Pravila nagradnega natečaja "Tvoj trenutek, tvoja stvar"

1.člen

ORGANIZATOR

Organizator nagradnega natečaja z nazivom "TVOJ TRENUTEK, TVOJA STVAR" je Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI 88736172 (v nadaljnjem besedilu Organizator oziroma Družba) za blagovno znamko Cockta. V imenu in za račun Organizatorja na teritoriju Republike Slovenije, nagradni natečaj izvajata agencija Mediodrom, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: Agencija Mediodrom) in MPG plus agencija za marketing d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija MPG).

Vsi, ki pristopijo k nagradnemu natečaju, s sodelovanjem v celoti sprejemajo ta Pravila, so z njimi seznanjeni, ter se s sodelovanjem v nagradnem natečaju pod pogoji kot iz Pravil izhajajo, v celoti strinjajo.

2. člen

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNEGA NATEČAJA

Namen nagradnega natečaja, ki jo prireja Organizator, je:

- promocija blagovne znamke Cockta skozi skupek promocijskih in marketinških vsebin in aktivnosti, vključujoč pošiljanje e-poštnega glasila in drugih obvestil o aktualnih dogodkih Organizatorja (kot so informativne ponudbe, obvestila o akcijah, novih proizvodih, nagradnih igrah, natečajih in drugih marketinških akcijah), ter občasna izvedba splošne nepersonalizirane (anonimizirane) analize in statistične obdelave pridobljenih podatkov zaradi izboljšanja storitev Organizatorja ter spletnih strani in drugih oblik informiranja (po SMS, telefonu, pošti itd.)

- izboljšave in umestitve proizvodov Družbe v prodajnih objektih.

Nagradni natečaj bo potekal na celotnem območju Republike Slovenije v HoReCa kanalu (hoteli, restavracije, lokali – v nadaljnjem besedilu: gostinski objekti) v obdobju od 01. 09.2021 od 00:00 do 30. 09. 2021. do 23:59.

3. člen

IZDELKI IN PAKIRANJA, KI SODELUJO V NAGRADNEM NATEČAJU

V nagradni natečaj so vključeni Cockta proizvodi 0,275 l, Cockta Original ali Cockta Free. Pri tem pa nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju.

4. člen

POGOJI ZA SODELOVANJE

Udeleženci nagradnega natečaja smejo biti vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se prijavijo na sodelovanje v nagradnemu natečaju v času njenega trajanja. V nagradnemu natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju nagradnega natečaja, Družbi ali Agencijah ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja.

Vsak udeleženec sme sodelovati v nagradnemu natečaju le v svojem lastnem imenu, s sodelovanjem v nagradnemu natečaju udeleženec potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi Pravili.

5. člen

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU

V nagradnem natečaju sme sodelovati vsak potrošnik, ki je starejši od 18 let in ki v času trajanja nagradnega natečaja pristopi k sodelovanju. Sodelovanje v nagradnem natečaju je mogoče izključno z oddajo fotografije na spletni strani www.tvojtrenutek.cockta.eu.

Pred oddajo fotografije na spletni strani je potrebna registracija z zahtevanimi podatki- ime in priimek, e -poštni naslov, leto rojstva, naslov.

Če med registracijo uporabnik prejme obvestilo, da je registracija onemogočena / da je e-poštni naslov napačen ali da iz drugih razlogov ne more dostopati, naj se uporabnik obrne na službo za pomoč uporabnikom na e-poštni naslov [email protected].

Udeleženci sodelujejo tako, da v času trajanja nagradnega natečaja na spletni strani www.tvojtrenutek.cockta.eu., oddajo fotografijo s Cockta Original ali Cockta Free stekleničko 0,275l. V okviru nagradnega natečaja iščemo najboljšo fotografijo, ki na najbolj kreativen, zabaven in edinstven način odraža tvoj trenutek s Cockto. Na oddani fotografiji mora biti obvezno Cockta Original ali Cockta Free stekleničko 0,275l.

Fotografija je lahko posneta na kakršen koli način, po izboru udeleženca - lahko je posneta z mobilnim telefonom / kamero /, lahko je ustvarjalna / črno -belo / panoramska itd. V fotografijo ni potrebno vstavljati besedila. Vse fotografije bodo vidne in javno dostopne na spletnem mestu www.tvojtrenutek.cockta.eu, s čimer se udeleženec izrecno strinja.

Posamezni udeleženec sme v okviru nagradnega natečaja prijaviti več fotografij, vendar sme v okviru ene registracije oddati samo eno fotografijo. V kolikor želi udeleženec v natečaj prijaviti več fotografij, je potrebno ob oddaji vsake nove fotografije ponovno skozi celoten postopek registracije, pri čemer podatki za prijavo ostanejo enaki (ime in priimek, e -poštni naslov, leto rojstva, naslov). Vsak udeleženec je ne glede na število prijav upravičen le do ene nagrade.

Vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo vse pogoje tega nagradnega natečaja kot izhajajo iz Pravil in so ravnali v skladu z zgoraj navedenimi koraki, bodo uvrščeni na seznam za izbor za nagrade.

Udeleženec jamči, da je izključni imetnik vseh avtorskih pravic na oddani fotografiji in da da z objavljeno vsebino nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. Če pride do kršitve pravic intelektualne lastnine ali sorodnih pravic, izključno odgovornost za kršitev nosi udeleženec, ki je objavil vsebino. Z udeležbo v nagradnemu natečaju, se udeleženec kot avtor vsebine zaveže da bo na Organizatorja po potrebi prenesel materialne avtorske pravice na objavljeni vsebini, v največjem zakonsko dovoljenem obsegu.

Udeleženec sme kadarkoli do konca nagradnega natečaja in izbora preklicati sodelovanje v nagradnemu natečaju. Preklic mora zahtevati pisno z elektronskim sporočilom na elektronski naslov Organizatorja [email protected]. V tem primeru se udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnemu natečaju, prav tako pa se v noben namen ne morejo uporabiti in obdelati njegovi osebni in drugi podatki, pridobljeni v nagradnemu natečaju.

6. člen

Nagradni natečaj poteka preko spletne strani www.tvojtrenutek.cockta.eu, kjer bodo objavljena tudi Pravila nagradnega natečaja.

8. člen

NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad sestavljajo:

3 x Playstation 5
Vrednost posamezne nagrade: 399,99 EUR z vključenim DDV.

5x Fuji Instax – MINI 11 bela barva
Vrednost posamezne nagrade: 80,52 EUR z vključenim DDV.

7 x Dron DJI Tello Tello
Vrednost posamezne nagrade: 110,00 EUR z vključenim DDV.

20 x SELFI STIC
Vrednost posamezne nagrade: 4,10 EUR z vključenim DDV.

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 2.454,57 EUR z vključenim DDV.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve in jih ni mogoče prenesti na druge osebe.

Slike nagrad na promocijskem gradivu in na spletni strani so simbolične.

9. člen

IZBOR NAGRAJENCEV

Zmagovalce bo po lastni presoji izbirala tričlanska komisija, imenovana s strani Organizatorja. Komisija bo sestavljena iz dveh predstavnikov Organizatorja nagradnega natečaja in enega predstavnika agencije MedioDrom. Ena oseba, ki sodeluje v natečaju, je lahko nagrajena samo enkrat v času trajanja natečaja, tj. je upravičena samo do ene nagrade ne glede na število registracij in/ali objavljenih oddanih fotografij.

4. nagrada, Selfie stick Cockta, 20 dobitnikov

3. nagrada, kamera INSTAX MINI 11, 5 dobitnikov,

2. nagrada, Dron DJI Tello Tello, 7 dobitnikov,

1. nagrada, PlayStation 5, 3 dobitniki

Nagrajenih bo 35 najbolj kreativnih fotografij. Zmagovalci bodo izbrani na podlagi kakovosti fotografije / ustvarjalnosti / uspešnosti fotografije. Nagrajene bodo fotografije, ki bodo po mnenju komisije, na najbolj kreativen, zabaven in edinstven način odražale trenutek s Cockto.

10. člen

Nagrajenci bodo razglašeni v največ 14 delovnih dneh po koncu natečaja. Razglasitev zmagovalcev bo vodila in nadzorovala komisija, ki bo preverjala, ali je bilo vse opravljeno v skladu s Pravili, ter vodila zapisnik. Komisija bo preverila, ali je zmagovalec v skladu s temi Pravili izpolnil vse pogoje za sodelovanje v natečaju. V primeru, da zmagovalec ne izpolnjuje pogojev za prejemanje nagrad ali se njegova prijava razglasi za neveljavno, se bo Organizator obrnil na rezervnega zmagovalca, ki bo izbran v procesu izbora fotografij (36. najboljša fotografija).

11. člen

PREJEMNIKI NAGRAD

Imena, priimki nagrajencev in kraj prebivališča, bodo objavljena najkasneje v 14 dneh po koncu natečaja na spletni strani www.tvojtrenutek.cockta.eu. Prejemniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni tudi pisno po elektronski pošti v 14 dneh po koncu natečaja.

Vsi sodelujoči v nagradnemu natečaju se z udeležbo v nagradnemu natečaju, izrecno strinjajo z objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek, kraj) na spletnem mestu www.tvojtrenutek.cockta.eu.

12. člen

PREJEM NAGRAD

Nagrajencem, ki izpolnjujejo pogoje iz teh Pravil, bodo nagrade poslane v 30 dneh od datuma prejema pisnega obvestila o upravičenosti do nagrade, ob potrditvi identitete nagrajenca na podlagi vpogleda v osebno izkaznico ali drugega osebnega dokumenta in predložitvi davčne številke. Po potrebi se z nagrajenci podpiše posebna pogodba ali izjava o prevzemu nagrade. O načinu prevzema nagrade se bosta Agencija MPG in nagrajenec dogovorila po telefonu.

Nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence plačal Organizator nagradnega natečaja. Bruto vrednost nagrad je vključena v letno davčno osnovo (tj. pri odmeri dohodnine).

Nagrajenec mora Agenciji posredovati vse potrebne podatke za predajo nagrade (naslov stalnega prebivališča, ki mora biti na ozemlju Republike Slovenije) v 7 dneh po prejemu obvestila o upravičenosti do nagrade, poslanega s strani Agencije MPG. V nasprotnem primeru se šteje, da se je nagrajenec odpovedal nagradi.

Če Agencija MPG od nagrajenca zaradi izročitve nagrade potrebuje še kakršne koli dodatne podatke, jih mora nagrajenec posredovati v 5 delovnih dneh od datuma prejema vabila za predložitev podatkov, sicer ima Organizator nagradnega natečaja pravico, da nagrade temu nagrajencu ne podeli.

Nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti oz. preko kurirske službe na stroške Organizatorja. V primeru, da nagrajenec nagrade ne prevzame v roku 14 dni od pošiljanja, izgubi pravico do te nagrade.

Organizator sme posameznega udeleženca izključiti iz nagradnega natečaja in zahteva vračilo že podeljene nagrade oz. se odloči, da se nagrada ne podeli, če Organizator utemeljeno ugotovi, da udeleženec ni spoštoval Pravil nagradnega natečaja oz. je na kakršen koli način kršil katero koli pravilo nagradnega natečaja ali določila veljavne zakonodaje.

13. člen

PRENEHANJE OBVEZNOSTI

S prevzemom nagrade ali po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveznosti Organizatorja do nagrajenca. Organizator ne krije stroškov zavarovanja ali kakršnih koli drugih stroškov ali zakonskih dajatev, ki so obvezne za nagrajenca pri urejanju morebitnih obveznosti pri pristojnih organih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki jih je nagrajenec imel po vročitvi nagrade in so nastali kot posledica dejanj Agencije ali tretjih oseb, ki organizirajo in izvajajo svoje obveznosti v zvezi z nagradnim natečajem.

14. člen

PREKINITEV NAGRADNEGA NATEČAJA

Nagradni natečaj se lahko prekine samo v primeru nastanka okoliščin, za katere Organizator ne odgovarja ali zaradi katerih dogodka ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradnega natečaja obveščeni po elektronskih ali drugih javnih medijih.

15. člen

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV; PRAVICA DO OBJAVE PODATKOV O NAGRAJENCIH

S sodelovanjem v nagradnemu natečaju se udeleženci strinjajo in dovoljujejo, da lahko Organizator, v kolikor postanejo nagrajenci, brez nadomestila njihove osebne podatke uporablja in objavlja v tiskanem, zvočnem, slikovnem in video gradivu: ime, priimek, in druge informacije, ki jih udeleženec/nagrajenec ponudi z namenom javne objave rezultatov nagradnega natečaja, tako ob objavi zmagovalca kot podelitvi nagrade, kot tudi pri objavi reportaž, člankov ali podobnega gradiva v zvezi z nagradnim natečajem. Na zahtevo Organizatorja bo nagrajenec dal svoje soglasje tudi v pisni obliki.

Kot upravljavec zbirke osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev nagradnega natečaja Družba zbira, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev izključno za izvedbo nagradnega natečaja in promocijske namene v skladu s Pravili.

Nagrajenec se strinja, da se njegovi osebni podatki lahko uporabljajo tudi za anonimne (nepersonalizirane) analize in statistiko dostavljenih podatkov.

Po prijavi v nagradni natečaj bo lahko udeleženec na posebno zahtevo Družbi z aktivnim pritrdilnim dejanjem dal soglasje k uporabi zahtevanih osebnih podatkov tudi za druge namene (npr. za avtomatizirano obdelavo in profiliranje osebnih podatkov, uporabo podatkov pri povezanih družbah Organizatorja itd.) in bo, po želji zagotovil tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo za določene in druge namene.

Udeleženec lahko dano privolitev kadar koli prekliče tako, da Družbi po navadni ali elektronski pošti pošlje zahtevo na naslov oziroma elektronski naslov, naveden na spletni strani [email protected].

Družba uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi udeleženec. Udeleženec je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov in je dolžan pravočasno obvestiti Organizatorja o vsaki spremembi teh podatkov.

Udeleženec ima pravico kadar koli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, prav tako ima pravico zahtevati prekinitev njihove obdelave v primerih, ko Organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, zlasti če Organizator osebne podatke uporablja za namene neposrednega trženja.

Za uveljavljanje pravic in obveznosti, povezanih z uporabo osebnih podatkov, lahko udeleženec Organizatorju piše na elektronski naslov [email protected]. ali naslov sedeža Organizatorja oziroma ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu.

Udeleženec se zaveda in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezne naloge v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu podatkov, in sicer Agencij Mediodrom in Agenciji MPG za namen izbora nagrajencev in podelitve nagrad ter obveščanje udeležencev o pomembnih dejstvih nagradnega natečaja in nagrajencev o upravičenosti do nagrad. Pogodbeni obdelovalec podatkov lahko osebne podatke obdeluje le v okviru pooblastila ali naročila, ki ga prejme od Organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in z opredeljenimi nameni.

Osebni podatki se uporabljajo in shranjujejo, dokler jih udeleženci ne prekličejo v skladu s Pravili, razen če zakon ne določa drugače.

Udeleženci lahko kadar koli zahtevajo izbris ali prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za določen namen. Če takšno zahtevo vložijo med trajanjem nagradnega natečaja in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za namene nagradnega natečaja, prenehajo sodelovati v nagradnemu natečaju.

Udeleženec je obveščen in se strinja, da Organizator izvaja določene aktivnosti, povezane z obdelavo njegovih osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki osebne podatke obdeluje v imenu upravljavca baze podatkov). Pri tem bo Organizator podatke prenesel zakonito in izbral obdelovalca podatkov, ki ustreza predpisanim varnostnim standardom, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.

Organizator si bo prizadeval z vsemi razumno koristnimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi zagotoviti, da se osebni podatki udeležencev nagradnega natečaja obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavno zakonodajo.

Druge podrobnosti v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic najdete v pravilih in pogojih uporabe in politiki piškotkov, objavljeni na spletni strani www.tvojtrenutek.cockta.eu.

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, ali če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba, in sumi, da je zlorabil nagradni natečaj.

Udeleženec, ki sodeluje v nagradnemu natečaju, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v Pravilih, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.

16. člen

DAVČNE OBVEZNOSTI

Po Zakonu o dohodnini je vsak nagrajenec, ki bo prejel nagrado, davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa je vključena v davčno osnovo nagrajenca. Organizator bo obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi (po stopnji 25%) od nagrad, katerih bruto vrednost presega vrednost, določeno z zakonom za plačilo dohodnine (42,00 EUR). Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in odtegnil odbitek davka hkrati z izračunom drugih dohodkov v skladu z veljavnimi predpisi.

Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno odločbo o dohodnini bremenijo nagrajence. Organizator lahko zahteva davčno številko v primeru, če je udeleženec eden od prejemnikov nagrad v nagradnemu natečaju. Če prejemnik nagrade ne predloži potrebnih podatkov, Organizator nagrade ne bo podelil.

17. člen

DOKUMENTACIJA

Dokumentacijo v zvezi z nagradnim natečajem hrani Družba, odvisno od namena hrambe, in sicer:

- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradnega natečaja in ta Pravila se hranita v prostorih Družbe pet (5) let;
- dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po izteku zgoraj navedenih rokov Družba dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

18. člen

KONČNE DOLOČBE

Vsak, ki sodeluje v nagradnemu natečaju, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil.

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ali kako drugače neprimerne prijave v nagradnemu natečaju

Odločitev Družbe o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem in Pravilih, povezanih z njim, je dokončna in velja za vse udeležence.

V primeru kakršnega koli spora ali dvoumnosti se ta Pravila štejejo za primarna v zvezi z drugimi objavami, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

Avtentična razlaga teh Pravil je izključno v domeni Družbe.

Vse osebe, povezane z nagradnim natečajem (npr. Organizator, Agencija, udeleženci,...), se strinjajo, da bodo spore iz te nagradnega natečaja reševale sporazumno, v nasprotnem je za odločanje v zadevi stvarno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Ta Pravila začnejo veljati z dnem sprejetja.

Ljubljana, 1.09.2021