Pravila nagradnog konkursa „Cockta te vodi na Exit“

Organizator i trajanje konkursa

Organizator nagradnog konkursa "COCKTA TE VODI NA EXIT " je Atlantic Brands d.o.o. Beograd, ul. Bulevar Peka Dapčevića 29.

Konkurs traje u periodu od 1.5.2019. godine sa početkom u 00:01h do 20.6.2019. godine do 23:59h I organizuje se na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učestvovanja

Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju sva punoletna fizička lica - državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod priređivača, Atlantic Brands d.o.o. Beograd ili bilo kog drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ovog nagradnog konkursa, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova.

Mehanizam učestvovanja

Konkurs se realizuje na instagram profilu Cockta u periodu od 1.5.2019. do 20.6.2019.
U konkursu učestvuju korisnici Instagram mreže koji na svom ličnom Instagram profilu postave „selfie" fotografiju sa svojim prijateljem i proizvodima Cockta Original i Cockta Free, litraže 0,275l i/ili 0,5l i/ili 1,5l. Fotografiju je potrebno označiti sa „hashtag-om" #BFFchallange i tagom Cockta. Kako bi fotografija učestvovala u konkursu potrebno je da privatnost Instagram profila bude postavljena na „javno".

10 fotografija, koje od strane žirija budu ocenjene kao najkreativnije, a pritom ispunjavaju spomenute uslove, će dobiti po 2 festivalske karte za EXIT i Exit cashless karticu sa iznosom od 100e u dinarskoj protivrednosti.

Učesnik konkursa objavom fotografije potvrđuje da ona predstavlja njegovo autorsko delo i da nije preuzeta sa internet stranica, društvenih mreža ili drugih izvora. Fotografije za koje postoji sumnja da nisu autorske ili da su preuzete sa internet stranica ili drugih izvora, Organizator je ovlašćen da isključi iz konkursa.
Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog sadržaja, ne odgovaraju temi ili nisu u skladu sa definisanim smernicama nagradnog konkursa, navode ili prikazuju proizvode konkurencije, povređuju prava privatnosti trećeg lica neovlašćenom objavom fotografije i sl.) biće odmah uklonjeni i isključeni iz nagradnog konkursa.

Žiri čine: Category Marketing Manager Cockta, Senior Brand Development Manager Cockta, Digital Marketing Manager Cockta

Prilikom izbora dobitnika, najveći broj glasova od strane žirija će odrediti pobednike u konkursu.

Žiri Organizatora će prihvatiti samo fotografije koje poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše Cockta.

Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

- su stariji od 18 godina,
- su saglasni sa pravilima ovog konkursa
- pristaju da Organizator stekne sva imovinska prava intelektualne svojine i da na Organizatora prenesu vršenje svih moralnih prava autora, na sve fotografije, uključujući i izmenu istih i da od istih izradi promotivne materijale bez dodatnih nadoknada autorima;
- pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu, adresu stanovanja, datum rođenja, JMBG) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;
- pristaju da Organizator prikupljene fotografije koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;

Fond nagrada i preuzimanje nagrade

Prilikom izbora pobednika, najveći broj glasova od strane žirija će odrediti pobednike u konkursu.
Žiri će birati pobednike na osnovu kriterijuma: kreativnost, originalnost

Nagradni fond čini:

Naziv nagrade Količina (kom)
Četvorodnevne karte za EXIT 2019 za 2 osobe 10
Exit cashless kartica 10


Nagrade je moguće iskoristiti isključivo za EXIT u periodu 4.7.2019.-7.7.2019. godine.
Nagrada nije zamenjiva za novac, druge nagrade ili usluge niti je prenosiva na treće lice.

Obaveštavanje pobednika i preuzimanje nagrade

Nagrađeni mogu biti samo učesnici koji su učestvovali na konkursu i koji su ostvarili uslove zadate ovim pravilima i poslali ispravne prijave. Konačna imena svih Učesnika koji osvajaju nagradu, biće objavljena na Instagram profilu „Cockta", kao i na Cockta internet stranici, a datum objave je najkasnije 26.6. Učesnici čije fotografije budu proglašene kao pobedničke biće kontaktirani putem poruke na instagram profilu, od strane organizatora, najkasnije u roku od 2 dana od dana objave dobitnika kako bi usledio dogovor o preuzimanju nagrade.
Ukoliko se dobitnik nagrade iz ovog konkursa ne odazove na poruku u periodu od tri (3) dana od dana kontaktiranja na instagram profilu, smatraće se da je dobitnik odustao od nagrade a Organizator nije dalje u obavezi da nagradu isporuči.
Prilikom preuzimanja nagrade, nagrađeni će priložiti ličnu kartu radi identifikacije.

Organizator zadržava pravo da ne dodeli nagradu:

-ako pobednik ne ispuni uslove za preuzimanje nagrade;
-pojavi sumnja u istovetnost podataka, pobednik ne navede svoje tačne podatke;
-ukoliko se pobednik ne odazove na poruku u roku od 3 dana od dana kontaktiranja;
-ne odazove na elektronsko saopštenje u kome ga obaveštavamo o preuzimanju nagrade;
-ako se utvrdi da je učesnik u nagradnom konkursu učestvovao u suprotnosti sa pravilima nagradnog konkursa;
-u drugim slučajevima u kojima dodela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima zabavni karakter.

Učestvovanje u nagradnom konkursu

Učesnici su dužni da pročitaju ova pravila pre nego što uzmu učešće, a pre nego što nastave, trebalo bi da odštampaju ili sačuvaju kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

- Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.
- Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa mogu da se koriste u promotivne i druge marketinške svrhe.
- Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su ime i prezime, telefon, adresa stanovanja, e-mail, JMBG prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade.
- Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.
- Pristajem da budem kontaktiran od strane Atlantic Brands-a u vezi ovog konkursa.
- Potvrđujem da sam upoznat sa pravom Atlantic Brands-a da pri realizaciji ovog nagradnog konkursa ne prihvati ili ukloni sve fotografije koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Atlantic Brands promoviše (biće uklonjene fotografije koje se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).
- Potvrđujem da Atlantic Brands ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Atlantic Brands nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

Prenos prava na korišćenje fotografije

Učestvovanjem, pobednik konkursa izričito izjavljuje da organizatoru prenosi neograničeno pravo na materijalna prava na fotografijama (autorsko delo).
Pobednik takmičenja dodatno prenosi sva autorska prava, geografski, vremenski i sadržajno neograničeno, bez obzira na načine i tehnička rešenja za korišćenje, obradu fotografije.
Pobednik prenosi sva materijalna prava na slogan Organizatoru, uključujući i pravo na obradu, što podrazumeva i prevod slogana i korišćenje slogana u prerađenom obliku.

Autorska prava uključuju, između ostalog:

- pravo na reprodukciju;

- korišćenje dela u ne celovitom obliku (saopštenje za javnost) obuhvata naročito sledeća prava:
a) pravo na javno izvođenje
b) pravo javnog prenosa
c) pravo javnog emitovanja sa fonogramima i videogramima
d) pravo na javno izlaganje
e) pravo emitovanja
f) pravo emitovanja retransmisije
g) pravo sekundarnog emitovanja
h) pravo stavljanja na raspolaganje javnosti.

- Korišćenje dela u modifikovanom obliku obuhvata naročito sledeća prava:
a) pravo na obradu
b) pravo na audiovizuelnu adaptaciju

- Korišćenje dela zaštićenog autorskim pravima uključuje sledeće pravo:

a) pravo na distribuciju
b) pravo da se delo dalje iznajmi

Takođe su obuhvaćena sva druga autorska prava i njihove izvedbe za poznate i nepoznate oblike upotrebe i tehničku i drugu upotrebu prava.

Organizator može neograničeno preneti stečena autorska prava na treća lica, sa čime se pobednik izričito slaže.

Pobednik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na fotografiji i garantuje da autorsko delo koje je predmet ovog ugovora ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

Odgovornost organizatora

Organizator nagradnog konkursa zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost

-za bilo kakve incidente ili povrede koji bi nastale usled korišćenja (upotrebe i/ili konzumiranja) dodeljenih nagrada, sa čime se nagrađeni izričito saglašavaju i prihvataju;
-u slučaju nepravilnog rada interneta, (ne)funkcionisanja i ostalih aktivnosti društvene mreže Fejsbuk ili (ne)funkcionisanja elektronske pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućavaju realizaciju ovog nagradnog konkursa;
- ako jedan ili više učesnika ne može da pristupi internet stranici ili da učestvuje u nagradnom konkursu iz bilo kog razloga ili tehničke greške, vezane za funkcionisanje mreže;
- u slučaju da je računar zaražen virusima ili za upad trećeg lica u računar učesnika nagradnog konkursa, kao ni za posledice povezivanja učesnika u mrežu putem internet stranice;
-za štetu pričinjenu učesniku, njegovoj računarskoj opremi, pametnom telefonu ili podacima pohranjenim na ovim uređajima, kao ni za lične i profesionalne posledice koje iz toga mogu proizaći za učesnika.

Organizator zadržava pravo da, u slučaju prevremenog prekida nagradnog konkursa iz razloga za koje nije odgovoran (viša sila i sl.), nagrade podeli između onih koji su učestvovali u nagradnom konkursu do trenutka prekida ili da nagradni konkurs, bez bilo kakvih obaveza prema učesnicima, ne okonča, odnosno prekine ga. O tome mora, putem medija, obavestiti učesnike. Organizator u tim slučajevima ne odgovara za eventualnu nastalu štetu.

Zaštita ličnih podataka

Svi lični podaci su zaštićeni u skladu sa važećim zakonom o zaštiti ličnih podataka. Shodno tome, isto važi i za pravo na vlastiti lik (pravo ličnosti) koji se odnosi na pravo Organizatora da se materijali sa likom učesnika i ličnim podacima reprodukuju, distribuiraju i javno saopštavaju i/ili koriste na bilo koji drugi način.

Učesnici nagradnog konkursa se izričito saglašavaju da Organizator koristi njihove lične podatke, koje su učesnici naveli u okviru učešća u nagradnom konkursu, za potrebe ovog nagradnog konkursa i to do opoziva. Učešćem se učesnik saglašava da Organizatoru nagradnog konkursa ili od njega ovlašćenim licima, odnosno saugovaračima dozvoli korišćenje svojih ličnih podataka (kontaktni podaci: elektronska adresa) u cilju obaveštavanja o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama i drugim promotivnim aktivnostima, sa mogućnošću odjave.

U periodu upravljanja ličnim podacima pojedinac ima mogućnost uvida i ažuriranja podataka u bazi podataka, kao i da zahteva brisanje ličnih podataka, slanjem zahteva na e-mail kontaktcentarSRB@atlanticgrupa.com. Učesnik je upoznat i izričito se slaže da organizator može pojedine radnje u vezi sa obradom dobijenih ličnih podataka poveriti Agenciji, odnosno drugom ugovornom obrađivaču u i/ili izvan EU. Ugovorni obrađivač može da obrađuje lične podatke samo u granicama ovlašćenja, odnosno narudžbine koju dobije od naručioca, u skladu sa definisanim namenama.

Poreske obaveze

Organizator će obračunati i platiti akontaciju poreza na lična primanja, u skladu sa važećim propisima, na nagrade čija bruto vrednost premašuje zakonom utvrđenu vrednost za plaćanje poreza na dohodak. Organizator će izračunati akontaciju poreza na dohodak i porez po odbitku odbiti istovremeno sa obračunom drugog dohotka, u skladu sa važećim propisima. Eventualne druge poreske obaveze ili doplate poreza na dohodak u skladu sa godišnjim poreskim rešenjem, padaju na teret nagrađenog.

Organizator može da zahteva matični broj u slučaju da učesnik bude nagrađen u nagradnom konkursu. Ako dobitnik nagrade ne dostavi potrebne podatke, organizator neće dodeliti nagradu.

Pristup pravilima nagradnog konkursa

Pravila nagradnog konkursa objavljena su na internet stranici www.Cockta.eu , gde su dostupna i stavljena na uvid svim učesnicima.

Ostale odredbe

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa nagradnim konkursom i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila utvrđuje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid nagradnog konkursa ili potpuno zaustavljanje nagradnog konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na internet stranici Cockta.eu.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

U Beogradu, dana 26.04.2019

Organizator
Atlantic Brands doo
Beograd