Pravila nagradne aktivacije "Začni zabavo s Cockta očali"

Organizator in trajanje

Organizator nagradne aktivacije "ZAČNI ZABAVO S COCKTA OČAL!" je Atlantic Trade, d.o.o., Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI39318338, ki ga zastopa direktor Bogdan Slovnik (v nadaljevanju Organizator).

Nagradna aktivacija traja v obdobju od 1.7.2020, s pričetkom ob 00: 01h in bo trajala do razdelitve zaloge nagrad.

Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni aktivaciji, sprejmejo ta Pravila, so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo.
Pravila so javno dostopna na spletni strani: https://cockta.eu/

Pravica do sodelovanja

V nagradni aktivaciji lahko sodeluje vsak potrošnik (fizična oseba s stalnim ali prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji), ki v času trajanja nagradne aktivacije kupi vsaj eno pakiranje Cockta Original ali Cockta Free 0,275ml v lokalih v Sloveniji, kjer sta izdelka v prodaji v obsegu kot ga zahteva Organizator in je aktivacija za Organizatorja glede na predvideno število srečk, smiselna.

Mehanizem sodelovanja

Za sodelovanje v nagradni aktivaciji je potrebno, da potrošnik v določenem obdobju nagradne aktivacije kupi vsaj eni izdelek Cockta Original ali Cockta Free 0,275ml. Potrošniku za vsak kupljen omenjen izdelek pripada srečka.

Nagradna aktivacija poteka v i lokalih izbranih pod zgoraj omenjenimi pogoji.

V vsakem lokalu bo potrošnikom na voljo 100 srečk za praskati, vsaka druga je dobitna.

Potrošnik za kupljeno Cockto od natakarja prejme srečko, ki jo spraska na v lokalu.

Če je srečka dobitna, potrošnik za nagrado dobi Cockta očala.

Nagrade se prevzamejo tako, da dobitnik pokaže natakarju dobitno srečko, natakar pa mu nagrado izroči takoj na kraju samem.

Nagradni sklad

Nagradni sklad sestavljajo:

Nagrada - Cockta očala
Količina - skupaj 15.000 kosov

Vrednost posamezne nagrade je:
- 1,83 € Cockta očala

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve in niso prenosljive na druge osebe.

Slike nagrad na promocijskih materialih so simbolične.

Prevzem nagrad

Pravico do nagrade imajo samo udeleženci, ki so sodelovali v nagradni aktivaciji in so izpolnili vse pogoje, določene s temi Pravili.

Prevzem nagrade bo možen samo osebno s strani dobitnika na lokaciji nakupa izdelka Cockta, in prejema srečke, kot je opredeljeno zgoraj.

Nagrade se prevzamejo tako, da dobitnik, ki je spraskal dobitno srečko, le-to pokaže natakarju, natakar pa mu izroči nagrado - Cockta očala.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli:

- če dobitnik ne izpolnjuje pogojev za prejem nagrade;
- če ugotovi, da je udeleženec pri nagradni aktivaciji sodeloval v nasprotju s Pravili nagradne aktivacije;
- v drugih primerih, ko podelitev nagrad ne bi bila mogoča ali zakonita.

Sodelovanje v nagradni aktivaciji

S sodelovanjem v tej nagradni aktivaciji se šteje, da je vsak udeleženec ta Pravila prebral in jih v celoti razumel.

Prenehanje obveznosti

S prevzemom nagrade ali po potrebi s podpisom posebne pogodbe ali izjave o prevzemu nagrade, pa tudi po poteku obdobja, v katerem nagrajenec ni prevzel nagrade v skladu z določbami teh Pravil, prenehajo vse obveznosti Organizatorja do dobitnika. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali stroškov, ki bi nastali dobitniku s prevzemom ali po prevzemu nagrade.

Prekinitev nagradne aktivacije, diskvalifikacija udeležencev

Nagradna aktivacija se lahko prekine samo v primeru, če pride do okoliščin, za katere Organizator ni odgovoren in/ali ki jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti še posebej, vendar ne omejeno v primeru epidemije in/ali pandemije. Udeleženci bodo o prekinitvi nagradne aktivacije obveščeni prek elektronskih ali drugih javnih medijev.

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če obstaja sum zlorabe nagradne aktivacije. Kot zloraba nagradne aktivacije bo veljal vsak poskus manipulacije in goljufije s srečkami za praskanje, Organizator pa bo diskvalificiral udeležence, ki bodo ujeti v takem ravnanju, in jim preprečil nadaljnje sodelovanje v tej nagradni aktivaciji. Odločitev o diskvalifikaciji na podlagi prej omenjenega je v izključni presoji in domeni Organizatorja samega.

Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni aktivaciji, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil kar s prijavo za sodelovanje potrdi.

Ljubljana, 01.07.2020