Nagradni natečaj „Cockta te pelje na EXIT“

1.člen

Nagradni natečaj prireja in organizira Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu Organizator), za izdelke z blagovno znamko Cockta.

2.člen

Nagradni natečaj se organizira in izvaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije v obdobju od 01.05.2019 od 00.01 ure do 20.06.2019 do 24.00 ure, z enim nagradnim krogom.

3.člen

Nagradni natečaj se prireja in izvaja za:

- promocije Organizatorja in njegovih dejavnosti, izdelkov in ponudb z različnimi promocijskimi in marketinškimi vsebinami in dejavnostmi, vključno s pošiljanjem novic in drugih obvestil o aktualnih dejvnostih Organizatorja (kot npr. informativne ponudbe, obvestila o akcijah, novi izdelki, nagradne igre, natečaji in druge marketinške akcije) in občasno izvajanje splošne neosebne (anonimne) analize in statistične obdelave zbranih podatkov za nadaljnje izboljšanje Organizatorjevih storitev ter internetnih in drugih oblik informiranja (SMS, telefonsko, na naslov bivanja...);

- nadgradnja in umestitev izdelkov Organizatorja v prodajnih objektih.

4.člen

Pravico do udeležbe na nagradnem natečaju ima vsaka fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: udeleženec), starejša od 18 let, s krajem bivanja ali prijavljenim prebivališčem v državi, navedeni v prvem odstavku 2. člena teh Pravil, če izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, določene v teh Pravilih.

Osebe, ki so zaposlene pri Organizatorju, nimajo pravice do udeležbe na nagradnem natečaju, prav tako tudi ne katera koli druga oseba, ki na kakršenkoli način sodeluje pri izvedbi nagradnega natečaja.

5.člen

Na nagradnem natečaju se lahko sodeluje na naslednji način:
Udeleženec mora imeti registriran in odprt profil na socialnem omrežju Instagram (z nastavitvami, ki so določene kot Javno) ter mora za sodelovanje na nagradnem natečaju narediti naslednje:

1. Na svojem Instagram profilu mora objaviti „selfie" fotografijo s svojim prijateljem, starejšim od 18 let in z izdelki Cockta Original in Cocta Free, v embalaži 0,275l in/ali 0,5l in/ali 1,5l.

2. Fotografija mora biti označena s "hastag" #BFFchallenge in z oznako Cockta.

Udeleženec s tem, ko objavi zgoraj navedeno „selfie" fotografijo na svojem Instagram profilu, potrdi in jamči, da je njegov prijatelj na tej fotografiji starejši od 18 let, da ima udeleženec soglasje svojega prijatelja, ki je na tej fotografiji, prav tako ima tudi soglasje za sodelovanje na tem nagradnem natečaju in daje Organizatorju vse pravice, ki jih je Organizator pridobil že od udeleženca na podlagi teh Pravil in da bo njegov prijatelj na zahtevo Organizatorja podal tudi pisno izjavo, ki vse to potrjuje. Odsotnost tega soglasja je razlog za diskvalifikacijo udeležencev iz nagradnega natečaja. Vso odgovornost za nepooblaščeno souporabo fotografije ali javno objavo prevzame udeleženec (avtor fotografije) nagradnega natečaja, na čigar Instagram profilu je bila objavljena fotografija, s katero se je prijavil na nagradni natečaj.

Po zaključku nagradnega natečaja bo 10 udeležencev, ki jih bo žirija ocenila kot najbolj kreativne, ob izpolnjevanju vseh pogojev za sodelovanje, določenih s temi Pravili, prejelo 2 karti/vstopnici za festival EXIT in Exit cashless kartico v vrednosti 100 €.

Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije nagrajenca, če nastopijo okoliščine iz 11. člena teh Pravil, nagrada pa se v takem primeru dodeli naslednjemu udeležencu z največ glasovi.

Vsak udeleženec lahko na natečaj prijavi več fotografij, vendar lahko dobi samo eno nagrado, tj. prejemnik ene nagrade ne more dobiti še kakšne druge nagrade ali več nagrad na podlagi svojih drugih prijavljenih fotografij.

Žirija bo izbrala nagrajence na podlagi teh kriterijev: ustvarjalnost, izvirnost.
Žirija Organizatorja bo upoštevala samo fotografije, ki spoštujejo pozitivne vrednote, ki jih oglašuje Cockta.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju.

6.člen

Nagradni sklad sestavljajo:

1-10. mesto - za vsako mesto 2 x karta/vstopnica za festival EXIT in Exit cashless kartica v vrednosti 100 €.

Za prejemnike nagrad bo organiziran avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Novi Sad in povratna vožnja na relaciji Novi Sad-Zagreb-Ljubljana (v Zagrebu izstopijo potniki za Zagreb) in to dva sedeža na prejemnika nagrade. Odhod iz Ljubljane bo 04.07.2019, vrnitev v Ljubljano pa 08.07.2019. Točen čas in kraj odhoda in prihoda avtobusa v zgoraj navedenih mestih na avtobusni progi sta izbira Organizatorja (ena skupna lokacija in čas za vse prejemnike in njihove spremljevalce). V spremstvu prejemnika nagrade je lahko polnoletna oseba po njegovi izbiri (prijatelj iz prijavljene fotografije, lahko pa tudi druga oseba).
Organizator ne nosi in ne odgovarja za morebitne druge stroške prejemnika in njegovega spremstva med prevzemom in realizacijo nagrade (npr. prevoz prejemnika in njegovega spremstva od in do odhodnih in ciljnih lokacij avtobusa, ki jih določi Organizator, osebni stroški prejemnika nagrade in njegovega spremstva, ki bi nastali med potovanjem in med bivanjem v tujini, osebni dokumenti, nastanitev, turistično in zdravstveno zavarovanje itd.).

Nagrade se lahko izkoristijo samo za festival EXIT v obdobju od 04.07.2019 do 07.07.2019.

Nagrade ni možno zamenjati za druge izdelke ali storitve, niti ni možno zahtevati denarno izplačilo nagrade v njeni protivrednosti.

S podelitvijo nagrade bodo prenehale vse obveznosti Organizatorja nagradnega natečaja do prejemnikov in udeležencev nagradnega natečaja.

Vsi morebitni davki in druge dajatve v zvezi z nagrado se poravnajo v skladu s predpisi države prejemnika nagrade.

7.člen

Rezultati nagradnega natečaja z imeni nagrajencev bodo objavljeni na Instagram profilu Cockte ter spletni strani Cockte www.cockta.eu najkasneje do 26.06.2019.

8.člen

Za namene izvedbe nagradnega natečaja in za doseganje namena, zaradi katerega je natečaj organiziran, mora prejemnik, v skladu s temi Pravili, zagotoviti naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, telefonsko številko in / ali elektronski naslov (v nadaljevanju: obvezni podatki).

9.člen

Prejemniki bodo s sporočilom preko Instagram profila obveščeni o načinu prevzema nagrade in o potrebnih podatkih o prejemniku iz prejšnjega člena teh Pravil in o osebnih podatkih njegovega spremstva, ki so potrebni za izvedbo nagrade in to najkasneje v 3 dneh. Če se prejemnik nagrade tega natečaja ne javi Organizatorju v roku 3 dni od dneva kontaktiranja, se obravnava, kot da se je prejemnik odpovedal nagradi, Organizator pa nima nobene nadaljnje obveznosti, da mu podeli nagrado. Rok za dostavo nagrade s strani Organizatorja je v 30 dneh od dneva razglasitve nagrajencev.
Ob prevzemu nagrade bo prejemnik nagrade zaradi identifikacije predložil osebni dokument.

10.člen

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

- kakršne koli posledice zaradi nepravilne uporabe ali zlorabe pogojev nagradnega natečaja s strani udeležencev na natečaju ali tretjih oseb

- nezaželene posledice , ki so jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja na natečaju,

- (ne)točnost in (ne)posodobljenost podatkov, ki so jih posredovali udeleženci nagradnega natečaja

- za dejavnosti, ki se odvijajo pod profilom udeleženca, kot tudi za nepooblaščene vnose v profil udeleženca (udeleženec je odgovoren za kreiranje varnega gesla in za zaščito svojega profila pred nepooblaščenim vnosom)

- za osebne podatke, ki jih udeleženec na kakršen koli način da na voljo drugim udeležencem natečaja ali tretjim osebam, prav tako potrdi tudi dovoljenje za uporabo podatkov, ki jih posredujejo drugi udeleženci ali tretje osebe

- okoliščine in situacije, za katere je s temi Pravili izključena odgovornost Organizatorja, ali za tiste za katere je opredeljena odgovornost udeležencev in nagrajencev.

11.člen

Organizator si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli prekliče prijavo udeleženca v naslednjih primerih:

- prijave udeležencev, za katere se ugotovi, da niso izpolnili vseh zahtevanih pogojev za kvalificiranje na nagradni natečaj,

- vsebina, ki jo je udeleženec prijavil, ni njegovo delo. V primeru dvoma se mora udeleženec na zahtevo Organizatorja odzvati v 24 urah in predložiti ustrezne dokaze,

- prijave udeležencev, ki uporabljajo lažne podatke ali lažne profile,

- prijave udeležencev, katerih vsebina je žaljiva ali na kakršen koli način neustrezna

- Organizator bo diskvalificiral udeleženca ali nagrajenca, če ugotovi, da je le-ta dal napačne, lažne ali tuje osebne podatke, kot tudi, če ugotovi, da je mladoleten ali da je njegov prijatelj na fotografiji mladoleten ali da se ne strinja z uporabo njegove podobe in podatkov, v skladu s temi Pravili in če obstaja sum na zlorabo nagradnega natečaja.

Odločitev Organizatorja o vseh zadevah v zvezi z nagradnim natečajem in uporabo teh Pravil je dokončna in zavezujoča za vse udeležence.

12.člen

S sodelovanjem na tem nagradnem natečaju se udeleženci strinjajo in dajo privolitev, da lahko Organizator v primeru osvojene nagrade, v svojem tiskanem, zvočnem, slikovnem in video gradivu brezplačno distribuira njihove osebne podatke: ime, priimek, naslov, sliko, video material in druge podatke, ki mu jih posreduje udeleženec/nagrajenec za javno objavo rezultatov nagradnega natečaja, kot tudi za razglasitev nagrajenca in nagrade, pa tudi pri objavi reportaž, člankov ali podobnih gradiv, povezanih z nagradnim natečajem. Na povabilo Organizatorja bo nagrajenec dal tudi svoje pisno soglasje. Prejemnik nagrade jamči, da ima soglasje prijatelja s fotografije ter osebe, ki spremlja nagrajenca pri izvedbi nagrade za pridobitev vseh zgoraj navedenih pravic Organizatorju in v zvezi s prijateljem ali spremstvom, in da bo na povabilo Organizatorja podal pisno soglasje.

Organizator, kot upravitelj zbiranja osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev nagradnega natečaja, skladno s temi Pravili zbira, ureja, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev nagradnega natečaja in prejemnikov nagrad izključno z namenom organiziranja nagradnega natečaja in v promocijske namene Organizatorja, za katere je ta nagradni natečaj organiziran.

Ob prijavi na nagradni natečaj bo udeleženec na posebno zahtevo Organizatorja z aktivno potrditvijo, če to želi, dal svoje soglasje za uporabo posredovanih obveznih osebnih podatkov in za druge namene (npr. za avtomatsko obdelavo osebnih podatkov in osebni dostop do udeleženca, za uporabo družbam, povezanih z Organizatorjem itd.). Po želji bodo zagotovili tudi druge, dodatne osebne podatke za uporabo in obdelavo v točno določene in druge namene.
Udeleženec lahko kadarkoli odstopi tako, da pošlje zahtevo na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja prek kontaktnih podatkov na spletni strani Organizatorja.

Organizator uporablja in obdeluje osebne podatke, ki jih je posredoval izključno udeleženec in je izključno udeleženec odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov ter je o njihovi spremembi dolžan pravočasno obvestiti Organizatorja.

Udeleženec ima pravico, da lahko kadar koli dobi informacijo o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje Organizator, lahko tudi vloži pritožbo proti uporabi njegovih osebnih podatkov v okoliščinah, ki temeljijo na legitimnem interesu Organizatorja, in seveda kadar jih Organizator uporablja za namene neposrednega marketinga.

Za uveljavljanje vseh vaših pravic in obveznosti glede uporabe osebnih podatkov se lahko obrnete na elektronski naslov ali naslov sedeža Organizatorja ali po navodilih na poslanem promocijskem materialu.

Vsi osebni podatki bodo varovani z ustreznimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi in bodo obravnavani zakonito in pošteno v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

Udeleženec je obveščen in soglaša, da lahko Organizator opravi določene dejavnosti, povezane z obdelavo osebnih podatkov prek izvajalca obdelave podatkov v EU ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravitelja podatkov). Organizator bo prenos podatkov izvedel na zakonit način in bo izbral takega izvajalca obdelave podatkov, ki izpolnjuje vse ustrezne varnostne standarde, ki zagotavljajo visoko stopnjo varstva osebnih podatkov.

Osebni podatki se uporabljajo in hranijo do preklica s strani udeležencev v skladu s temi Pravili, razen če zakon ne določa drugače.

Vse druge podrobnosti v zvezi z ravnanjem in varstvom osebnih podatkov ter uresničevanjem svojih pravic lahko udeleženci preberejo v Pravilniku o zaščiti zasebnosti in Pravilih o spletnih piškotkih, ki so na voljo na spletni strani Organizatorja.

13.člen

Udeleženec s sodelovanjem na natečaju na način, ki je opisan v teh Pravilih, Organizatorju podeli pravico, da prevzame omenjene fotografije in ustrezne opise ter da jih uporabi za izvedbo nagradnega natečaja in za namene, določene s temi Pravili, prav tako se strinja, da bodo preko podatkov na svojem profilu na socialnem omrežju Instagram, ki ga je dal na vpogled in uporabo s sodelovanjem na natečaju, lahko dostopale osebe, ki so po tej poti prenesle njegove kontaktne podatke na socialnem omrežju Instagram.

Udeleženec ima pravico kadarkoli odstopiti od sodelovanja na nagradnem natečaju, pri čemer Organizator jamči, da bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz Cockta Instagram profila.

Udeleženec, ki sodeluje na natečaju, sprejema pravice in obveznosti iz teh Pravil in s samo prijavo potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov in ravnanjem z njimi.

14.člen

Pravila tega nagradnega natečaja bodo objavljena na spletni strani Cockte http://www.cockta.eu, za vsa morebitna dodatna vprašanja in informacije v zvezi z nagradnim natečajem se bodo udeleženci nagradnega natečaja lahko obrnili na kontaktni center na naslednje številke (glede na prebivališče udeleženca):
Slovenija- 0800 1131

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil in pogojev sodelovanja na nagradnem natečaju kot tudi pravico do prekinitve nagradnega natečaja, z obveznostjo, da jo objavi pravočasno in na isti način kot v Pravilih nagradnega natečaja.

V Ljubljani, 25.04.2019

Organizator:
Droga Kolinska d.d. Ljubljana