Nagradni natječaj „Cockta te vodi na EXIT“

Članak 1.

Nagradni natječaj priređuje i organizira Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija (u daljnjem tekstu Organizator), za proizvod Cockta.

Članak 2.

Nagradni natječaj se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske, u periodu od 01.05.2019. u 00.01 h do 20.06.2019. godine u 24 h, kroz jedan nagradni krug.

Članak 3.

Nagradni natječaj priređuje se i provodi u svrhu:

- promidžbe Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite nepersonalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora i internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja...);

- unapređenja i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ima svaka fizička osoba (dalje u tekstu: sudionik) starija od 18 godina, s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u državi navedenoj u članku 2. stavak 1. ovih Pravila, ukoliko ispunjava sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, ni druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri izvođenju nagradnog natječaja.

Članak 5.

U nagradnom natječaju se sudjeluje na sljedeći način:

Sudionik treba imati registriran i otvoren profil na Instagram društvenoj mreži (u postavkama podešen na Javno), te za sudjelovanje u nagradnom natječaju treba izvršiti sljedeće:

1. Na svom Instagram profilu postaviti „selfie" fotografiju sa svojim prijateljem starijim od 18 godina i proizvodima Cockta Original i Cocta Free, litraže 0,275l i/ili 0,5l i/ili 1,5l.

2. Fotografiju je potrebno označiti sa „hastag-om" #BFFchallange i taggom Cockta.

Postavljanjem „selfie" fotografiji iz gornjeg stavka na svom Instagram profilu, sudionik potvrđuje i jamči da je njegov prijatelj na toj fotografiji stariji od 18 godina, da sudionik ima suglasnost svog prijatelja na toj fotografiji za fotografiranje, sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju i za stjecanje od strane Organizatora svih prava identičnih onima koja Organizator stječe od samog sudionika temeljem ovih pravila, te da će njegov prijatelj na zahtjev Organizatora dati i pisanu izjavu kojom navedeno potvrđuje. Izostanak ove suglasnosti je razlog za diskvalifikaciju sudionika iz nagradnog natječaja. Svu odgovornost za neovlašteno dijeljenje fotografije odnosno javno objavljivanje preuzima sudionik (autor fotografije) nagradnog natječaja na čijem je instagram profilu postavljena fotografija kojom se prijavio u nagradni natječaj.

Po završetku nagradnog natječaja, 10 sudionika, koji od strane žirija budu ocijenjeni kao najkreativniji, a pritom ispunjavaju sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima, dobiti će po 2 festivalske karte za EXIT i Exit cashless karticu sa iznosom od 100 €.

Organizator zadržava pravo diskvalificirati dobitnika ukoliko nastupe okolnosti iz članka 11. ovih Pravila i nagrada se u tom slučaju dodjeljuje sljedećem sudioniku s najviše glasova.

Svaki sudionik može prijaviti veći broj fotografija, ali može osvojiti samo jednu nagradu, tj. dobitnik jedne nagrade ne može osvojiti još jednu ili više nagrada po osnovi svojih drugih prijavljenih fotografija.

Žiri će birati pobjednike na osnovu kriterija: kreativnost, originalnost.
Žiri Organizatora će prihvatiti samo fotografije koje poštuju pozitivne vrijednosti koje promovira Cockta.

Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:

1-10. Mjesto - za svako mjesto 2 x karta/ulaznica za EXIT i Exit cashless kartica u vrijednosti 100,00€.

Za dobitnike će biti organiziran prijevoz autobusom na relaciji Zagreb-Novi Sad-Zagreb u oba smjera i to dva mjesta po dobitniku, bez usputnih stanica. Polazak iz Zagreba je 04.07.2019., a povratak u Zagreb 08.07.2019. Točno vrijeme i mjesto polaska i dolaska autobusa u gore navedenim gradovima na relaciji autobusa su po izboru organizatora (jedna zajednička lokacija i vrijeme za sve dobitnike i njihovu pratnju). U pratnji dobitnika može biti punoljetna osoba po njegovom izboru (prijatelj s prijavljene fotografije ili neka druga osoba).

Organizator ne snosi i nije odgovoran za bilo koje druge troškove dobitnika i njegove pratnje tijekom preuzimanja i realizacije nagrade (npr. transfer dobitnika i njegove pratnje od i do polaznih i odredišnih lokacija autobusa definiranih od strane Organizatora, osobne troškove dobitnika i njegove pratnje nastale tijekom putovanja te boravka u inozemstvu, putne isprave, smještaj, putno i zdravstveno osiguranje itd.).

Nagrade je moguće iskoristiti isključivo za EXIT u periodu od 04.07.2019. do 07.07.2019.godine.

Nagrade nije moguće zamijeniti za drugu robu ili usluge, niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima i sudionicima nagradnog natječaja.

Svi eventualni porezi i druga davanja u vezi nagrade podmiruju se u skladu sa pozitivnim propisima države dobitnika nagrade.

Članak 7.

Rezultati nagradnog natječaja s imenima dobitnika biti će objavljeni na Intagram-u Cockte te web stranici Cockte www.cockta.eu najkasnije do 26.06.2019. godine.

Članak 8.

Za potrebe provođenja nagradnog natječaja i ostvarivanja svrhe u koju je isti organiziran sukladno ovim Pravilima, dobitnik daje sljedeće osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, telefonski broj i/ili e-mail adresa (dalje: obavezni podaci).

Članak 9.

Dobitnici će biti obaviješteni porukom preko Instagram profila o načinu preuzimanja nagrade te o potrebnim podacima dobitnika iz prethodnog članka ovih pravila i osobnim podacima njegove pratnje koji su neophodni za realizaciju nagrade najkasnije u roku od 3 dana. Ukoliko se dobitnik nagrade iz ovog natječaja ne javi povratno organizatoru u roku od 3 dana od dana kontaktiranja, smatrati će se da je dobitnik odustao od nagrade, a Organizator nema daljnju obavezu isporučiti nagradu. Rok za isporuku nagrade od strane Organizatora je do 30 dana od dana proglašenja dobitnika.
Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik će priložiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Članak 10.

Organizator ne preuzima odgovornost za:

- bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u nagradnom natječaju ili trećih osoba,

- neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju,

- (ne)točnost i (ne)ažuriranost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju

- za aktivnosti koje se događaju pod profilom sudionika, kao niti za neautorizirane ulaske u profil sudionika (sudionik je odgovoran za kreiranje sigurne lozinke i zaštitu svog profila od neautoriziranog ulaska)

- za osobne podatke koje sudionik učini dostupnima drugim sudionicima nagradnog natječaja ili trećim osobama na bilo koji način, te za korištenje tako dostavljenih podataka od strane drugih sudionika ili trećih osoba

- okolnosti i situacije za koje je ovim pravilima isključena odgovornost Organizatora, odnosno za koje je definirana odgovornost sudionika ili dobitnika.

Članak 11.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku poništiti prijavu sudionika u sljedećim slučajevima:

- prijave sudionike za koje se utvrdi da nisu ispunili sve korake potrebne za kvalifikaciju za nagradni natječaj,

- prijavljeni sadržaj nije djelo sudionika koji ga prijavljuje. U slučaju sumnje, sudionik je dužan odgovoriti u roku od 24 sata na upit Organizatora i pružiti relevantan dokaz,

- prijave sudionika koji se koriste lažnim podacima ili lažnim profilima,

- prijave sudionika čiji su sadržaji uvredljivi ili na drugi način neprimjereni

- Organizator će diskvalificirati sudionika ili dobitnika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi, odnosno da je njegov prijatelj na fotografiji maloljetna osoba ili nije suglasan s korištenjem njegovog lika i podataka sukladno ovim Pravilima, te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradnog natječaja.

Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj i primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 12.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi. Dobitnik jamči da ima suglasnost svog prijatelja s fotografije te osobe u pratnji dobitnika kod realizacije nagrade za stjecanje svih gore navedenih prava Organizatora i u odnosu na prijatelja odnosno pratnju, te da će isti na poziv organizatora dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Prilikom prijave u nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.
Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

Članak 13.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju na način opisan u ovim Pravilima, sudionik daje pravo Organizatoru na preuzimanje navedene fotografije i pripadajućih opisa, odnosno i za korištenje istih za potrebe provođenja nagradnog natječaj i u svrhe definirane ovim Pravilima, te je suglasan da mu kroz podatke o njegovom profilu na Instagram društvenoj mreži koje je sam dao na uvid i korištenje sudjelovanjem u nagradnom natječaju, mogu pristupiti osobe koje su tim putem preuzele njegove kontakt podatke na Instagram društvenoj mreži.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku izaći iz nagradnog natječaja, pri čemu Organizator jamči da će njegovi osobni podaci biti izbrisani sa Cockta Instagram profila.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, te prijavom za sudjelovanje potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanja s istima.

Članak 14.

Pravila ovog nagradnog natječaja će se objaviti na web stranici Cockte http://www.cockta.eu a sudionici nagradnog natječaja se za sva dodatna pitanja i informacije u vezi nagradnog natječaja, mogu obratiti putem kontakt centra na sljedeće brojeve (prema prebivalištu sudionika:
Hrvatska- 0800 0009

Organizator pridržava pravo na promjenu pravila i uvjeta sudjelovanja u nagradnom natječaju kao i pravo prekida nagradnog natječaja, uz obvezu da isto pravovremeno objavi na isti način kao i pravila nagradnog natječaja.

Članak 15.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 26.04.2019. godine

Organizator:
Droga Kolinska d.d. Ljubljana