Pravila nagradne igre "BUDI U SVOM FILMU SVAKI DAN"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), trgovačko društvo ATLANTIC TRADE d.o.o. iz Zagreba, Rakitnica 3 je dana 09.09.2022. godine, donijelo sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „BUDI U SVOM FILMU SVAKI DAN"

ORGANIZATOR

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „BUDI U SVOM FILMU SVAKI DAN" je ATLANTIC TRADE d.o.o., Rakitnica 3, 10 040 Zagreb , za društvo Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, MBS: 2114011 (u daljnjem tekstu oba društva zajedno: Organizator).

Tehničku podršku osigurava SPLETNA POSTAJA d.o.o., Ljubljana, Slovenija, Beograjska ulica 4,1000 Ljubljana, Slovenija, (u daljnjem tekstu: Agencija).

Svi sudionici koji pristupe nagradnoj igri prihvaćaju ova Pravila, s njima su upoznati te se pristupanjem u nagradnoj igri s njima u cijelosti slažu.

TRAJANJE I SVRHA

Članak 2.

Nagradna igra organizira se i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske za sve kupce proizvoda iz članka 3. ovih Pravila koji ispune uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri definirane ovim Pravilima, u periodu od uključujući 01.10.2022. od 00:00 h do uključujući 30.11.2022. do 11:59 h.

Nagradna igra priređuje se i provodi u svrhu:

- promidžbe Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite ne-personalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora i internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja...);
- unapređenja i plasmana proizvoda Cockta u prodajnim objektima.

SUDIONICI I SUGLASNOST S PRAVILIMA

Članak 3.

U nagradnoj igri može sudjelovati svaka fizička osoba koja je starija od 16 godina s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj. Maloljetnici stariji od 16 godina mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici, vlasnici i uprava ATLANTIC TRADE d.o.o. i njegovih povezanih društava, kao ni članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre i sa njima zakonski izjednačene osobe), niti druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri organiziranju i provođenju ove nagradne igre.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri samo u svoje ime i sudjelovanjem potvrđuje da su svi posredovani osobni podaci isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s Pravilima i uvjetima nagradne igre.

Uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri je da su sudionici upoznati i da se slažu s Pravilima nagradne igre. Sudjelovanjem u nagradnoj igri smatra se da sudionik pristaje na sve uvjete i pravila u vezi s nagradnom igrom.

Za provedbu ove nagradne igre i ispunjenje svrhe za koju je nagradna igra bila organizirana u skladu s Pravilima, sudionik će organizatoru dati sljedeće podatke: ime, prezime, datum rođenja, broj mobitela i e-mail adresu (dalje u tekstu: obvezni osobni podaci), dok će se od dobitnika dodatno tražiti adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto), OIB, identifikacijski dokument te po potrebi drugi podatak potreban za uručenje i realizaciju nagrade.

NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

Članak 4.

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom bilo kojeg proizvoda Cockta (jednog ili više) bilo kojeg okusa i bilo koje litraže na bilo kojem prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj koji u svom asortimanu ima Cockta proizvode za vrijeme trajanje nagradne igre. Dokaz o kupnji je račun dobiven na blagajni iz kojeg je razvidno da je kupljen Cockta proizvod Broj računa i obvezne osobne podatke sudionika potrebno je unijeti na web stranici nagradnaigra.cockta.com.
Sve ispravno poslane prijave odnosno brojevi računa putem web stranice nagradnaigra.cockta.com ulaze u centralnu bazu prijava sudionika.

Jedan broj računa vrijedi kao jedna prijava u nagradnu igru.

Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, pri provjeri originala računa će isto biti utvrđeno te će takav dobitnik biti diskvalificiran iz nagradne igre i ne ostvaruje pravo na nagradu.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre. Organizator će tražiti original računa na uvid pri preuzimanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

NAGRADNI FOND

Članak 5.

Fond nagrada sastoji se od:
• 60 x set (aparat za kokice i Samsung sound bar)
pojedinačna vrijednost seta iznosi 1.467,84 kn/ 194,82 € , PDV uključen

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 88.070,40 kn/11.688,95 €, PDV uključen.

Nagrade nisu zamjenjive za novac, druge nagrade ili usluge, niti su prenosive na druge osobe.
Slike nagrada na promotivnim materijalima i na web stranici su simbolične.
Eventualne troškove sudjelovanja (npr. pristup Internetu) snose sudionici nagradne igre.

IZVLAČENJE DOBITNIKA

Članak 6.

U nagradnoj igri će biti sveukupno 60 izvlačenja dobitnika prilikom kojih će se dodijeliti po jedna nagrada, a to je set: aparat za kokice i Samsung sound bar HW-B550/EN.

Izvlačenje će vršiti dva puta tjedno, svaki utorak i četvrtak za vrijeme trajanje nagradne igre, osim zadnjeg izvlačenja koje će se održati 30.11.2022., u 12 sati u sjedištu Organizatora, Zagreb, Rakitnica 3. Izvlačenje se odvija putem računalnog programa. U slučaju da utorak ili četvrtak pada na praznik, izvlačenje će se održati sljedeći radni dan.
Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu tijekom trajanja nagradne igre.
Svi sudionici koji ispunjavaju sve uvjete ove nagradne igre i koji su postupali u skladu s gore navedenim koracima bit će uvršteni na popis za elektroničko izvlačenje nagrada.
Organizator ne snosi odgovornost za zakašnjele, nepotpune, neispravne, izgubljene ili krivo upućene prijave.
Dobitnici će biti izvučeni iz centralne baze podataka putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenja će nadzirati tročlana komisija, te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Za nagrade čija je vrijednost veća od 50.000 kn/6.636,14 € (s PDV-om) će prisustvovati i javni bilježnik. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije, te potpisani zapisnik Organizator dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Rezultati izvlačenja su konačni. Na rezultate nije moguće uložiti žalbu. Ako su dobitnici nagrade naveli nepotpune, netočne ili tuđe osobne podatke i/ili ne može ih se obavijestiti i/ili se utvrdi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri i/ili su kršili ova pravila i/ili ne žele ispuniti obveze u skladu s ovim pravilima i/ili ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi mlađoj od 16 godina i/ili Organizator ima sumnju u zloupotrebu nagradne igre od strane dobitnika, isti će biti diskvalificirani i Organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagradu takvom dobitniku. Kao zloupotreba nagradne igre osobito će se smatrati svaki pokušaj manipulacije i prijevare prilikom unosa broja računa, te će sudionike koji budu zatečeni u takvom postupanju Organizator diskvalificirati i onemogućiti daljnje sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna/663,61 € koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, Organizator će prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane, preostali nagradni fond pojedinog kruga izvlačenja će se donirati u humanitarne svrhe Crvenom križu ukoliko je vrijednost preostalog nagradnog fonda manja od 5.000,00 kn/663,61 €, odnosno prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun ako je vrijednost preostalog nagradnog fonda veća od 5.000,00 kn/663,61 € .

Imena dobitnika bit će objavljena najkasnije u roku od 8 dana nakon svakog izvlačenja, na web stranici nagradnaigra.cockta.com

PREUZIMANJE NAGRADA

Članak 7.

Dobitnik će o dobivanju nagrade biti kontaktiran pisanim putem, i to u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila imaju pravo preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana pisane obavijesti o dobitku, uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave. Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan predočiti račun, s kojim je sudjelovao u nagradnoj igri. S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Sve nagrade se preuzimaju u dogovoru sa Organizatorom.

Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu, Organizator će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade.

Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Organizator će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, Organizator će nagradu uručiti osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna skrbiti o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski ili s njime zakonom izjednačeni odnos te nakon što prihvati ova Pravila.

Organizator će u roku od osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna/663,61 € , naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

PRESTANAK OBVEZA

Članak 8.

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno po potrebi potpisom posebnog ugovora ili izjave o preuzimanju nagrade, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost niti troškove koji bi proizašli dobitniku uručenjem ili nakon uručenja nagrade.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost:

– za bilo kakve nezgode ili ozljede nastale uslijed korištenja i/ili uživanja dodijeljenih nagrada, s čime se dobitnici izričito slažu;
– bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradne igre od strane sudionika u nagradnoj igri ili trećih osoba;
– neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnoj igri
– (ne)točnost i (ne)ažuriranost podataka koje pošalju sudionici u nagradnoj igri;
– za osobne podatke koje sudionik učini dostupnima drugim sudionicima nagradne igre ili trećim osobama na bilo koji način, te za korištenje tako dostavljenih podataka od strane drugih sudionika ili trećih osoba;
– okolnosti i situacije za koje je ovim pravilima isključena odgovornost Organizatora, odnosno za koje je definirana odgovornost sudionika ili dobitnika;
– organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za neispravno funkcioniranje Interneta, (ne)funkcioniranje elektroničke pošte, telefonskih linija ili drugih uređaja koji omogućuju provedbu ove nagradne igre. Organizator također nije odgovoran ako jedan ili više sudionika iz bilo kojeg razloga ili tehničke pogreške ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri;
– organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu nanesenu sudioniku, njegovoj računalnoj opremi, pametnom telefonu ili podacima pohranjenim na tim uređajima niti za osobne i profesionalne posljedice koje mogu iz toga proizaći za sudionike.

PREKID NAGRADNE IGRE

Članak 9.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U slučaju izvanrednog prijevremenog prekida nagradne igre iz razloga koji nisu na njegovoj strani, Organizator zadržava pravo da nagrade dodijeli onima koji su sudjelovali u nagradnoj igri do trenutka prekida ili da nagradnu igru bez ikakve obveze prema sudionicima ne završi, odnosno da je prekine. O tome mora obavijestiti sudionike na isti način na koji su objavljena pravila nagradne igre. U tim slučajevima, Organizator nije odgovoran za eventualnu nastalu štetu.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA; PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Članak 10.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradne igre, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradne igre i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradne igre i promotivne svrhe Organizatora u koje je ova nagradna igra organizirana, sukladno ovim Pravilima.

Prilikom prijave u nagradnu igru, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.
Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

Sudionik je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih osobnih podataka agenciji SPLETNA POSTAJA d.o.o., Ljubljana, Slovenija(Beograjska ulica 4,1000 Ljubljana, Slovenija). Agencija može obrađivati osobne podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Organizatora, u skladu s važećim zakonodavstvom i u svrhu provođenja nagradne igre, u skladu s ovim Pravilima.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, te prijavom za sudjelovanje potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanja s istima.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu javno objavljena.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na Facebook stranici Cockte https://hr-hr.facebook.com/Cockta, na web stranici Cockte https://cockta.com/hr/ te na web stranici nagradnaigra.cockta.com

Organizator zadržava pravo na izmjenu Pravila nagradne igre, ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Organizator će obavijestiti sudionike o svim eventualnim izmjenama objavom na Facebook stranici Cockte https://hr-hr.facebook.com/Cockta, na web stranici Cockte https://cockta.com/hr/ te na web stranici nagradnaigra.cockta.com. U navedenim slučajevima, Organizator nije odgovoran za eventualnu nastalu štetu sudionicima nagradne igre.

Sudionici nagradne igre se za sva dodatna pitanja i informacije u vezi nagradne igre, mogu obratiti putem kontakt centra na sljedeći broj: 0800 0009 ili na mail adresu [email protected].
Autentično tumačenje Pravila utvrđuje isključivo Organizator.

Članak 13.

Organizator se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 13.

Organizator se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 14.

Ugovorne stranke su suglasne da će sporove iz ove nagradne igre rješavati sporazumno, a u protivnom je nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.

S pravilima nagradne igre suglasno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske prema rješenju broj:
KLASA:
URBROJ:

ATLANTIC TRADE d.o.o.

Slađana Bastašić,
direktor