Pravila nagradnega natečaja "Za valentinovo postani FREE!"

ORGANIZATOR IN TRAJANJE NAGRADNEGA NATEČAJA

Organizator nagradnega natečaja "Za Valentinovo postani FREE!" je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, Matična št.: 2114011000 (v nadaljevanju: Organizator) za promocijo blagovne znamke Cockta.

Nagradni natečaj bo potekal od 01.02.2022, s pričetkom ob 00:01 do 13.02.2022 do 23:59 in je organiziran na ozemlju Srbije (brez Kosova in Metohije), Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Slovenije. Nagradni natečaj v imenu in za račun Organizatorja izvaja DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: Agencija).

PRAVICA DO SODELOVANJA

Pravico do sodelovanja v nagradnem natečaju imajo vse polnoletne osebe – državljani in/ali prebivalci Republike Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Slovenije, razen oseb, zaposlenih pri Organizatorju in/ali Agenciji ali pri kateri koli drugi pravni osebi, ki sodeluje pri organizaciji tega natečaja, kot tudi ožji družinski člani teh oseb, starši, otroci, zakonci, zunajzakonski partnerji.

NAČIN SODELOVANJA

Nagradni natečaj se izvaja na spletni strani www.cockta.eu/be_free in na Instagram profilu Cockta.

Za sodelovanje v nagradnem natečaju je potrebno, da udeleženec odgovori na eno izmed 5 VPRAŠANJ v obdobju od 01.02.2022 s pričetkom ob 00:01 do 13.02.2022 do 23:59 z omejitvijo uporabe do največ 200 znakov v odgovoru na spletni strani ali v story objavi na Instagram profilu Cockta.

Z vstopom na spletno stran www.cockta.eu/be_free udeleženec izpolni obrazec, če želi sodelovati, v nagradnem natečaju. Za registracijo in sodelovanje udeleženec najprej vnese svoje podatke (ime, priimek, kontaktni telefon, državo in e-poštni naslov), nato pa iz spustnega menija izbere eno vprašanje, na katerega odgovori. Udeleženec sme sodelovati le s svojimi podatki.

Na Instagram profilu Cockta udeleženec sodeluje tako, da na story objavo odda svoj odgovor v obrazcu z vprašanjem.

Med eno prijavo lahko udeleženec odgovori le na eno vprašanje. V kolikor želi udeleženec odgovoriti na drugo vprašanje, mora ponovno izpolniti vse podatke. S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec sprejema predpisane pogoje, ki so opredeljeni v teh pravilih. En udeleženec ima v času trajanja nagradnega natečaja pravico oddati več kot eno prijavo, v času nagradnega natečaja pa lahko prejme le eno nagrado. Pri vsaki novi prijavi lahko udeleženec izbere katero koli vprašanje, tudi tisto, na katerega je že odgovoril v prejšnjih prijavah, vendar mora biti vsak odgovor udeleženca izviren in ne sme uporabiti elementov iz odgovorov iz prejšnjih prijav.

Po prijavi udeležencev bo Organizator pregledal vsako prijavo in če bo ugotovil, da prijava izpolnjuje vse pogoje tega nagradnega natečaja in če je prijava izvedena na ustrezen način (brez žaljivih/vulgarnih ali drugih neprimernih vsebin v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi normami obnašanja v družbi) in podobno, bo prijava odobrena v 48 urah. Ime udeleženca, ter njegov/njen odgovor bo viden na spletni strani www.cockta.eu/be_free.

V kolikor prijava ne izpolnjuje vseh navedenih pogojev, jo Organizator lahko izloči iz nagradnega natečaja.

Udeleženec nagradnega natečaja potrjuje, da poslano gradivo, s katerim sodeluje v nagradnem natečaju, predstavlja njegovo avtorsko delo in da ni preneseno s spletnih strani, družbenih omrežij ali drugih virov. Za gradivo, za katerega obstaja sum, da ni avtorsko delo ali da je preneseno s spletnih strani ali drugih virov, je Organizator pooblaščen, da ga lahko izloči iz nagradnega natečaja.

Organizator bo zmagovalce izbral na podlagi kriterijev: najboljši/najslabši/najbolj impresiven odgovor. Na tem nagradnem natečaju je skupno 20 nagrajencev, ki so po pravilih tega nagradnega natečaja izbrani med vsemi sodelujočimi iz vseh držav, v katerih je nagradni natečaj potekal, ne glede na to, v kateri od teh držav imajo prebivališče. Razglasitev zmagovalcev bo vodila in nadzirala žirija, ki bo preverjala, ali je bilo vse opravljeno v skladu s pravili in bo o tem tudi vodila evidenco.

Pravico do sodelovanja v nagradnem natečaju ima vsak, ki:
• je starejši od 18 let,
• se strinja s pravili tega nagradnega natečaja
• soglaša, da Organizator pridobi vse pravice intelektualne lastnine in da na Organizatorja
prenese uveljavljanje vseh moralnih pravic avtorja, vključno s spremembami, ter da lahko iz
njih izdeluje promocijske materiale brez dodatnega nadomestila avtorjem in brez
navedbe njihovih imen in priimkov ter drugih osebnih podatkov;
• soglaša, da bo svoje osebne podatke (ime, priimek, državo, kontaktni telefon
in e-poštni naslov) dostavil Organizatorju predvsem za namen kontaktiranja, v primeru, da je
udeleženec osvojil nagrado ali za obvestila med nagradnim natečajem, razglasitev zmagovalcev in promocijske potrebe Organizatorja v zvezi s tem nagradnim natečajem;
• soglaša, da Organizator zbrane odgovore uporablja kot promocijsko gradivo brez dodatnih
nadomestil udeležencem;

Za vse informacije v zvezi z nagradnim natečajem se lahko udeleženci obrnejo na Kontaktni center Organizatorja preko e-poštnega naslova, za Hrvaško; [email protected], za BIH; [email protected], za Srbijo; [email protected] Slovenijo; [email protected] ali s klicem na številko za Hrvaško: 0800 0009, za Srbijo: 0800-200-003, za BIH: telefonski broj, za Slovenijo: 080 11 31 ob delavnikih od 08.00-16.00 (ponedeljek-petek).

NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRADE

Nagrada za skupno 20 nagrajencev, izbranih v skladu s temi pravili, je po en Cockta paket presenečenja za vsakega nagrajenca in tako bodo nagrajenci imeli možnost, da ekskluzivno prvi preizkusijo nov izdelek. Nagrada ne presega skupne vrednosti 20,00 EUR izraženo v nacionalnih valutah.

Ime nagrajenca ter njegov odgovor bo objavljen 14. 02. 2022 na spletni strani, odgovor pa na spletni strani www.cockta.eu/be_free v obliki videa.

Osvojene nagrade bodo poslane na domači naslov nagrajenca, po posredovanju naslova za dostavo in davčne številke, v kolikor je to potrebno za realizacijo nagrade po predpisih države, v kateri ima nagrajenec prebivališče.

V kolikor se prejemnik nagrade iz tega nagradnega natečaja v petnajstih (15) dneh od dneva objave nagrajenca ne odzove na telefon, se šteje, da se je nagrajenec odpovedal nagradi, Organizator pa ni več dolžan dostaviti nagrade. Izbran bo nadomestni prejemnik nagrade, ki izpolnjuje vse zahteve po teh pravilih.

Nagrade niso zamenljive za denar ali druge nagrade.
Nagrade so prenosljive na druge (polnoletne) osebe, pod pogojem, da nagrajenec za prenos nagrade da pisno soglasje, z overitvijo podpisa pri notarju.

SODELOVANJE NA NAGRADNEM NATEČAJU

Udeleženci morajo ta pravila prebrati, preden se odločijo za sodelovanje v nagradnem natečaju, priporočljivo pa je, da pred nadaljevanjem naredijo tiskano različico ali obdržijo kopijo teh pravil za svoj arhiv.

S prijavo za sodelovanje v tem nagradnem natečaju se šteje, da je vsak udeleženec prebral ta pravila, jih v celoti razumel in se strinja z naslednjim:
• Kot oseba, starejša od 18 let, se strinjam s posredovanjem svojih osebnih podatkov.
• Obveščen sem, da se moji osebni podatki, kot so ime in priimek, telefonska številka,
e- pošta, zbirajo izključno z namenom identifikacije nagrajenca in pošiljanja nagrade.
• Obveščen sem tudi o svoji pravici do preklica privolitve o razkritju osebnih podatkov ter o
svojih pravicah v primeru nepooblaščene obdelave podatkov.
• Strinjam se, da me lahko Organizator v zvezi s tem nagradnim natečajem, kontaktira.
• Potrjujem, da Organizator ne odgovarja v primeru zlorabe objavljenih materialov in da ne
odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi mi nastala zaradi (napačne) uporabe podatkov, ki jih
posredujem na ta način.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe teh pogojev v času trajanja nagradnega natečaja in se zavezuje, da bo vse spremembe ali dopolnitve le-teh objavil na svoji spletni strani.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti
- za morebitne incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uporabe (uporabe in/ali porabe)
podeljenih nagrad, s čimer se nagrajenci izrecno strinjajo in tudi sprejemajo;
- v primeru nepravilnega delovanja interneta, (ne)delovanja in drugih dejavnosti družbenega
omrežja Facebook ali (ne)delovanja elektronske pošte, telefonskih linij ali drugih naprav, ki
omogočajo izvedbo tega nagradnega natečaja;
- če eden ali več udeležencev zaradi kakršnega koli razloga ali tehnične napake v zvezi z
delovanjem omrežja ne more dostopati do spletne strani ali sodelovati na nagradnem natečaju;
- v primeru, da je računalnik okužen z virusi ali zaradi vdora tretje osebe v računalnik
sodelujočega v nagradnem natečaju , kot tudi za posledice povezave udeležencev v omrežje preko spletne strani;
- za škodo, ki jo utrpi udeleženec, njegova računalniška oprema, pametni telefon ali
obstoječi podatki na teh napravah, kot tudi za osebne in poklicne posledice, ki bi iz tega
lahko nastale za udeleženca.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru predčasne prekinitve nagradnega natečaja zaradi razlogov, za katere ni odgovoren (višja sila ipd.), nagrade razdeli med udeležence nagradnega natečaja, ki so v njem sodelovali do trenutka prekinitve ali nagradni natečaj brez kakršnih koli obveznosti do udeležencev ne zaključi ali prekine. O tem mora udeležence obvestiti preko spletne strani www.cockta.eu/be_free. V teh primerih Organizator ne odgovarja za morebitno škodo.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN PRAVICA ORGANIZATORJA DO OBJAVE PODATKOV O PREJEMNIKIH NAGRAD

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci izrecno v celoti sprejemajo določila teh pravil. Sodelovanje v nagradnem natečaju, pošiljanje prijave na spletno stran Organizatorja in posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Vsekakor pa se s sodelovanjem v nagradnem natečaju vsak udeleženec strinja, da sme Organizator njegove osebne podatke zbirati in shranjevati ali izvajati druge potrebne ukrepe v skladu z veljavnimi predpisi. Pravice in obveznosti, ki jih Organizator pridobi na podlagi teh pravil nagradnega natečaja, veljajo tudi za Agencijo.

Vsak udeleženec ima pravico vpogleda v svoje podatke, posredovane Organizatorju, zahtevati njihovo spremembo ali izbris, umakniti svoje soglasje v zvezi s podatki ali sodelovanjem v nagradnem natečaju, pod pogoji in v skladu z zakonom. S sodelovanjem v tem nagradnem natečaju se udeleženci strinjajo in dajejo svoje soglasje, da sme v primeru, da postanejo dobitniki nagrade, Organizator brezplačno uporabiti in javno objaviti v tiskanem, avdio, video materialu njihove osebne podatke - ime, priimek, vprašanje, odgovor in druge podatke, ki jih da na voljo udeleženec/nagrajenec za namene javne objave rezultatov nagradnega natečaja tako v času razglasitve zmagovalca in podelitve nagrad kot pri objavi poročil, člankov, digitalnih publikacij ali podobnih gradiv, povezanih z nagradnim natečajem. Prejemnik nagrade bo na poziv Organizatorja dal pisno soglasje.

Udeleženci nagradnega natečaja soglašajo, da se o vprašanjih, ki so navedena v prijavnem obrazcu ter o odgovorih, sme narediti video, avdio, fotografski in/ali filmski posnetek, ter da sme takšen video, avdio, fotografski, filmski ali drug posnetek Organizator in/ali Agencija v celoti ali delno uporabljati, javno predvajati, javno predstavljati, ne glede na vrsto medija in število oddaj ter brez časovne, teritorialne ali druge omejitve, ter da se tak zapis sme predelovati, spremeniti, vključevati ali kako drugače spreminjati; oziroma se na drugačen način uporabiti za namene priporočanja izdelkov in storitev Organizatorja ali za njihovo oglaševanje, brez kakršnega koli posebnega naknadnega soglasja avtorja, dodatnih honorarjev, plačil in/ali protistoritev, z obveznostjo spoštovanja moralnih pravic avtorjev in veljavne zakonodaje. Na poziv Organizatorja bodo udeleženci dali pisno soglasje.

Organizator kot upravljavec zbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev nagradnega natečaja zbira, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev izključno za namene izvajanja nagradnega natečaja in promocijske namene Organizatorja, v skladu s temi pravili.

Udeleženec bo ob prijavi na nagradni natečaj na posebno zahtevo Organizatorja, če bo to želel, aktivno potrdil svojo privolitev za uporabo obveznih osebnih podatkov in za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov in osebni dostop do udeleženca, uporabo s strani povezanih podjetij Organizatorja ipd.) in bo, če bo želel, posredoval druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za točno določene in druge namene. To soglasje sme udeleženec kadarkoli preklicati z zahtevo na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja glede na kontakte na spletni strani Organizatorja.

Organizator uporablja in obdeluje osebne podatke, ki jih posreduje izključno udeleženec, udeleženec pa je sam odgovoren za točnost in pravilnost podatkov. Prav tako je dolžan in odgovoren, da o njihovi spremembi pravočasno obvesti Organizatorja.

Udeleženec ima pravico kadarkoli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, lahko pa tudi nasprotuje uporabi svojih osebnih podatkov v primerih, ki temeljijo na obstoju njegovega zakonitega interesa in zlasti takrat, kadar jih Organizator uporablja za neposredni marketing.

Za uveljavljanje vseh svojih pravic in obveznosti glede uporabe osebnih podatkov se lahko udeleženec obrne na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja ali v skladu z navodili na predloženih promocijskih materialih.

Nagrajenec se zaveda in se izrecno strinja, da sme Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupati pogodbenemu obdelovalcu podatkov, v tem primeru je to DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto.

Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov sme obdelovati osebne podatke le v okviru odobritve ali naročila, ki ga prejme od Organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in za namene izvedbe nagradnega natečaja, v skladu s temi pravili.

Vsi osebni podatki bodo varovani z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, ter se bo z njimi ravnalo zakonito in pošteno v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec je seznanjen in soglaša z možnostjo, da Organizator izvaja določene aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov prek obdelovalcev v EU ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca baze podatkov). Pri tem bo Organizator prenos opravil na zakonit način in na obdelovalca podatkov, ki izpolnjuje vse ustrezne varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo do preklica s strani udeležencev v skladu s temi pravili, razen če zakon določa drugače.

Vse ostale podrobnosti v zvezi z ravnanjem in varovanjem osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic lahko udeleženec prebere v pravilih zasebnosti in politiki piškotkov, ki so dostopna na spletni strani Organizatorja.

DAVČNE OBVEZNOSTI

Organizator bo obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavnimi predpisi države prebivališča nagrajenca, za nagrade, katerih bruto vrednost presega zakonsko vrednost za plačilo dohodnine. Organizator bo obračunal akontacijo dohodnine in odtegnil davčni odtegljaj hkrati z obračunom drugih dohodkov, skladno z veljavnimi predpisi. Za vse druge morebitne davčne obveznosti oziroma plačila dohodnine v skladu z letno davčno odločbo odgovarja nagrajenec.

Organizator sme zahtevati davčno številko v primeru, če udeleženec osvoji nagrado v nagradnem natečaju in ko je to zakonsko potrebno za realizacijo nagrade v državi prebivališča nagrajenca. V kolkor prejemnik nagrade ne predloži zahtevanih podatkov, Organizator nagrade ne bo podelil.

DOSTOP DO PRAVIL NAGRADNEGA NATEČAJA

Pravila nagradnega natečaja so objavljena na spletni strani www.cockta.eu/be_free, kjer so dostopna in vidna vsem sodelujočim.

DRUGI PREDPISI

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem in pravilih v zvezi z njim je dokončna in veljavna za vse udeležence. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti imajo ta pravila prednost pred vsemi drugimi informacijami, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe teh pravil, do prekinitve nagradnega natečaja ali do popolne ustavitve nagradnega natečaja, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo Organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.cockta.eu.

Organizator bo udeleženca diskvalificiral, če ugotovi, da je posredoval lažne, netočne ali tuje osebne podatke ali če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba in/ali če sumi, da je nagradni natečaj zlorabil.

V primeru spora se uporabI pravo Republike Slovenije in pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, dne _____________

Organizator
Atlantic Droga Kolinska d.o.o.