima ne odgovara za eventualnu nastalu štetu.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Svojim učešćem u takmičenju učesnici izričito prihvataju odredbe ovih pravila u celosti. Učešće na takmičenju, slanje prijave na internet stranicu Organizatora i dostavljanje ličnih podataka je dobrovoljno. U svakom slučaju, učešćem u takmičenju, svaki učesnik prihvata da njegove lične podatke Organizator može prikupiti i čuvati, odnosno preduzimati druge neophodne radnje u smislu pozitivnih propisa. Prava i obaveze koje je Organizator stekao na osnovu ovih pravila takmičenja istovremeno se odnose i na agenciju.

Svaki učesnik ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni Organizatoru, tražiti njihovu izmenu ili brisanje, povući svoj pristanak u vezi sa podacima ili učešćem na takmičenju, pod uslovima i u skladu sa zakonom. Učestvovanjem u ovom takmičenju učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog takmičenja, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za takmičenje. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Učesnici takmičenja su saglasni da se o njima ili pitanjima ispisanim u prijavnom formularu može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator i/ili agencija mogu u celosti ili u delovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način menjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa. Na poziv Organizatora, učesnici će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi. Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika i dobitnika takmičenja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka učesnika nagradnog takmičenja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu sprovođenja nagradnog takmičenja i promotivne svrhe organizatora u koje je ovaj nagradno takmičenje organizovano, u skladu sa ovim pravilima.

Prilikom prijave na takmičenje, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje datih obaveznih ličnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalni pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe. Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kom trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na internet stranici Organizatora.
Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator zasniva na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvom na dostavljenim promotivnim materijalima.
Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacijskih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

Učesnik je informisan i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade ličnih podataka vrši preko obrađivača u EU ili van EU (fizička ili pravno lice koje obrađuje lične podatke u ime rukovaoca zbirke podataka). Pri tome će Organizator prenos vršiti na zakonit način i obrađivača koji zadovoljava sve primerene sigurnosne standarde koji garantuju visoki stepen zaštite ličnih podataka.
Lični podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane učesnika u skladu sa ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.
Sve ostale detalje vezane za postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u pravilima zaštite privatnosti i politike kolačića, koji su dostupni na Internet stranici organizatora.

PORESKE OBAVEZE

Organizator će obračunati i platiti akontaciju poreza na lična primanja, u skladu sa važećim propisima, na nagrade čija bruto vrednost premašuje zakonom utvrđenu vrednost za plaćanje poreza na dohodak. Organizator će izračunati akontaciju poreza na dohodak i porez po odbitku odbiti istovremeno sa obračunom drugog dohotka, u skladu sa važećim propisima. Eventualne druge poreske obaveze ili doplate poreza na dohodak u skladu sa godišnjim poreskim rešenjem, padaju na teret nagrađenog.

Organizator može da zahteva matični broj u slučaju da učesnik bude nagrađen u nagradnom konkursu. Ako dobitnik nagrade ne dostavi potrebne podatke, organizator neće dodeliti nagradu.

PRISTUP PRAVILIMA NAGRADNOG TAKMIČENJA

Pravila nagradnog takmičenja objavljena su na internet stranici www.cockta.eu/be_free gde su dostupna i stavljena na uvid svim učesnicima.

OSTALE ODREDBE

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa nagradnim takmičenjem i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila utvrđuje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid nagradnog takmičenja ili potpuno zaustavljanje nagradnog takmičenja, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na internet stranici www.cockta.eu.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

U Beogradu, dana_____________

Organizator
Atlantic Štark doo
Beograd